Dokument & lagar (4 812 träffar)

rfs 1968:8 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR jjjl UTKOM DEN 1 9 DECEMBER 1968-NR 8 Nr 8 Bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen antagna av riksdagen den 12 december 1968 1 1 Revision av riksdagsförvaltningen äger rum i form av dels intern revision, verkställd av särskilda revisionsavdelningar

1968-01-01

rfs 1968:8 - höst (pdf, 223 kB)

rfs 1968:7 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 1 OKTOBER 1968 NR 7 Nr 7 Bestämmelser om riksdagsförvaltningens centrala förslagsnämnd utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 20 september 1968 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor meddelar, med stöd av

1968-09-20

rfs 1968:7 - höst (pdf, 198 kB)

rfs 1968:6 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 7 AUGUSTI 1968 NR 6 Nr 6 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning hos

1968-01-01

rfs 1968:6 - höst (pdf, 450 kB)

rfs 1968:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR mm UTKOM DEN 25 JUNI 1968- NR4 Nr 4 Föreskrifter i anslutning till bestämmelserna den 14 december 1966 RFS 1967:9 om pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1968-01-01

rfs 1968:4 - höst (pdf, 214 kB)

rfs 1968:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING WäWé UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 25 JANUARI 1968 NR 3 Nr 3 Instruktion för riksdagens revisorer SFS 1967:936 given Stockholms slott den 29 december 1967. Kung,Maj:t vill härigenom kungöra att, enligt vad riksdagen anmält 1 2, riksdagen antagit följande Instruktion

1968-01-01

rfs 1968:3 - höst (pdf, 309 kB)

rfs 1968:2 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 25 JANUARI 1968 NR 2 Nr 2 Instruktion för riksdagens ombudsmän SFS 1967:928 given Stockholms slott den 29 december 1967. Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Ven des Konung, göra v eter ligt: att, sedan riksdagen antagit

1968-01-01

rfs 1968:2 - höst (pdf, 385 kB)

rfs 1968:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR t C 11-1 f-J UTKOM DEN 24 JANUARI 1968-NR 1 Nr 1 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet1 fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1967 vidtagna ändringar2 1 Utöver vad i lagen för

1968-01-01

rfs 1968:1 - höst (pdf, 670 kB)

rfs 1968:5 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 18 JULI 1968- NR 5 Nr 5 Bestämmelser om företagsnämnder man. inom riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 6 juni 1968 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens

1968-06-06

rfs 1968:5 - höst (pdf, 598 kB)

Motion 1968:665 Andra kammaren

Nr 665666 Motioner i Andra kammaren, nr 665 år 1968 1 Nr 665 Av herr Arvidson m. fl.om en riksorganisation för internatskolorna. Lika lydande med motion nr 547 i Första kammaren I augusti 1966 avlämnade den s.k. utlands- och internatskoleutredningen sitt betänkande till Kungl. Maj t. Betänkandet innehöll bl. a. en plan

1968-01-26

Motion 1968:665 Andra kammaren (pdf, 157 kB)

Motion 1968:618 Andra kammaren

18 Motioner i Andra kammaren, nr 618 dr 1968 Nr 618 Av herrar Wikner och Nilsson i Östersund, om ändring av bestämmelserna angående tid för jakt. Enligl nya jaktlagstadgan som trädde i kraft den 1 januari 1968 föreskrives i 4:e paragrafen följande: Jakt får bedrivas endast med skjutvapen, om annat ej följer av 6 eller

1968-01-26

Motion 1968:618 Andra kammaren (pdf, 121 kB)

Motion 1968:617 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, nr 617 år 1968 17 Nr 617 Av herr Wikner, om slopande av vissa bestämmelser angående jakt med användande av hund. Enligt nya jaktstadgan som trädde i kraft den 1 januari 1968 föreskrives i 12 4 mom.följande: Hund får ej användas vid jakt efter hare enligt 18 1 mom. eller för jakt efter hornbärande

1968-01-26

Motion 1968:617 Andra kammaren (pdf, 117 kB)

