Dokument & lagar (70 träffar)

Betänkande 2004/05:JUU27

Reglerna för svenska pass ändras den 1 oktober 2005, främst för att höja säkerheten i passen. Bland annat ska passen förses med en så kallad biometrisk information. Den som ansöker om pass ska vara skyldig att låta passmyndigheten ta en bild i digitalt format av hans eller hennes ansikte. Bilden sparas sedan på ett lagringsmedium i passet. Det ska bli svårare för personer som dömts till frihetsberövande påföljder att lämna landet under verkställigheten. Till exempel ska pass som förvaras av en kriminalvårdsanstalt inte annat än i undantagsfall få disponeras av den intagne.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:JUU27 (pdf, 3444 kB)

Betänkande 2004/05:JUU19

För att minska de illegala vapnen i Sverige vill riksdagen införa en tillfällig vapenamnesti. Under månaderna juli - september 1993 gällde en vapenamnesti i Sverige. En särskild lag innebar att den person som hade ett skjutvapen utan att vara berättigad till det inte skulle dömas till ansvar för brott enligt den dåvarande vapenlagen om han frivilligt lämnade vapnet till polisen. Nu vill riksdagen införa en ny tillfällig vapenamnesti. Riksdagen uppmanar regeringen att lämna ett sådant förslag som riksdagen kan fatta beslut om.

Förslagspunkter: 30 Reservationer: 28
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-16 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:JUU19 (pdf, 394 kB)

Betänkande 2004/05:SKU35

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om om ändringar i F-skattesystemet. I någon motion tas problemet med F-skattsedlar till personer som säljer sitt arbete långt under gällande kollektivavtal upp, men de flesta motionerna går ut på att åstadkomma lättnader i reglerna om tilldelning av F-skattsedel. Vidare berörs i någon motion frågan om prostitution ska betraktas som näringsverksamhet i F-skattehänseende. Några andra motioner handlar om om redovisning, inbetalning och återbetalning av mervärdesskatt.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2005-05-31 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:SKU35 (pdf, 154 kB)

Betänkande 2004/05:SKU34

Lagen om trängselskatt ändras när det gäller placeringen och benämningen på vissa betalstationer vid Stockholms infarter.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2005-05-31 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:SKU34 (pdf, 791 kB)

Betänkande 2004/05:JUU29

De allmänna domstolarna ska i mycket större omfattning använda modern teknik. Dessutom ska prövningstillstånd gälla för de flesta tvistemål och i alla domstolsärenden som överklagas från tingsrätten till hovrätten. Tanken med lagändringarna är att få mer rättsäkra, effektiva och funktionella rättegångar i tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen. Lagändringarna gäller tvistemål och domstolsärenden men inte brottmål. Försöksverksamheten med att använda videokonferens blir permanent i domstolarna. Med hjälp av videokonferens kan domstolen till exempel enklare höra en person som befinner sig i en annan del av Sverige eller i ett annat land. Riksdagen delar regeringens uppfattning att tyngdpunkten för rättskipningen i ska ligga i tingsrätterna. Därför införs prövningstillstånd för de flesta tvistemål och domstolsärenden som överklagas från tingsrätten till hovrätten.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 9
Justering: 2005-05-31 Debatt: 2005-06-16 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:JUU29 (pdf, 10615 kB)

Betänkande 2004/05:JUU35

Riksdagen godkände internationella överenskommelser som syftar till att utveckla det internationella straffrättsliga samarbetet med Förenta staterna, USA. Det gäller ett avtal från år 2001 mellan Sverige och Förenta staterna om rättslig hjälp i brottmål, två avtal mellan EU och Förenta staterna, varav ett om ömsesidig rättslig hjälp och ett om utlämning, samt två för EU-avtalen nödvändiga bilaterala instrument. Dessutom föreslås vissa lagändringar som syftar till att uppfylla åtaganden som följer med EU-avtalet om utlämning.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2005-05-26 Debatt: 2005-06-03 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:JUU35 (pdf, 15394 kB)

Betänkande 2004/05:JUU34

EU:s rambeslut om om verkställighet i EU av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial genomförs i svensk lag den 1 juli 2005. Riksdagen godkände utkastet till rambeslut våren 2003 (se 2002/03:JuU15 ).

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-05-26 Debatt: 2005-06-03 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:JUU34 (doc, 1653 kB)

Betänkande 2004/05:JUU33

Riksdagen godkände 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU:s medlemsstater, ett tilläggsprotokoll och ett relaterat avtal mellan EU och Island och Norge. Riksdagen sa också ja till nödvändiga lagändringar till följd av överenskommelserna. Lagändringarna börjar med ett undantag gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-06-02 Beslut: 2005-06-02

Betänkande 2004/05:JUU33 (pdf, 12663 kB)

Betänkande 2004/05:JUU28

Polisen ska från den 1 juli 2005 kunna använda så kallad överskottsinformation från till exempel telefonavlyssning för att utreda brott eller förhindra nya brott. Vid användningen av hemliga tvångsmedel, till exempel telefonavlyssning, kan det komma fram uppgifter som inte har något som helst samband med det brott som låg till grund för beslutet om tvångsmedel. För överskottsinformation om mindre allvarliga brott införs en begränsning. Förundersökning eller motsvarande undersökning ska få inledas bara om brottet kan ge fängelse i minst ett år och polisen kan anta att brottet inte leder till bara böter eller om det finns särskilda skäl.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 9
Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-06-02 Beslut: 2005-06-02

Betänkande 2004/05:JUU28 (pdf, 263 kB)

