Dokument & lagar (24 träffar)

Register 1918

Register över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1918 års lagtima riksdag. Siffrorna IV beteckna FörstaFemte tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Arbetskamrar, införande av jy. Avlöning, enhetliga bestämmelser om uttaxeringen av prästerskapets IV: 4 4 Bad, beredande åt befolkningen

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 339 kB)

Register 1918

Register över Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid HUS års lagtima riksdag. Siffrorna 1 och II beteckna Första och Andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Alkoholhaltiga dryckers tillverkning, införsel och försäljning, provisoriskt förbud mot jj. Arbetskamrar, utredning

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 273 kB)

Register 1918

Särskilda utskottens utlåtanden och memorial. 1 Förteckning över särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1918 års urtima riksdag. Första särskilda utskottet. Nr. 1. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstids tillägg för senare halvåret av 1918 och tills vidare under år 1919

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 286 kB)

Register 1918

Ro gister över de särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag. I betecknar Första särskilda utskottet, II Andra och III Tredje den följande siffran anger numret å utskottets utlåtande eller memorial.Andra särskilda utskottets avlöningar.II: 7 Asyler, Lönereglering vid statens I: 22 Avlöningsförhållanden

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 237 kB)

Register 1918

1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mera. Abnormunder visningen: ang. anslag till utgivande av en ordbok för dövstumma.8 A: 193. ang. anslag till utgivande av Tidning för dövstumma.8 A: 194. ang. ändring i staten för institutet och förskolan för blinda

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 3024 kB)

Register 1918

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr ä utlåt, eller mem. A. Alkoholister: om ändring av i i lagen om behandling av alkoholister 85. 4 rbetarskyddslagstiftning: förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 8 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 476 kB)

Register 1918

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling uti Anmärkningar Första kammaren Andra kammaren 1. Med uppgift å vilande för-slag till ändringar i grund-lagarna från

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 588 kB)

Register 1918

Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag. Adelsnäs, trädgårdsskolan vid Alnarp: bränsle vid institutionsbyggnad vid hovbeslagsskolan vid.täckande av brist i expensanslaget lantbruksinstitutet vid, förhöjning i ordinarie anslaget.Alster av svenska lantbruket m. m. samt fiskerinäringen,

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 926 kB)

Register 1918

Bankoutskottets register. 1 Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag. I. Riksbanken. a uti. eller mem. Avdelningskontor, ang. ombyggnad av bankens fastighet i Karlskrona.15. höjning av arvodet till kontorens revisorer 32. Avskrivning av osäkra fordringar 25. Bankoreglementet, ang. vissa

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 687 kB)

Register 1918

1 Register över de av bevillningsutskottet vid 1918 års riksdag avgivna betän kanden och memorial. Nr å betänk. A eller mem. Aktiekupong er, se Stämpelavgift. Alkoholhaltiga preparat: om förordning ang.52 Arvode: ang. tilläggsarvode åt sekreteraren å utskottets andra avdelning 1 Anstånd, se Beskattning. Arvsskatt:

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 360 kB)

Register 1918

R E G I S T E R ÖV EK RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID URTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL STOCKHOLM 192 0 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI l 582 2o Summarisk förteckning över riksdagens protokoll med bihang vid urtima riksmötet år 1918. Protokoll.

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 4079 kB)

Register 1918

REGISTER ÖTEK RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL SAMT MATRIKEL ÖVER KAMRARNAS LEDAMÖTER STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 8795 1 Sami. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Summarisk

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 27044 kB)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Register 1890

1 Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet är 1890 afgifna utlåtanden. B. N:o B erb er isväxten, åtgärders vidtagande för utrotande af.3 Beväringsynglingar, deras undervisning i rätt- och välskrifning samt räkning 10 Brandväsendet, dess ordnande på landet 10 c. Chokolad m.

1890-01-01

Register 1890 (pdf, 344 kB)

Register 1890

1 Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1890 afgifna utlåtanden. E. N:o. Embetsfförvaltning, utredning huru vida och under livilka vilkor statsmagten må kunna ikläda sig ansvar för förluster, som af embetsman vållas genom felaktig.2. F. Folkskolestadga, tillägg till 15

1890-01-01

Register 1890 (pdf, 261 kB)

Register 1890

1 Förteckning öfver de af Riksdagens särskilda utskott vid 1890 års riksdag afgifna utlåtanden och memorial. N:o 1. Särskilda utskottets för behandling af förslag, angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och pedagogierna utlåtande, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition, n:o 17, äfvensom

1890-01-01

Register 1890 (pdf, 199 kB)

Register 1890

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden ochmemorial vid 1890 års riksdag. A. N:o åuti. eller mem. Acta matematica, anslag för utgifvande af tidskriften 9:77. Afvittring sverket, anslag till.7:9. Agrikulturkemisk försöksanstalt vid Ultima, anslag till 7:19. Ahlberg, A. V. H.extra bataljonsläkare, pension för.10:4 27:1.

1890-01-01

Register 1890 (pdf, 1346 kB)

Register 1890

Register öfver Lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1890. A. Utlåtandets eller memorialets Afgifter till pr ester skap et:se Förmånsrätt. Afsöndring af jord och hemmansklyfning:kongförordningen d. 6 augusti 1881, angående ändring i 1 7 Allmänna byggnader: angående ändrad lagstiftning angående

1890-01-01

Register 1890 (pdf, 623 kB)

Register 1890

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1890 års lagtima riksdag N:o Memorialets eller ut- Datum. Dess behandling hos fc. låtandets rubrik. 1890. Första Kammaren. Andra Kammaren. Anmärkningar. 1. I anledning af väckta motioner om ändring af 6 och 18 riksdagsord-ningen. 3 mars. 8 mars

1890-01-01

Register 1890 (pdf, 270 kB)

Register 1890

1 Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under Riksdagen i Stockholm år 1890. N:o. Afdelning skontor, motioner om inrättande af sådana 13, 14, 18. Afskrifning af fordringar vid riksbankens hufvudkontor 11. d:o vid afdelningskontoret i Göteborg 3. Malmö 4. Jönköping 5. Visby.6. Kalmar.12. ii 11

1890-01-01

Register 1890 (pdf, 180 kB)
Paginering