Motion 1968:664 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, nr 664 år 1968 1 Nr 664 Av herr Wedén m. fl.angående försvarsfrågan. Lika lydande med motion nr 518 i Första kammaren I årets statsverksproposition, bilaga 6, utvecklar föredragande departementschefen frågor rörande kostnadsram, organisation och materielanskaffning för försvaret. I anslutning

1968-01-26

Motion 1968:664 Andra kammaren (pdf, 1088 kB)

Motion 1968:616 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, nr 616 år 1968 15 Nr 616 Av herrar Nordstrandh och Bengtson i Solna, angående upplåtelse av kommunal mark för statliga ändamål. Lika lydande med motion nr 488 i Första kammaren I samband med nyetablering eller utvidgning av olika statliga institutioner krävs i många fall att vederbörande

1968-01-25

Motion 1968:616 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1968:615 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, nr 615 år 1968 13 Nr 615 Av herr Nilsson i Gävle m. fl.om obligatorisk kommunal bostadsförmedling. Lika lydande med motion nr 489 i Första kammaren Behovet av en bostadsförmedlingsverksamhet skött av samhällets egna organ framstår som alltmer trängande, såväl i storstadsregionerna som i de

1968-01-01

Motion 1968:615 Andra kammaren (pdf, 164 kB)

Motion 1968:663 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, nr 663 år 1968 7 Nr 663 Av herr Rubin m. fl.om vissa åtgärder för att öka intresset för bistånd till u-länderna. I debatten om den svenska u-hjälpens planering, utformning, målsättning och ekonomiska storlek har tydligt framgått att många i vårt land inte är tillräckligt informerade om de

1968-01-25

Motion 1968:663 Andra kammaren (pdf, 160 kB)

Motion 1968:662 Andra kammaren

4 Motioner i Andra kammaren, nr 662 år 1968 Nr 662 Av herr Oskarson m. fl.angående stödet till de frivilliga försvarsorganisationerna. Lika lydande med motion nr 452 i Första kammaren Trots att de frivilliga försvarsorganisationerna under de senare åren har fått vidkännas de statliga myndigheternas starka återhållsamhet

1968-01-26

Motion 1968:662 Andra kammaren (pdf, 219 kB)

Motion 1968:661 Andra kammaren

Nr 661663 Motioner i Andra kammaren, nr 661 år 1968 1 Nr 661 Av herr Norrby, om n-hjälp genom stöd till svensk exportindustri. Motionens innehåll i sammanfattning De av den allmänna konjunkturutvecklingen betingade sysselsättningsocli avsättningsproblemen har i industriländerna aktualiserat frågan om samverkan i

1968-01-26

Motion 1968:661 Andra kammaren (pdf, 215 kB)

Motion 1968:614 Andra kammaren

12 Motioner i Andra kammaren, nr 6H dr 1968 Nr 614 Av fröken Ljungberg m. fl.om successiv avveckling av hyresregleringen. Lika lydande med motion nr 487 i Första kammaren I proposition till 1967 års riksdag 100/1967 framlades förslag angående riktlinjer för bostadspolitiken. Som ett väsentligt inslag i det bostadspolitiska

1968-01-26

Motion 1968:614 Andra kammaren (pdf, 110 kB)

Motion 1968:613 Andra kammaren

10 Motioner i Andra kammaren, nr 613 år 1968 Nr 613 Av herr Larsson i Norderön m. fl.om förenkling av lantmätariförrättningar. Lika lydande med motion nr 486 i Första kammaren I skrivelse till lantmäteristyrelsen den 14 december 1966 har Utredningen rörande fastighetsbildnings- och mätningsväsendets organisation hemställt

1968-01-26

Motion 1968:613 Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Motion 1968:612 Andra kammaren

8 Motioner i Andra kammaren, nr 612 år 1968 Nr 612 Av herr Åkerlind m. fl.angående värnpliktstjänstgöringen för handelsflottans personal. Lika lydande med motion nr 484 i Första kammaren Kortare värnpliktsutbildning för den i handelsflottan tjänstgörande personalen är ett önskemål som sedan länge framförts från sjöfartens

1968-01-26

Motion 1968:612 Andra kammaren (pdf, 163 kB)