Dokument & lagar (53 träffar)

Register 1965:Su - höst

Statsutskottets register vid 1965 års riksdag höstsessionen 1 i I i, ii Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1965 års riksdag höstsessionen A Ackord och eftergift beträffande vissa statens fordringar m. m. 180 Akademiska sjukhuset i Uppsala, anslag till utbyggande av 184:5 Arvsfonden, bemyndigande

1965-01-01

Register 1965:Su - höst (pdf, 439 kB)

Register 1965:L3u - höst

Tredje lagutskottets register vid 1965 års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1965 års riksdag höstsessionen B Byggnadsarbete: lag angående ändrad lydelse av 1 lagen den 31 maj 1963 nr 268 om igångsättningstillstånd för byggnadsarbete.Byggnadslagen: lag om ändring

1965-01-01

Register 1965:L3u - höst (pdf, 274 kB)

Register 1965:L2u - höst

Andra lagutskottets register vid 1965 års riksdag höstsessionen Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1965 års riksdag höstsessionen A Allmänna pensionsfonden: se Tilläggspension 64 Allmänt ombud: se Försäkringsdomstolen 55 Amatörradio: se Radioamatör 69 Anställningstrygghet: se Nordiska rådet

1965-01-01

Register 1965:L2u - höst (pdf, 2807 kB)

Register 1965:L1u - höst

Första lagutskottets register vid 1965 års riksdag höstsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden vid 1965 års riksdag höstsessionen A Allmän tjänst: se Regeringsrättslagen 41 Arbetsdomstol, lagen om: se Forum 36 A tomansvarighetslagen: lag angående fortsatt giltighet av atomansvarighetslagen den 3 juni

1965-01-01

Register 1965:L1u - höst (pdf, 335 kB)

Register 1965:Ju - höst

Jordbruksutskottets register vid 1965 års riksdag höstsessionen 1 Register till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1965 års riksdag höstsessionen A Allmänning, överförande av kronoskog, motioner.27 B Bekämpande av salmonellasjukdomen, motion 21 i lin i iu: D Domänverket: byggnadsbeståndet på jordbruksdomänen Lindhov

1965-01-01

Register 1965:Ju - höst (pdf, 180 kB)

Register 1965:Bu - höst

Bankoutskottets register vid 1965 års riksdag höstsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1965 års riksdag höstsessionen I. Riksdagen och dess verk Avlöningsbestämmelserna för riksdagens tillfälligt anställda tjänstemän, upphävande av.65 Arbetsrumsfråga, riksdagsledamöternas.62 Bankoreglementet,

1965-01-01

Register 1965:Bu - höst (pdf, 130 kB)

Register 1965:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register vid 1965 års riksdag höstsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden vid 1965 års riksdag böstsessionen A Ackord: ang. förordning om ackord och avskrivning rörande vissa skatter 56 Artistskatt: Se Bevillningsavgifter Automobilskatt: ang. ändrad lydelse av 2 förordningen

1965-01-01

Register 1965:Bevu - höst (pdf, 228 kB)

Register 1965:Abu - höst

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1965 års riksdag höstsessionen 1 tfvfiiV-Knibi uå inVV Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden vid 1965 års riksdag höstsessionen A A vfalls produkter, nyttiggörande av.53 B Barn och ungdom, se Familjevård Bostadsbebyggelsen på landsbygden.55 Bostäder, se Ungdomars

1965-01-01

Register 1965:Abu - höst (pdf, 190 kB)

Register 1965:Su

Statsutskottets register vid 1965 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1965 års riksdag vårsessionen A Abortförebyggande åtgärder, anslag till, jämte motioner.5:148 Advokatfiskalsgöromålen, motioner om överflyttning av dessa till kammarkollegiet.47:i Aerotransport,

1965-01-01

Register 1965:Su (pdf, 2567 kB)

