Dokument & lagar (61 träffar)

Framställning / redogörelse 1916:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1915 av dem verkställda granskning av STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1914:jämte de, i anledning av samma berättelse, infordrade och till KUNGL. MAJ:T avgivna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MARCU8 BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1916-01-19

Framställning / redogörelse 1916:SV (pdf, 22246 kB)

Framställning / redogörelse 1916:Rber

Berättelse om rad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit given Stockholms slott å rikssalen den 17 januari 1916. Den 11 januari 1915 utväxlades i Washington ratifikationsinstru- utvexling av menten till den under den 13 oktober 1914 mellan Sverige och Amerikas förenta stater avslutade

1916-01-01

Framställning / redogörelse 1916:Rber (pdf, 13362 kB)

Framställning / redogörelse 1916:RB

BERÄTTELSE TILL 1916 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1915. STOCKHOLM. A.B. V. A. NYMANS EFTERTRÄDARE. 1915. Till 1916 års lagtima riksdag. Av de vid 1915 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1916-01-01

Framställning / redogörelse 1916:RB (pdf, 7527 kB)

Framställning / redogörelse 1916:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE avgiven till lagtima riksdagen år 1916 samt Tryckfrihetskommitterades berättelse. STOCKHOLM IVAR HiCGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A B. 1916 INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Inledning 1. Redogörelse för åtal, anställda mot nedarinämnda ämbets- eller tjänstemän: 1 häradshövdingen

1916-01-01

Framställning / redogörelse 1916:Jo (pdf, 16607 kB)

Framställning / redogörelse 1916:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal på rikssalen. 1 Kungl. Maj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 17 januari 1916. Gode Herrar och Svenske Män I vidgat omfång fortgår den väldiga kamp, vars utgång avgör folkens framtid. Skall vårt fosterland ur tidens välvningar framgå starkt, tryggat och aktat, fordras för visso mycken besinning

1916-01-17

Framställning / redogörelse 1916:Kmtal (pdf, 199 kB)

Framställning / redogörelse 1916:KMB

Kung Maj.ta skrivelser om talmansförordnanden. 1 Vi GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Yi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad, landshövdingen,

1916-01-14

Framställning / redogörelse 1916:KMB (pdf, 186 kB)

Framställning / redogörelse 1916:RGK

RIKSDAGENS år 1915 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen av RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, A.B. l.A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1916. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Inledning.Riksgäldskontorets skulder vid 1914 års utgång.Riksgäldskontorets tillgångar vid 1914 års utgång Riksgäldskontorets

1916-01-01

Framställning / redogörelse 1916:RGK (pdf, 17006 kB)

protutdr 1916

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1916. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarna. Sthlm 1916, Isaac Marcus Boktr.A.B. Protokollsutdrag den 18 januari 1916. 3 Den 18 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 18 januari

1916-12-16

Redogörelse 1916:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS ÅMBETSBERÅTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1916 STOCKHOLM 1916 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Inledning-Militieombndsmansämbetets tillkomst 5 Allmän redogörelse för militieombndsmansämbetets förvaltning 32 Redogörelse för anhängiggjorda åtal. A. Åtal.

1916-01-01

Redogörelse 1916:Mo (pdf, 6049 kB)

Register 1916:Tfu Andra kammaren

Register över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1916 års lagtima riksdag. Siffrorna IV beteckna FörstaFemte tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer,Allmänna byggnader, entreprenörer vid IV:7, 14 Allmän åklagare, avlönande av V:1 Andra kammarens arbetsordning, tillägg till

1916-01-01

Register 1916:Tfu Andra kammaren (pdf, 250 kB)

Register 1916:Tfu Första kammaren

Register över Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1916 års lagtima riksdag. Siffrorna I och II beteckna Första och Andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Allmänna byggnader, entreprenörer vid.Arkivalier. kommunala, ordnande och förvaring av Bränsle, lagring av.Bränsle,

1916-01-01

Register 1916:Tfu Första kammaren (pdf, 199 kB)

Register 1916:Su

REGISTER över Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mem. Abnormlärare, aug. resestipendier till.8:isi. Acta Mathemalica,ang. anslag till utgivande av tidskriften.8:208. Affärsverksamhet, statens, ang. uppförande i riksstaten för år 1917 av inkomsttitlar under denna rubrik.153:3.

1916-01-01

Register 1916:Su (pdf, 2243 kB)

Register 1916:reg

CAVA AV RIKSDAGSMAN WIKT. LARSSON 1927 2 REGISTER ÖYRR RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1916 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL. STOCKHOLM, K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI, 1917. itp- Lok Bibliotek. tep. Summarisk förteckning över riksdagens protokoll

1916-01-01

Register 1916:reg (pdf, 29171 kB)

Register 1916:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års lagtima riksdag. Nr å utlåt, eller mem. A. Aktier. se Fast egendom. Arbetar skyddslagstiftning förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbets tid för minderåriga

1916-01-01

Register 1916:LU (pdf, 336 kB)

Register 1916:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling uti Anmärkningar Första kammaren Andra kammaren 1. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om

1916-01-01

Register 1916:Ku (pdf, 369 kB)

Register 1916:Ju

1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års riksdag. A. Alnarp: Hovbeslagsskolan vid Lönereglering för viss personal vid Ultuna och.Undervisningsmateriel för Vindmotor, försäljning av Alster av svenska lantbruket m. m. samt fiskerinäringen, avsättning i främmande länder av Andelsmejerier

1916-01-01

Register 1916:Ju (pdf, 1029 kB)

Register 1916:Bu

Banlcoutskottets register. 1 Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års riksdag. I. Riksbanken. Nr å uti. eller mera. Avlöning sstaten, ang. vissa ändringar.34. Avlöningsförmåner, ersättning åt en vaktmästare för mistade sådana 9. Avskrivning av osäkra fordringar.H Bankoutskottet, ang. instruktion.65.

1916-01-01

Register 1916:Bu (pdf, 497 kB)

Register 1916:Bevu

L Register över de av bevillningsutskottet vid 1916 års riksdag avgivna betänkanden och memorial. Nr å betänk. B. eller mem. Baltiska utställningen: ang. utsträckning av tiden för tullfri disposition av tullpliktiga utställnings föremål. 17 Beskattning: ang. en särskild skatt å ogifta personer m. fl. 4 Bevillning:

1916-01-01

Register 1916:Bevu (pdf, 313 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ARBETSBERÄTTELSE avgiven till lagtima riksdagen år 1918 samt Tryckfrihetskommitterades berättelse. STOCKHOLM 1918 IVAR H.BGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Inledning.1. Redogörelse för åtal, anställda mot nedannämnda ämbets- eller tjänstemän 1 landssekreteraren

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Jo (pdf, 16467 kB)

Framställning / redogörelse 1918:RB

BERÄTTELSE TILL 1918 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1917. STOCKHOLM. A.B. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARE. 1917. Till 1918 års lagtima riksdag. Av de vid 1917 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:RB (pdf, 7072 kB)
Paginering