Betänkande 2004/05:SKU33

Riksdagen godkände ett skatteavtal mellan Sverige och Nigeria. Avtalet finns för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt när det gäller skatter på inkomst och kapitalvinst.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-05-17 Debatt: 2005-06-03 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:SKU33 (pdf, 94 kB)

Betänkande 2004/05:SKU32

Det blir bättre möjligheter att straffrättsligt ingripa mot de som låter bli att betala skatt vid införsel av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter från andra EU-länder. Tullverket får befogenheter att inleda och leda förundersökningar och att använda tvångsmedel i utredningar av skattebrott som rör införsel av alkohol- och tobaksvaror samt mineraloljeprodukter från andra EU-länder.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2005-05-17 Debatt: 2005-06-03 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:SKU32 (pdf, 1012 kB)

Betänkande 2004/05:JUU30

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att godkänna ett avtal om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat. Riksdagen antog också en lagändring i bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Syftet är att fastställa den rättsliga ställningen för Nordiska kulturfonden.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2005-04-28 Justering: 2005-05-10 Debatt: 2005-05-26 Beslut: 2005-05-26

Betänkande 2004/05:JUU30 (pdf, 394 kB)

Betänkande 2004/05:SKU30

Skatteverken i EU-länderna ska börja byta information med andra länder i Europa för att förhindra skadlig skattekonkurrens och att skatt inte betalas in. Det automatiska utbytet av information handlar om räntebetalningar och ska göra så att skatten betalas i det land där betalningsmottagaren hör hemma skatterättsligt. EU-länderna ska byta information med Schweiz, Liechtenstein, Andorra och San Marino samt territorierna Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2005 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering. Bakgrunden till förslaget är EU:s sparandedirektiv.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2005-04-28 Debatt: 2005-05-18 Beslut: 2005-05-18

Betänkande 2004/05:SKU30 (pdf, 1570 kB)

Betänkande 2004/05:JUU32

Från den 1 juli i år blir det möjligt att stänga ute kända våldsverkare från fotbollsmatcher och andra idrottsarrangemang. Beslutet om tillträdesförbud innebär att en person kan förbjudas att komma in på en idrottsarena när ett idrottsarrangemang anordnas där. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Tillträdesförbudet får gälla högst ett år, men kan förlängas. Förbudet beslutas av allmän åklagare efter ansökan av idrottsorganisationerna. För att någon ska få tillträdesförbud ska det finnas risk att personen begår brott som stör ordningen eller säkerheten under arrangemanget. Vid riskbedömningen ska man ta hänsyn till om personen begått sådana brott tidigare i samband med idrottsarrangemang. Personer under 15 år kan inte få tillträdesförbud och brott som någon begått före 15 års ålder får inte vägas in.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Justering: 2005-04-28 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:JUU32 (pdf, 1920 kB)

Betänkande 2004/05:JUU31

Riksdagen ändrar bestämmelserna för förverkande vid brott. Beslutet grundar sig bland annat på ett rambeslut från EU och syftar till att motverka ekonomisk vinning vid brott och se till att brottslingar fråntas hjälpmedel vid brott. Beslutet innebär att brottsbalkens bestämmelser om förverkande ska kunna användas på alla brott som enligt andra lagar kan ge mer än ett års fängelse. Olika hjälpmedel vid brott, till exempel dyrkar, datorer och knivar, ska i större utsträckning kunna förverkas. Dessutom ska det gå att förverka egendom som brottslingen skaffat sig med hjälp av utbytet från brottet och eventuell avkastning som brottslingen fått på utbytet, t.ex. ränta på pengar som intjänats genom brott. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2005-04-28 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:JUU31 (pdf, 7482 kB)

Betänkande 2004/05:SKU31

Riksdagen har ändrat bestämmelserna för kupongskatt. Aktieägare som fått pengar från aktiebolag i samband med återköp eller inlösen av aktier ska få innehållen kupongskatt återbetald för den del av skatten som rör anskaffningsvärdet av aktierna. De nya bestämmelserna gäller utbetalningar som sker den 1 januari 2005 eller senare. Bakgrunden till lagändringen är att nuvarande regler står i strid med EG-fördraget. När det gäller utdelning på andelar i investeringsfonder ska fondbolaget eller förvaltaren av andelar som är förvaltarregistrerade vara ansvariga för innehållande, redovisande och betalning av kupongskatt.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:SKU31 (pdf, 1097 kB)

Betänkande 2004/05:SKU28

Bestämmelserna om val av ledamot i skattenämnd ska anpassas till skatteförvaltningens nya organisation och baseras på var skattekontoret och dess beslutande arbetsenheter ligger. Dessutom ändras reglerna för vilka uppgifter som får lämnas ut till enskild från beskattningsdatabasen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2005. Lagen om utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga och lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden ändras från och med den 1 juli 2005. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 8
Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:SKU28 (pdf, 935 kB)

Betänkande 2004/05:SKU29

Riksdagen godkände ett skatteavtal mellan Sverige och Polen. Avtalet finns för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt när det gäller skatter på inkomst.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-12 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:SKU29 (pdf, 92 kB)

Betänkande 2004/05:SKU27

De särskilda skatteregler som gäller för avyttringar i samband med omstruktureringar inom företagssektorn ändras. Ett skäl till lagändringen är att säkerställa att de särskilda skattereglerna inte tillämpas så att de försvårar generationsskiften i företag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-12 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:SKU27 (pdf, 98 kB)

Betänkande 2004/05:SKU26

Riksdagen godkände en ny överenskommelse mellan de nordiska länderna om folkbokföring.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-12 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:SKU26 (pdf, 101 kB)
Paginering