Dokument & lagar (1 015 träffar)

Proposition 1918:441

Kungl. Maj ds nåd. proposition nr 441. 1 Nr. 441. Kungl. Maj:ts nåd. proposition till riksdagen med förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom m. m.given Stockholms slott den 14 maj 1918. Under åberopande av bilagda, i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed,

1918-05-14

Proposition 1918:441 (pdf, 2793 kB)

Proposition 1918:444

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 444.1 Nr 444. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående främjande av rnanskapsrekrgteringen vid armén given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1918-05-10

Proposition 1918:444 (pdf, 695 kB)

Proposition 1918:428

Kungl. Maj:U nåd. proposition Nr 428. 1 Nr 428. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om, ändrad lydelse av 1 i lagen den 4 juni 1886 angående ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål:given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet

1918-05-10

Proposition 1918:428 (pdf, 614 kB)

Proposition 1918:427

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 427. 1 Nr 427. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till täckande av vissa förskott för expeditioner med fartyget Skagerak m. m.given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av biiagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärend att å tilläggsstat

1918-05-10

Proposition 1918:427 (pdf, 611 kB)

Proposition 1918:425

Kung1. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 425. 1 Nr 425. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående förhöjt statsbidrag till vissa alkoholistanstalter given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1918-05-10

Proposition 1918:425 (pdf, 392 kB)

Proposition 1918:424

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 424. 1 Nr 424. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående förbättring av sekreterarens hos justitiekanslersämbetet tjänsteställning och avlöning given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden

1918-05-10

Proposition 1918:424 (pdf, 664 kB)

Skrivelse 1918:447

Kungl. Maj:ts nåd. skrivelse Nr 447. 1 Nr 447. Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse till riksdagen med överlämnande av ett protokollsutdrag rörande nytt avtal mellan Sveriges utsädesförening och allmänna svenska utsädesaktieholaget given Stockholms slott den 16 maj 1918. 4 or det i bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över


Utskottsberedning:

Skrivelse 1918:447 (pdf, 843 kB)

Proposition 1918:443

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 443. 1 Nr 443. KungI. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar given Stockholms slott den 7 ma j 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för

1918-05-07

Proposition 1918:443 (pdf, 1523 kB)

Proposition 1918:439

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 439. 1 Nr 439. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring m. m.given Stockholms slott den 14 maj 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt

1918-05-07

Proposition 1918:439 (pdf, 1257 kB)

Proposition 1918:437

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 437. 5 Nr 437. Kungl. Maj.ds nådiga proposition till riksdagen angående understöd åt folkskollärar änkan Kristina Lundberg given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härigenom

1918-05-07

Proposition 1918:437 (pdf, 264 kB)

Proposition 1918:436

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr. 436. 1 Nr 436. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående understöd åt småskolläraränkan Karolina Svensson given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härigenom

1918-05-07

Proposition 1918:436 (pdf, 305 kB)

Proposition 1918:434

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 434. 1 Ifr 434. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda, i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed,

1918-05-07

Proposition 1918:434 (pdf, 1482 kB)

Proposition 1918:431

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 431. 1 Nr 431. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående telegrafverkets övertagande av det enskilda telefonnätet i Stockholm med omnejd given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag

1918-05-07

Proposition 1918:431 (pdf, 2856 kB)

Proposition 1918:420

KungiMajds nåd. proposition Nr 420. 1 Nr 420. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen om höjande av andra huvudtitelns ordinarie förslagsanslag till ersättning åt domare, vittnen och parter given Stockholms slott den 7 maj 4978. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden

1918-05-07

Proposition 1918:420 (pdf, 521 kB)

Proposition 1918:418

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 418. 1 Nr 418. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående statsbidrag till v äg anläggning ar in. in.given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

1918-05-07

Proposition 1918:418 (pdf, 3994 kB)

Proposition 1918:417

KungMaj:ts nåd. proposition Nr 417. 1 Nr 417. Kungi. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag å tilläggsstat under nionde huvudtiteln för täckande av vissa förskott given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill

1918-05-07

Proposition 1918:417 (pdf, 348 kB)

Proposition 1918:412

KungMaj:ts nåd. proposition Nr 412. 11 Nr 412. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående avlöningsförhöjning för viss fångvårdstjänstemän given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärendeu för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-05-07

Proposition 1918:412 (pdf, 303 kB)

Proposition 1918:409

Kunyl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 409. 1 Nr 409. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående reglering av avlöningsförhållanden m. m. för personal vid statens hospital och asyler given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna

1918-05-07

Proposition 1918:409 (pdf, 9299 kB)

Proposition 1918:408

Kungl Maj:ts nåd. proposition Nr 408. 1 Nr 408. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående beredande av rörelsekapital för statens industrikommission för tillgodoseende av landets importbehov av industriella råvaror given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-05-07

Proposition 1918:408 (pdf, 314 kB)

Skrivelse 1918:405

Kungl. Maj:ts nåd. skrivelse Nr 405. 1 Nr 405. Kungl. Majis nådiga skrivelse till riksdagen med tillkännagivande att i statsverkspropositionen under nionde huvudtiteln bebådad framställning till riksdagen angående anslag för år 1019 för anordnande av kgl inrättning ar icke kommer alt föreläggas riksdagen given Stockholms


Utskottsberedning:

Skrivelse 1918:405 (pdf, 305 kB)