Dokument & lagar (1 416 träffar)

Proposition 1917:229

KungMay.ts Nåd. Proposition Nr 229. 1 Nr 229. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående förvärvande för svenska statens räkning av den Falun RättvikMora järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägen Mora NoretOrsa in. in.given Stockholms slott den 14 april 1917. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet

1917-04-14

Proposition 1917:229 (pdf, 2552 kB)

Proposition 1917:228

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 228. 1 Nr 228. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om för säkring srådet given Stockholms slott den 14 april 1917. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt 87 regeringsformen, föreslå riksdagen

1917-04-14

Proposition 1917:228 (pdf, 1403 kB)

Proposition 1917:227

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 227. 1 Nr 227. Kungl. Maj:ts nädiga proposition till riksdagen angående förvaltningen av riksförsäkringsanstaltens fondmedel given Stockholms slott den 14 april 1917. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1917-04-14

Proposition 1917:227 (pdf, 1865 kB)

Proposition 1917:226

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 226. 1 Nr 226. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till uppförande av nya byggnader för folkskoleseminariet i Lund m. in.given Stockholms slott den 14 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag

1917-04-14

Proposition 1917:226 (pdf, 629 kB)

Proposition 1917:22

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 22. 1 Nr 22. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om expropriation in. in.given Stockholms slott den 27 oktober 1916. Under åberopande av bilagda i statsrådet hållna protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt 87 regeringsformen, föreslå riksdagen att

1917-01-01

Proposition 1917:22 (pdf, 2250 kB)

Proposition 1917:241

Kmgl. Maj.ifi Nåd. Proposition Nr 241. 1 Nr 241. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig löneförbättring åt lärare vid folkhögskolor given Stockholms slott den 14 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill KungMaj:t härigenom

1917-04-14

Proposition 1917:241 (pdf, 1124 kB)

Proposition 1917:240

Kungl. Majds Nåt/Proposition Nr

1917-04-16

Proposition 1917:240 (pdf, 1215 kB)

Proposition 1917:24

Kungl. May.ts Nåd. Proposition Nr 24. 1 Nr 24. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående bidrag av telegrafverkets medel till Sveriges rilcstelefonisters vilohemsförening given Stockholms slott den 30 december 1916. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna

1917-01-01

Proposition 1917:24 (pdf, 553 kB)

Proposition 1917:239

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 239. 1 Nr 239. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om överflyttande å landsfiskal av kronofogde åliggande bestyr in. m.given Stockholms slott den 15 maj 1917. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed,

1917-05-15

Proposition 1917:239 (pdf, 2694 kB)

Proposition 1917:238

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 238. t Nr Kungl. iltaj:ts uddiga proposition till riksdagen angående anslag till svenska Häda korset för bestridande av utgifter för dess hjälpkommittés byrå i Stockholm given Stockholms slott den 14 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesdepartementsärenden

1917-03-03

Proposition 1917:238 (pdf, 456 kB)

Proposition 1917:237

Kungl. Maj. ts Nåd. Proposition Nr 237. I Nr 237. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående bemyndigande för vattenfallsstyrelsen att försälja tomter och områden från de under styrelsens förvaltning ställda fastigheter m. m.given Stockholms slott den 14 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av

1917-04-14

Proposition 1917:237 (pdf, 684 kB)

Proposition 1917:236

Kungl. Maj:ts nåd, proposition nr 236. 1 Nr 236. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående, tillämpning under viss tid av lagstiftningen om förfogande över viss egendom under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden given Stockholms slott den 14 april 1917. Sedan Kungl. Maj:t genom nådig proposition

1917-04-14

Proposition 1917:236 (pdf, 229 kB)

Proposition 1917:235

Kungl. Maj.is Nåd. Proposition Nr 235. 1 Nr 235. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående förordning om avlöning åt värnpliktiga, som fullgöra krig stjänstgöring vid vissa industriella eller andra anläggningar eller fartyg given Stockholms slott den 14 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag

1917-04-14

Proposition 1917:235 (pdf, 767 kB)

Proposition 1917:234

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 334. 1 Nr 234. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående utförande av reparationsarbeten ä strandskoningen utmed Angermanälvens strand vid Norrlands trängkårs kasernetablissemang i Sollefteå given Stockholms slott den 14 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag

1917-04-14

Proposition 1917:234 (pdf, 293 kB)

Proposition 1917:233

ICungl. Majy.ts Nåd. Proposition Nr 233. 1 Nr 233. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande av medel för bestridande av uppkommande merkostnader för vissa byggnadsföretag vid armén given Stockholms slott den 16 april 1917- Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden

1917-04-16

Proposition 1917:233 (pdf, 386 kB)

Proposition 1917:261

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 261. 1 Nr 261. Kungl. Maj:ls nådiga proposition till riksdagen angående ändringar i villkoren för lån från lånefonden för inköp av ädla avelsston m. m. given Stockholms slott den 16 april 1917. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna

1917-04-16

Proposition 1917:261 (pdf, 634 kB)

Proposition 1917:260

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 260. 1 Nr 260. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående till anläggning av statsstuteri å Ottenby beviljat anslag m. m.given Stockholms slott den 16 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl.

1917-04-16

Proposition 1917:260 (pdf, 824 kB)

Proposition 1917:259

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 259. 1 Nr 259. Kungl. Maj ds nådiga proposition till riksdagen angående ytterligare anslag till anordnande av förn äring sskjul för flygbåtar in. in.given Stockholms slott den 16 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden för denna

1917-04-16

Proposition 1917:259 (pdf, 279 kB)

Proposition 1917:258

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 258. 1 Nr 258. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående omorganisation av och lönereglering för överintendentsämbetet samt angående länsarkitekter m. m.given Stockholms slott den 16 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för

1917-04-16

Proposition 1917:258 (pdf, 20102 kB)

Proposition 1916:211

Kungl. May.ts Nåd. Proposition Nr 211. 1 Nr 211. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående eftergivande av en kronans fordran på grund av borgen för betalning av från kronoskog sålt virke m. m.given Stockholms slott den 25 april 1916. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden

1916-04-25

Proposition 1916:211 (pdf, 509 kB)