Dokument & lagar (30 träffar)

Register 1963:Su - höst

Statsutskottets register vid 1963 års riksdag lwstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag höstsessionen A Alkoholbrukets speciella risker för ungdom, motioner om en upplys ningskampanj rörande 191 Arvsfonden, allmänna, försäljning av vissa fastigheter.184 Atomenergisamarbete,

1963-01-01

Register 1963:Su - höst (pdf, 428 kB)

Register 1963:Su

Statsutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Abortförebyggande åtgärder, anslag till.5:159 Abrahamsons, August, stiftelse för slöjdlärarutbildning, bidrag till 8:77 Aerotransport, Aktiebolaget, anslag till garanti

1963-01-01

Register 1963:Su (pdf, 2754 kB)

Register 1963:L3u - höst

Tredje lagutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden vid 1963 års riksdag höstsessionen A Allemansrätt: se Naturvårdslagstiftning 37 Ansvarighetsförsäkring för jägare: se Jakt 39 B Begagnade bilar: se Vägtrafik 43 Byggnadslagstiftning: om rätt för trossamfund

1963-01-01

Register 1963:L3u - höst (pdf, 340 kB)

Register 1963:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A A llemansrätt: r se Uppskjutna ärenden 30 c Ansvarighetsförsäkring för jägare: se Uppskjutna ärenden 30 j B Bandhundar: om lagstiftning angående förbud mot

1963-01-01

Register 1963:L3u (pdf, 598 kB)

Register 1963:L2u - höst

Andra lagutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen Register till andra lagutskottets utlåtanden vid 1963 års riksdag höstsessionen A Alkoholmissbrukare: angående utbetalningen av sjukpenning och pension till vissa alkoholmissbrukare Anställningsavtal: se Konkurrensklausuler 74 Avvisning: se Utlänningslagen

1963-01-01

Register 1963:L2u - höst (pdf, 371 kB)

Register 1963:L2u

Andra lagutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Alkoholistvård: se Nykterhetsvård 4 och 39 Alkoholmissbrukare: se Uppskjutna ärenden 59 Allmän försäkring: se under Sjukförsäkring, Folkpension, Tilläggspension

1963-01-01

Register 1963:L2u (pdf, 1006 kB)

Register 1963:L1u - höst

Första lagutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden vid 1963 års riksdag höstsessionen B Barnavårdsman: angående barnavårdsmannainstitutionen 44 Bekämpningsmedel: se Regeringsrättslagen 51 Biskopsval: lag om biskopsval 52 lag angående upphävande av 2 5 mom.

1963-01-01

Register 1963:L1u - höst (pdf, 200 kB)

Register 1963:L1u

Första lagutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Abortlagen: se Avbrytande av havandeskap 32, 36 Advokatväsendet: se Rättegångsbalken 27 Affischering: angående omprövning av bestämmelserna rörande affischering

1963-01-01

Register 1963:L1u (pdf, 447 kB)

Register 1963:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1963 års riksdags vårsession1 A Allmän flaggning å valdag, motioner därom återlämnade till kamrarna 1 Allmänna handlingar, angående ändrad lydelse av 11 och 16 lagen om inskränkningar i rätten

1963-01-01

Register 1963:Ku (pdf, 317 kB)

Register 1963:Ju - höst

Jordbruksutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen 1 Register till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1963 års riksdag höstsessionen A Avveckling av skogssällskapet, motion.21 B Befrielse från betalningsskyldighet till kronan 23: 2,3 Bekämpande av vildkanin.24: 1 Byggnadsarbeten vid statens växtskyddsanstalt.24:

1963-01-01

Register 1963:Ju - höst (pdf, 182 kB)

Register 1963:Ju

Jordbruksutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Allmän beredskapssiat.Alnarps lantbruks-mejeri- och trädgårdsinstiiut, avlöningar, m. m. Arrendenämnder.Arrendeegnahemsfonden.12 1:4752 1:139 1:163 B Befordringssakkunniga,

1963-01-01

Register 1963:Ju (pdf, 548 kB)

Register 1963:Bu - höst

Bankoutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag höstsessionen I. Riksbanken Bankoutskottet, angående dess instruktion.Ny riksbanksbyggnad, angående reservation av tomt för.II. Riksgäldskontoret, riksdagens ekonomibyrå, riksdagsbiblioteket,

1963-01-01

Register 1963:Bu - höst (pdf, 113 kB)

Register 1963:Bu

Bankoutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Allmänt kyrkomöte anslag till.21:4 ersättning till ledamot av 17 Ansvarsfrihet riksbanksfullmäktige 4:3 riksdagsbiblioteket.3 riksgäldsfullmäktige

1963-01-01

Register 1963:Bu (pdf, 191 kB)

Register 1963:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden vid 1963 års riksdag höstsessionen A Arvsskatt: om utredningar rörande arvsbeskattningen.50 ang. utredning om förmögenhetsöverföringar i samband med stiftelsebildning m. m.51 Se även Förmögenhetsskatt

1963-01-01

Register 1963:Bevu - höst (pdf, 184 kB)

Register 1963:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Alkoholfria drycker: ang. avskaffande av skatten på läskedrycker, bordsvatten och alkoholfritt vin 30 ang. ändring i förordningen om försäljning av alkoholfria

1963-01-01

Register 1963:Bevu (pdf, 419 kB)

Register 1963:Abu

Allmänna beredningsutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Alkoholfria drycker, främjande av konsumtionen av 29 Allmän flaggning å valdag.3 Allmännyttiga företag, se Upphandlingskungörelsen Arbetsgivare,

1963-01-01

Register 1963:Abu (pdf, 220 kB)

Register 1963:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG RIKSDAGEN 1963 UTARBETAT AV RIKSDAGENS UPPLYSNINGSTJÄNST RIKSDAGSBIBLIOTEKET Sami. 1 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 11 13 13 Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid riksdagen år 1963 Protokoll Första kammarens protokoll h. 137.

1963-01-01

Register 1963:reg (pdf, 20901 kB)

Register 1918:Tfu Andra kammaren

Register över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1918 års lagtima riksdag. Siffrorna IV beteckna FörstaFemte tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Arbetskamrar, införande av jy. Avlöning, enhetliga bestämmelser om uttaxeringen av prästerskapets IV: 4 4 Bad, beredande åt befolkningen

1918-01-01

Register 1918:Tfu Andra kammaren (pdf, 339 kB)

Register 1918:Tfu Första kammaren

Register över Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid HUS års lagtima riksdag. Siffrorna 1 och II beteckna Första och Andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Alkoholhaltiga dryckers tillverkning, införsel och försäljning, provisoriskt förbud mot jj. Arbetskamrar, utredning

1918-01-01

Register 1918:Tfu Första kammaren (pdf, 273 kB)

Register 1918:Säru - urtima

Särskilda utskottens utlåtanden och memorial. 1 Förteckning över särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1918 års urtima riksdag. Första särskilda utskottet. Nr. 1. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstids tillägg för senare halvåret av 1918 och tills vidare under år 1919

1918-01-01

Register 1918:Säru - urtima (pdf, 286 kB)
Paginering