Dokument & lagar (801 träffar)

Svensk författningssamling 1918:1080

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:925

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:645

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:163

1918-04-02

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdat Tid slutet av 1918 års lagtima riksdag. Bihang till riksdagens protokoll 1918. 15 samt. 3 käft. Riksgäldskontorets reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. y lånerörelse 1219. fonder 2024. befattning med riksstatsinkomsterna

1918-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5969 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 15 juni 1918. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. i. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1918-06-15

Svensk författningssamling (pdf, 2903 kB)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Motion 1918:482 Andra kammaren

Motioner i Andra kammar en, Nr 482. 1 Nr 482. Av herrar Holmdah.1 och Röing, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 445, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid postsparbanken. Uti en den 18 maj 1918 dagtecknad motion, nr 463, har herr Thore m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 382,

1918-05-31

Motion 1918:482 Andra kammaren (pdf, 167 kB)

Motion 1918:481 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 481. 8 Nr 481. Av herr vört Sneidern, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 383, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid telegrafverket m. m. Uti Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 383 angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid telegrafverket m. m. har i stort

1918-05-29

Motion 1918:481 Andra kammaren (pdf, 723 kB)

Motion 1918:480 Andra kammaren

Motioner i Avdra kammaren, Nr 480. Nr Av herr Lindqvist i Kosta, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 428, med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 i lagen den 4 juni 1886 angående ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål. I proposition nr 428 har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen en förändring

1918-05-29

Motion 1918:480 Andra kammaren (pdf, 151 kB)

Motion 1918:479 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 479. 13 Nr 479. Av herr Nilsson i Landeryd, i anledning av Kungl. May.ts proposition, nr 443, angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar. Vid arrendeuppskattningen för förnyad utarrendering av 1 mantal Bredaryd nr 8 Torp och Va mantal

1918-05-28

Motion 1918:479 Andra kammaren (pdf, 295 kB)

Motion 1918:478 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 478. 1 Nr 478. Av herr Andersson i Gävle, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 383, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid telegrafverket m. m. I propositionen nr 383 till innevarande års riksdag har Kungl. Maj:t föreslagit vissa ändringar i nu gällande avlöningsreglemente

1918-05-26

Motion 1918:478 Andra kammaren (pdf, 702 kB)

Motion 1918:477 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren År 477. 7 Nr 477. Av herr Wjlldcil, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 435, angående reglering av löneförhållanden m. m. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare. nådig pi oposition nr 435 till riksdagen angående reglering av löneförhållanden in. in. för vaktmästare

1918-05-28

Motion 1918:477 Andra kammaren (pdf, 277 kB)

Motion 1918:476 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 416. Nr 47 Av herr Söderbergi anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 432, angående förhöjda provisoriska tilläggsavgifter å statens järnvägar. I proposition nr 432 föreslår Kungl. Maj t vissa provisoriska tillläggsavgifter å Statens Järnvägar. Denna föreslagna förhöjning är föranledd

1918-05-28

Motion 1918:476 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1918:475 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 475. 1 Nr 475. Av herr VennerstrÖHl 111. fl.i anledning av Kungl. May.ts proposition, nr 418, angående statsbidrag till v äg ant äg guling a t m. m. I Kungl. Maj:ts proposition nr 418 har Kungl. Maj:t föreslagit eu del åtgärder för förbättring av vägväsendet. Kungl. Maj:ts förslag är byggd

1918-05-25

Motion 1918:475 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1918:474 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 414. 7 Nr 474. Av herr MagUUSSOtt i Skövde 111. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 439, med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring m. m. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 439 med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring

1918-05-25

Motion 1918:474 Andra kammaren (pdf, 133 kB)

Motion 1918:473 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, AV 473. 1 Nr 473. Av herr ÅkerllHld, med förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att erhålla ägostyckning och verkställa jordavsöndring i södra och mellersta Sverige. I proposition den 14 maj 1918, nr 441, har KungMaj:t föreslagit riksdagen att antaga propositionen bifogade

1918-05-22

Motion 1918:473 Andra kammaren (pdf, 396 kB)