Dokument & lagar (424 träffar)

Riksdagens protokoll 1914:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Andra kammaren. Nr 23. Fredagen den 19 juni. Kl. 10,15 f. m. 1. Justerades protokollet för den 13 innevarande juni. 2. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen 12, 1 anledlling av Kungl. Maj ts under punkt 44 av åttonde huvudtiteln i statsverkspropositionen

1914-12-01

Riksdagens protokoll 1914:23 (pdf, 3668 kB)

Riksdagens protokoll 1914:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Första kammaren. Nr 21. Fredagen den 19 juni. Kammaren sammanträdde kl. 10.15 f. m. Upplästes och godkändes statsutskottets förslag, till riksdagens skrivelser till Konungen: nr i2, i anledning av KungMaj:ts under punkt 44 av åttonde huvudtiteln i statsverkspropositionen gjorda framställning

1914-12-01

Riksdagens protokoll 1914:21 (pdf, 1310 kB)

Riksdagens protokoll 1914:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Andra kammaren. Nr 23. Onsdagen den 18 februari. Kl. 1 e. m. 1. Upplästes ett till kammaren inkommet protokoll så lydande: År 1914.den 14 februari sammanträdde kamrarnas valmän för att utse revisorer och revisorssuppleanter för granskning av riksbankens avdelningskontors i orterna räkenskaper

1914-11-01

Riksdagens protokoll 1914:23 (pdf, 3462 kB)

Riksdagens protokoll 1914:72

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1914. Första kammaren. Nr 72. Onsdagen den 9 september. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 3 i denna månad. Föredrogs och lades till handlingarna lagutskottets nästlidne dag bordlagda memorial nr 35, i anledning av återremiss från andra kammaren av lagutskottets utlåtande

1914-10-31

Riksdagens protokoll 1914:72 (pdf, 3557 kB)

Riksdagens protokoll 1914:105

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Andra kammaren. Nr 105. Torsdagen den 17 december. Kl. 10,30 f. m. 1- Justerades det vid kammarens sammanträde den i sistlidne oktober förda protokoll. 2. Upplästes ett till kammaren ankommet protokoll, så lydande Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för justitiedepartementet den

1914-10-10

Riksdagens protokoll 1914:105 (pdf, 221 kB)

Riksdagens protokoll 1914:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Första kammaren. Nr 18. Onsdagen den 11 februari. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. in. Justerades protokollet för den 5 i denna månad. Anmäldes och bordlädes konstitutionsutskottets utlåtanden: ir anledning- av Kungl. Maj:ts proposition med förslå till lag om ändrad lydelse av 18 3, 12, 19, 47,

1914-10-01

Riksdagens protokoll 1914:18 (pdf, 242 kB)

Riksdagens protokoll 1914:100

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1914. Andra kammaren. Nr 100. Söndagen den 27 september. Kl. 2 e. m. 1- Upplästes följande till kammaren inkomna protokoll: Protokoll, hållet vid sammanträde med herr talmannen i riksdagens andra kammare och de kammarens ledamöter, som blivit utsedda att jämte herr talmannen tillsätta kammarens

1914-09-26

Riksdagens protokoll 1914:100 (pdf, 165 kB)

Riksdagens protokoll 1914:99

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Andra kammaren. Nr 99. Lördagen den 26 september. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för deri 21 innevarande september. 2. Enligt den 19 i denna månad fattat beslut företogs nu val av eu revisor för deltagande uti innevarande års granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets

1914-09-18

Riksdagens protokoll 1914:99 (pdf, 3850 kB)

Riksdagens protokoll 1914:91

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Första kammaren. Nr 91. Lördagen den 26 september. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes följande inkomna läkarintyg: Att herr major Aaby Ericsson på grund av akut bronchit för närvarande är förhindrad att deltaga i riksdagsarbetet, intygas. Gåvetorp den 25/ö 1914. Mac Berlin, Legit.

