Dokument & lagar (768 träffar)

Riksdagens protokoll 1916:99

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Justerades de vid kammarens sammanträde den 8 innevarande juni förda protokollen. Föredrogs bankoutskottets memorial, nr 66, med förslag till nytt reglemente för riksgäldskontoret och blev utskottets hemställan därvid av kammaren bifallen. Anmäldes och godkändes följande förslag till riksdagens

1916-01-01

Riksdagens protokoll 1916:99 (pdf, 290 kB)

Riksdagens protokoll 1916:98

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1916. Andra kammaren. Nr 98. Onsdagen den 14 juni. Kl. 3,30 e. m. I Justerade protokollet för deri 7 innevarande juni. 2. Till behandling förelåg statsutskottets memorial, nr 153, angående stats regleringen för år 1917. Punkterna l:o9:oVad utskottet hemställt bifölls. Vid föredragning härpå av punkten

1916-01-01

Riksdagens protokoll 1916:98 (pdf, 502 kB)

Riksdagens protokoll 1916:97

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1916. Andra kammaren. Nr 97. Tisdagen den 13 juni. Kl. 3,30 e. m. r. Justerades protokollen för den 4, den 5 och den 6 innevarande juni. 2. Till bordläggning anmäldes statsutskottets memorial, nr 153, angående statsregleringen för år 1917.3. Anmäldes och godkändes följande förslag till riksdagens

1916-01-01

Riksdagens protokoll 1916:97 (pdf, 158 kB)

Riksdagens protokoll 1916:96

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1916. Andra kammaren. Nr 96. Fredagen den 9 juni. Kl. 11 f. m. I Justerades de vid kammarens sammanträde den 2 innevarande juni förda protokollen. 2. Upplästes och lades till handlingarna följande till kammaren inkomna protokoll: Protokoll, hållet vid sammanträde med herr talmannen i riksdagens

1916-06-08

Riksdagens protokoll 1916:96 (pdf, 424 kB)

Riksdagens protokoll 1916:94

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1916. Andra kammaren. Nr 94. Torsdagen den S juni, f. in. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 2 innevarande juni. 2. Sedan riksdagens båda kamrar förehaft och godkänt bevillningsutskottets memorial nr 41, punkterna 1 och 2, däri föreslagits voteringspropositioner rörande två frågor, i

1916-01-01

Riksdagens protokoll 1916:94 (pdf, 1265 kB)

Riksdagens protokoll 1916:72

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1916. Första kammaren. Nr 72. Lördagen den 20 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Föredrogos, men bordlädes ånyo på flera ledamöters begäran lagutskottets nästlidne dag bordlagda utlåtanden ock memorial nr 3740 ävensom första kammarens första tillfälliga utskotts samma dag bordlagda utlåtande

1916-01-01

Riksdagens protokoll 1916:72 (pdf, 3593 kB)

Riksdagens protokoll 1916:71

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1916. Första kammaren. Nr 71. Fredagen den 19 maj. Kammaren sammanträdde lrl. 3,30 e. m. Justerades protokollen förden 13 och 16 i denna månad. Anntäldes och godkändes bankoutskoittets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 146, i anledning av KungMaj:ts i punkt 33 under tionde huvudtiteln

1916-01-01

Riksdagens protokoll 1916:71 (pdf, 704 kB)

Riksdagens protokoll 1916:70

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1916. Första kammaren. Nr 70. Onsdagen den 17 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtanden och memorial: nr 102, i anledning av Kungl. Haj:ts proposition angående anslag för upplysnings- och undervisningsverksamhet för nykterhetens främjande nr 103, i

1916-01-01

Riksdagens protokoll 1916:70 (pdf, 2257 kB)

Riksdagens protokoll 1916:69

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1916. Nr 69. Tisdagen den 16 maj. Kammaren sammanträdde kl. 3,30 e. m. Hen statsrådet Vennersten avlämnade Kungl. A4aj ts nådiga propositioner: ö nr 195, med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 19 december 1914 angående stämpelavgiften nr 252, angående anvisande av medel

1916-01-01

Riksdagens protokoll 1916:69 (pdf, 266 kB)

Riksdagens protokoll 1916:67

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1916. Första kammaren. Nr 67. Fredagen den 12 maj. Kammaren sammanträdde kl. 3,30 e. m. Herr statsrådet friherre Beck-Friis avlämnade Kungd. Maj:ts nådiga propositioner och skrivelser: nr 245, angående beredande av medel till bestridande av kostnader. som avses i 63 regeringsformen nr 246, med överlämnande