Register 1965:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1965 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1965 års riksdags höstsession A Andrakammarval, se:Val Anhörig, ingivande av valsedel genom, se:Val Antal, fullmäktiges i kommun, se:Kommunallagarna 2 Arbetstagare, anställnings- eller arbetsvillkor

1965-01-01

Register 1965:Ku - höst (pdf, 346 kB)

Register 1965:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG RIKSDAGEN 1965 UTARBETAT AV RIKSDAGENS UPPLYSNINGSTJÄNST RIKSDAGSBIBLIOTEKET Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid riksdagen år 1965 Protokoll Första kammarens protokoll h. 142. Andra kammarens protokoll h. 142. Sami. Avd. i 1 2 3 4 5 1 5 2

1965-01-01

Register 1965:reg (pdf, 21870 kB)

Register 1965:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1965 år riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1965 års riksdag vårsessionen A Allemansrätt: se Naturvårdslagstiftning 6 A vverkningsrätt: angående köp av skog på rot.B Bostadspolitik: se Hgreslagstiftning 26 Bostadsräkning: se Folkbokföring

1965-01-01

Register 1965:L3u (pdf, 480 kB)

Register 1965:L2u

Andra lagutskottets register vid 1965 års riksdag vårsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1965 års riksdag vårsessionen A Administrativt frihetsberövande: se Socialhjälp 39 Allmänna pensionsfonden: se Uppskjutna ärenden 54 A llmänna sjukförsåkringsfonden: se Folkpension 41 Allmänt

1965-01-01

Register 1965:L2u (pdf, 1051 kB)

Register 1965:L1u

Första lagutskottets register vid 1965 års riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1965 års riksdag vårsessionen A Administrativt rättsskydd: angående kompetensfördelningen mellan administrativa domstolar och förvaltningsmyndigheter.13 se även Högertrafik 14 Rättshjälp

1965-01-01

Register 1965:L1u (pdf, 492 kB)

Register 1965:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1965 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1965 års riksdags vårsession1 A Abolition, beslut om, se:Anmälan Allmänna arvsfonden, se:Anmälan Allmänna handlingar, se:Sekretess Anföranden, i kamrarna, se:Tidsbegränsning Anmälan, angående

1965-01-01

Register 1965:Ku (pdf, 554 kB)

Register 1965:Ju

Jordbruksutskottets register vid 1965 års riksdag vårsessionen Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1965 års riksdag vårsessionen Nr å uti. eller mem. A Allmän beredskapsstat.8 Alnarpsinstitutet, avlöningar m. m.jämte motioner.1:5155 Arrendenämnder.1:129 Arrendeegnahemsfonden.1:152 Avsättning

1965-01-01

Register 1965:Ju (pdf, 575 kB)

Register 1965:Bu

Bankoutskottets register vid 1965 års riksdag vårsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1965 års riksdag vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Arbetsrum för riksdagens ledamöter, m. m.36 51 Avlöningsbestämmelserna för hos riksdagen tillfälligt anställda tjänstemän.45 Ansvarsfrihet

1965-01-01

Register 1965:Bu (pdf, 294 kB)

Register 1965:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1965 års riksdag vårsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden och memorial vid 1965 års riksdag vårsessionen A i- i,Alkoholfria drycker: Se Läskedrycker Alkoholhaltiga drycker: ang. höjning av skatten på spritdrycker, in. in.i.16 Arvsskatt: ang. vissa ändringar

1965-01-01

Register 1965:Bevu (pdf, 313 kB)

Register 1965:Abu

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1965 års riksdag vårsessionen Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1965 års riksdag vårsessionen A Abort, se Kvinnor etc. Alkohol- och nykterhetspolitiken.34 Anställdas inflytande över företag.23 Anställningsskydd, se Politisk integritet B

1965-01-01

Register 1965:Abu (pdf, 211 kB)

protutdr 1916

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1916. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarna. Sthlm 1916, Isaac Marcus Boktr.A.B. Protokollsutdrag den 18 januari 1916. 3 Den 18 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 18 januari

1916-12-16

Paginering