1914-09-18

Riksdagens protokoll 1914:91 (pdf, 2376 kB)

Riksdagens protokoll 1914:86

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1914. Första kammaren. Nr 86. Tisdagen den 22 september. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Justerades protokollet för den 16 i denna månad. Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag till riksdagens skrivelse till Konungen: nr 268, i anledning av dels Kungl. Maj ds proposition med förslag till

1914-09-17

Riksdagens protokoll 1914:86 (pdf, 232 kB)

Riksdagens protokoll 1914:83

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Andra kammaren. Nr 83. Lördagen den 12 september, f. m. Kl. 11 f. m. 1. Anmäldes och godkändes särskilda utskottets nr 3 förslag till riksdagens skrivelser till Konungen, nämligen: nr 261, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning angående statsmonopol å tobakstillverkningen

1914-09-12

Riksdagens protokoll 1914:83 (pdf, 4164 kB)

Riksdagens protokoll 1914:79

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Första kammaren. Nr 79. Tisdagen den 15 september. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Justerades protokollet för den 8 i denna månad. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 264, till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående avlöning åt

1914-09-12

Riksdagens protokoll 1914:79 (pdf, 183 kB)

Riksdagens protokoll 1914:75

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1914. Första kammaren. Nr 75. Lördagen den 12 september, f. in. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Anmäldes och godkändes tredje särskilda utskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 261, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning angående statsmonopol

1914-09-12

Riksdagens protokoll 1914:75 (pdf, 1930 kB)

Riksdagens protokoll 1914:91

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1914. Andra kammaren. Nr 91. Lördagen den 19 september. Kl. 11 f. m. 1- Justerades protokollen för den 13 och den 14 innevarande september. 2. Herr talmannen tillkännagav, att efter överläggning inom talmanskonferensen bestämts, att under nästkommande vecka plena skulle hållas dels tisdagen den 22

1914-09-11

Riksdagens protokoll 1914:91 (pdf, 3214 kB)

Riksdagens protokoll 1914:71

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Första kammaren. Nr 71. Tisdagen den 8 september. Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Herr talmannen yttrade: Sedan vi sist voro samlade här har kommit ett dödsbud, som för många av oss varit ett personligt sorgebud och som för visso icke lämnat någon av kammarens ledamöter oberörd. Greve

1914-08-26

Riksdagens protokoll 1914:71 (pdf, 2654 kB)

Riksdagens protokoll 1914:83

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1914. Första kammaren. Nr 83. Lördagen den 19 september. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 13 och 14 i denna månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtande nr 108, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för understödjande av arbetslösa. Herr

1914-08-21

Riksdagens protokoll 1914:83 (pdf, 1571 kB)

Riksdagens protokoll 1914:53

B1KSDAGENS PKOTOKOLL. 1914. Första kammaren. Nr 53. Fredagen den 14 augusti. Kammaren sammanträdde kl. 3,30 e. m. Herr statsrådet von Sydow avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga propositioner: nr 263, med förslag till lag angående förordnande om anstånd med betalning av gäld moratorinmnr 268, med förslag till ändrad lydelse

1914-08-08

Riksdagens protokoll 1914:53 (pdf, 181 kB)

Riksdagens protokoll 1914:78

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Andra kammaren. Nr 78. Fredagen den 4 september. Kl. 2 e. m. 1. Justerades protokollet för deri 29 nästlidna augusti. 2. Herr statsrådet Stenberg avlämnade Kungl. Maj ts proposition, nr 278, angående avlöning åt lärare vid folkskolor och vissa andra skolor under tjänstgöring till rikets försvar

1914-08-05

Riksdagens protokoll 1914:78 (pdf, 435 kB)

Riksdagens protokoll 1914:55

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Andra kammaren. Nr 55. Onsdagen den 5 augusti, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till avgörande förelåg nu särskilda utskottets nr 2 utlåtande, nr 1, i anledning av dels Kungi. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen,

1914-08-04

Riksdagens protokoll 1914:55 (pdf, 4588 kB)

Riksdagens protokoll 1914:51

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Andra kammaren. Nr 51. Lördagen den 1 augusti. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 27 nästlidna juli. 2. Herr Lindhagens å kammarens bord vilande motion, nr 254, som nu föredrogs, hänvisades till särskilda utskottet nr 3. 3. Föredrogos, men blevo ånyo bordlagda lagutskottets utlåtanden

1914-07-31

Riksdagens protokoll 1914:51 (pdf, 3731 kB)