Dokument & lagar (34 träffar)

protutdr 1916

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1916. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarna. Sthlm 1916, Isaac Marcus Boktr.A.B. Protokollsutdrag den 18 januari 1916. 3 Den 18 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 18 januari

1916-12-16

Register 1916:Tfu Andra kammaren

Register över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1916 års lagtima riksdag. Siffrorna IV beteckna FörstaFemte tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer,Allmänna byggnader, entreprenörer vid IV:7, 14 Allmän åklagare, avlönande av V:1 Andra kammarens arbetsordning, tillägg till

1916-01-01

Register 1916:Tfu Andra kammaren (pdf, 250 kB)

Register 1916:Tfu Första kammaren

Register över Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1916 års lagtima riksdag. Siffrorna I och II beteckna Första och Andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Allmänna byggnader, entreprenörer vid.Arkivalier. kommunala, ordnande och förvaring av Bränsle, lagring av.Bränsle,

1916-01-01

Register 1916:Tfu Första kammaren (pdf, 199 kB)

Register 1916:Su

REGISTER över Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mem. Abnormlärare, aug. resestipendier till.8:isi. Acta Mathemalica,ang. anslag till utgivande av tidskriften.8:208. Affärsverksamhet, statens, ang. uppförande i riksstaten för år 1917 av inkomsttitlar under denna rubrik.153:3.

1916-01-01

Register 1916:Su (pdf, 2243 kB)

Register 1916:reg

CAVA AV RIKSDAGSMAN WIKT. LARSSON 1927 2 REGISTER ÖYRR RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1916 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL. STOCKHOLM, K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI, 1917. itp- Lok Bibliotek. tep. Summarisk förteckning över riksdagens protokoll

1916-01-01

Register 1916:reg (pdf, 29171 kB)

Register 1916:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års lagtima riksdag. Nr å utlåt, eller mem. A. Aktier. se Fast egendom. Arbetar skyddslagstiftning förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbets tid för minderåriga

1916-01-01

Register 1916:LU (pdf, 336 kB)

Register 1916:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling uti Anmärkningar Första kammaren Andra kammaren 1. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om

1916-01-01

Register 1916:Ku (pdf, 369 kB)

Register 1916:Ju

1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års riksdag. A. Alnarp: Hovbeslagsskolan vid Lönereglering för viss personal vid Ultuna och.Undervisningsmateriel för Vindmotor, försäljning av Alster av svenska lantbruket m. m. samt fiskerinäringen, avsättning i främmande länder av Andelsmejerier

1916-01-01

Register 1916:Ju (pdf, 1029 kB)

Register 1916:Bu

Banlcoutskottets register. 1 Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års riksdag. I. Riksbanken. Nr å uti. eller mera. Avlöning sstaten, ang. vissa ändringar.34. Avlöningsförmåner, ersättning åt en vaktmästare för mistade sådana 9. Avskrivning av osäkra fordringar.H Bankoutskottet, ang. instruktion.65.

1916-01-01

Register 1916:Bu (pdf, 497 kB)

Register 1916:Bevu

L Register över de av bevillningsutskottet vid 1916 års riksdag avgivna betänkanden och memorial. Nr å betänk. B. eller mem. Baltiska utställningen: ang. utsträckning av tiden för tullfri disposition av tullpliktiga utställnings föremål. 17 Beskattning: ang. en särskild skatt å ogifta personer m. fl. 4 Bevillning:

1916-01-01

Register 1916:Bevu (pdf, 313 kB)

Register 1918:Tfu Andra kammaren

Register över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1918 års lagtima riksdag. Siffrorna IV beteckna FörstaFemte tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Arbetskamrar, införande av jy. Avlöning, enhetliga bestämmelser om uttaxeringen av prästerskapets IV: 4 4 Bad, beredande åt befolkningen

1918-01-01

Register 1918:Tfu Andra kammaren (pdf, 339 kB)

Register 1918:Tfu Första kammaren

Register över Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid HUS års lagtima riksdag. Siffrorna 1 och II beteckna Första och Andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Alkoholhaltiga dryckers tillverkning, införsel och försäljning, provisoriskt förbud mot jj. Arbetskamrar, utredning

1918-01-01

Register 1918:Tfu Första kammaren (pdf, 273 kB)

Register 1918:Säru - urtima

Särskilda utskottens utlåtanden och memorial. 1 Förteckning över särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1918 års urtima riksdag. Första särskilda utskottet. Nr. 1. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstids tillägg för senare halvåret av 1918 och tills vidare under år 1919

1918-01-01

Register 1918:Säru - urtima (pdf, 286 kB)

Register 1918:reg - urtima

R E G I S T E R ÖV EK RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID URTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL STOCKHOLM 192 0 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI l 582 2o Summarisk förteckning över riksdagens protokoll med bihang vid urtima riksmötet år 1918. Protokoll.

1918-01-01

Register 1918:reg - urtima (pdf, 4079 kB)

Register 1918:Säru

Ro gister över de särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag. I betecknar Första särskilda utskottet, II Andra och III Tredje den följande siffran anger numret å utskottets utlåtande eller memorial.Andra särskilda utskottets avlöningar.II: 7 Asyler, Lönereglering vid statens I: 22 Avlöningsförhållanden

1918-01-01

Register 1918:Säru (pdf, 237 kB)

Register 1918:Su

1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mera. Abnormunder visningen: ang. anslag till utgivande av en ordbok för dövstumma.8 A: 193. ang. anslag till utgivande av Tidning för dövstumma.8 A: 194. ang. ändring i staten för institutet och förskolan för blinda

1918-01-01

Register 1918:Su (pdf, 3024 kB)

Register 1918:reg

REGISTER ÖTEK RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL SAMT MATRIKEL ÖVER KAMRARNAS LEDAMÖTER STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 8795 1 Sami. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Summarisk

1918-01-01

Register 1918:reg (pdf, 27044 kB)

Register 1918:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr ä utlåt, eller mem. A. Alkoholister: om ändring av i i lagen om behandling av alkoholister 85. 4 rbetarskyddslagstiftning: förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 8 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa

1918-01-01

Register 1918:LU (pdf, 476 kB)

Register 1918:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling uti Anmärkningar Första kammaren Andra kammaren 1. Med uppgift å vilande för-slag till ändringar i grund-lagarna från

1918-01-01

Register 1918:Ku (pdf, 588 kB)

Register 1918:Ju

Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag. Adelsnäs, trädgårdsskolan vid Alnarp: bränsle vid institutionsbyggnad vid hovbeslagsskolan vid.täckande av brist i expensanslaget lantbruksinstitutet vid, förhöjning i ordinarie anslaget.Alster av svenska lantbruket m. m. samt fiskerinäringen,

1918-01-01

Register 1918:Ju (pdf, 926 kB)
Paginering