1916-05-12

Riksdagens protokoll 1916:67 (pdf, 189 kB)

Riksdagens protokoll 1916:66

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1916. Första kammaren. Nr 66. Onsdagen den 10 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet friherre Beck-Friis avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 244, angående täckande av kostnader, som avses i 63 regeringsformen. Upplästes två till kammaren inkomna protokoll, så lydande: År

1916-01-01

Riksdagens protokoll 1916:66 (pdf, 3030 kB)

Riksdagens protokoll 1916:65

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1916. Första kammaren. Nr 65. Tisdagen den 9 maj. Kammaren sammanträdde kl. 3,SO e. m. Herr statsrådet Hasselrot avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 242, angående tillfälligt lönetillägg åt viss personal av lägre grad vid statens järnvägar. Justerades protokollen för den 3 och 5 i denna

1916-05-07

Riksdagens protokoll 1916:65 (pdf, 218 kB)

Riksdagens protokoll 1916:64

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1916. Första kammaren. Nr 64. Lördagen den 6 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet friherre Beck-Friis avlämnade Kungl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner: nr 229, med förslag till förordning angående skattefrihet för ersättning eller understöd, som av staten utgives enligt

1916-01-01

Riksdagens protokoll 1916:64 (pdf, 5151 kB)

Riksdagens protokoll 1916:63

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1916. Första kammaren. Nr 63. Fredagen den 5 maj. Kammaren sammanträdde kl. 3,30 e. m. Herr statsrådet Westman avlämnade följande nådiga propositioner nr 226, angående ändring av 4 mom. 1 i förordningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskrivning nr 227, med förslag till förordning om ersättning

1916-01-01

Riksdagens protokoll 1916:63 (pdf, 316 kB)

Riksdagens protokoll 1916:62

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1916. Första kammaren. Nr 62. Onsdagen den 3 maj. Kammaren sammanträdde kl. 3,30 e. m. Anmäldes och bordlädes konstitutionsutskottets utlåtande nr 15, i anledning av vackt motion om ändring och tillägg i 16 och 86 regerinsgformen statsutskottets utlåtanden: nr 68, angående anslagen till tullverket

1916-01-01

Riksdagens protokoll 1916:62 (pdf, 569 kB)

Riksdagens protokoll 1916:61

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1916. Första kammaren. Nr 61. Tisdagen den 2 maj. Kammaren sammanträdde kl. 3,30 e. m. Justerades protokollet för den 27 nästlidne månad. Anmäldes och bordlädes andra sammansatta stats- och lagutskottets utlåtande nr 1, i anledning av väckt motion om rätt för värnpliktig, vars hustru och barn åtnjuta

1916-01-01

Riksdagens protokoll 1916:61 (pdf, 1802 kB)

Riksdagens protokoll 1916:56

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1916. Första kammaren. Nr 56. Torsdagen den 13 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 7 i denna månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtanden: nr 60, i anledning av Kungi. Maj:ts i statsverkspropositionen under punkt 25 av femte huvudtiteln gjorda framställning

1916-01-01

Riksdagens protokoll 1916:56 (pdf, 3044 kB)

Riksdagens protokoll 1916:55

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 1 e. m. Anmäldes och bordlädes konstitutionsutskottets utlåtande nr 14 i anledning av väckt motion angående omorganisation av riksdagsarbetet bevillningsutskottets betänkanden: nr 14, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse

1916-01-14

Riksdagens protokoll 1916:55 (pdf, 1644 kB)

Riksdagens protokoll 1916:54

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1916. Första kammaren. Nr 54. Tisdagen den 11 april. Kammaren sammanträdde kl. 3,30 e. m. Herr statsrådet friherre Beck-Friis avlämnade nedannämnda nådiga propositioner: nr 150, angående förslag till ändrad lydelse av 8 mom. 2 i nådiga förordningen med tulltaxa för inkommande varor den 9 juni 1911

1916-01-01

Riksdagens protokoll 1916:54 (pdf, 218 kB)

Riksdagens protokoll 1916:53

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1916. Första kammaren. Nr 53. Måndagen den 10 april. Kammaren sammanträdde kl. 3,30 e. m. Herr statsrådet von Sydow avlämnade KungMaj:ts nådiga proposition nr 111, med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete, till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 12 handelsbalken, till lag om ändrad

1916-04-08

Riksdagens protokoll 1916:53 (pdf, 267 kB)