Dokument & lagar (77 träffar)

Register 1967:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen A Arbetstid för vägtrafiken se Vägtrafik 33 B Backspegel se Vägtrafik 21 Belysning på motorfordon se Vägtrafik 27 Belysning av övergångsställe se Vägtrafik

1967-01-01

Register 1967:L3u (pdf, 835 kB)

Register 1967:L2u

Andra lagutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen A Adoptivföräldrar: angående sociala förmåner för adoptivföräldrar.18 Allmän försäkring: angående ändring i lagen den 25 maj 1962 nr 381 om allmän försäkring,

1967-01-01

Register 1967:L2u (pdf, 1025 kB)

Register 1967:L1u

Första lagutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen A Abort: se Födelsekontroll 19 Administrativa frihetsberövanden: se Socialdomstol 20 Adoption: se Uppskjutna ärenden 40 Aktiebolag: lag angående ändring i lagen

1967-01-01

Register 1967:L1u (pdf, 676 kB)

Register 1967:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets fntänkarneu vid 1967 års riksdags vårsession A Allmän handling, utlämnande av, se:Anmälan 34 Allmänna arvsfonden, se:Anmälan 34 Allmänna handlingar, angående ändring i lagen om inskränkningar i rätten att

1967-01-01

Register 1967:Ku (pdf, 532 kB)

Register 1967:Ju

Jordbruksutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen A Allemansrätten se Naturvårdens organisation Allmän b er edskaps stat 15 Alnarpsinstitutet, avlöningar m. m.1:3135 Arbetarsmåbrukslån se Jordbrukspolitiken

1967-01-01

Register 1967:Ju (pdf, 991 kB)

Register 1967:Bu

Bankoutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Ansvarsfrihet bankofullmäktige 6:3 riksgäldsfullmäktige 6:4 styrelsen för riksdagsbiblioteket.24 styrelsen för Stiftelsen Riksbankens

1967-01-01

Register 1967:Bu (pdf, 541 kB)

Register 1967:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen A Allmän varuskatt: Se Varuskatt Arvsskatt: fastighetsbegreppet 30 det skattefria beloppet för vissa förmånstagarförvärv.30 översyn av bestämmelserna om

1967-01-01

Register 1967:Bevu (pdf, 648 kB)

Register 1967:Abu

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen A Arbetsgivares uppgifts- och uppbördsskijldighct m. m.4 Arbetsvärdering inom den statliga sektorn.36 Asocialt beteende m. m.åtgärder mot.18

1967-01-01

Register 1967:Abu (pdf, 256 kB)

rfs 1967:8 - höst

43 Nr 8 Tjänstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1. Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning hos riksdagen och dess verk på vilken statstjänstemannalagen den 3 juni 1965 nr 274 är tillämplig. 2 Stadgan

1967-01-01

rfs 1967:8 - höst (pdf, 415 kB)

rfs 1967:7 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 JANUARI 1967 INI R 78 Nr 7 Statstj änstemannalag SFS 1965:274-given Stockholms slott den 3 juni 1965. Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt:att Vi, med riksdagen1, funnit gott förordna

1967-01-01

rfs 1967:7 - höst (pdf, 499 kB)

Register 1967:Su - höst

Statsutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag höstsessiouen A Akademiska sjukhuset i Uppsala, anslag till utrustning.201:2 Alkoholmissbrukare, vård av: motioner om utredningen angående den framtida vården av al koholskadade

1967-01-01

Register 1967:Su - höst (pdf, 730 kB)

Register 1967:L3u - höst

Tredje lagutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag höstsessionen A Arrendator lag angående ändrad lydelse av 2 kap. 57 lagen den 14 juni 1907 nr 36 s. 1 om nyttjanderätt till fast egendom 54 A vgaser se Vägtrafik 62 Axeltryck

1967-01-01

Register 1967:L3u - höst (pdf, 539 kB)

Register 1967:L2u - höst

Andra lagutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen Register till andra lagutskottets utlåtanden vid 1967 års riksdag höstsessionen A A poteksväsendet: se Läkemedel 65 Arbetarskyddsfrågor: se Nordiska rådet 57 A rbetsförmåga se Sjukförsäkring 54 Arbetsgivaravgift: se Tilläggspension 62 Arbetsmarknadsfrågor

1967-01-01

Register 1967:L2u - höst (pdf, 532 kB)

Register 1967:L1u - höst

Första lagutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen l Register till första lagutskottets utlåtanden vid 1967 års riksdag höstsessionen A Adoption: hävande av adoptivförhållande.48 Aktiebolag: lag om ändring i lagen den 9 juni 1967 nr 537 angående ändring i lagen den 14 september 1944 nr 705 om aktiebolag.64

1967-01-01

Register 1967:L1u - höst (pdf, 458 kB)

Register 1967:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1967 års riksdags höstsession A Allmänna handlingars offentlighet: Rätten att utfå allmänna handlingar i stadsplaneärenden m. m.52 Se även Riksdagen 1. Arvsskatt och gåvoskatt, ändring i förordningen

1967-01-01

Register 1967:Ku - höst (pdf, 429 kB)

Register 1967:Ju - höst

Jordbruksutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Register till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1967 års riksdag höstsessionen B Bandmasksjuka se Dijnt Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor, se Jordbrukets högskolor 1 D Djursjukhuset i Hälsingborg, lån för ombyggnad 40:5 Domänverket: 1. organisation,

1967-01-01

Register 1967:Ju - höst (pdf, 242 kB)

Register 1967:Bu - höst

Bankoutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag höstsessionen I. Riksdagen och dess verk Bankoreglementet, ändring i 61 Biografiskt verk om ståndsriksdagen.59 Gratifikationer, se:Riksdagen Nordiska rådet, redogörelse för femtonde

1967-01-01

Register 1967:Bu - höst (pdf, 296 kB)

Register 1967:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden vid 1967 års riksdag höstsessionen A Ackumulerad inkomst: Se Inkomstskatt Allmän varuskatt: Se Varuskatt Arvsskatt: utvidgade dispensregler.2 överlåtelse av beslutanderätten i vissa fall.62 B Bevillningsavgifter:

1967-01-01

Register 1967:Bevu - höst (pdf, 401 kB)

Register 1967:Abu - höst

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden vid 1967 års riksdag höstsessionen A Arbetskraft, äldre 47 B Bostadsrättsorganisation, inrättande av en ungdomens 45 Bränsle, åtgärder för att stimulera användandet av inhemskt.44 E Eftersatta

1967-01-01

Register 1967:Abu - höst (pdf, 279 kB)

Register 1967:Su

Statsutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen A Abortförebyggande åtgärder, anslag till.5: 41 Aerotransport, Aktiebolaget, anslag till garanti till bolaget för 1966/67 9: 8 Affärsverk, statens: statsverkspropositionen

1967-01-01

Register 1967:Su (pdf, 2700 kB)
Paginering