Dokument & lagar (129 träffar)

Betänkande 2004/05:JUU18

Regeringen måste se till att det blir lättare för brottsoffer att få ersättning från Brottsoffermyndigheten när gärningsmannen är under 15 år. Det tycker riksdagen och uppmanar regeringen att ge Brottsoffermyndigheten i uppdrag att se över hur man tillämpar reglerna. Brottsoffret har rätt till statlig ersättning om inte gärningsmannen själv kan betala skadeståndet. Men när gärningsmannen är under 15 år läggs polisutredningen ofta ned. Det gör det svårt för brottsoffret att få ersättning från Brottsoffermyndigheten. Riksdagen sa samtidigt nej till andra motioner om våldsbrott och brottsoffer.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 21
Justering: 2005-03-01 Debatt: 2005-03-10 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:JUU18 (pdf, 360 kB)

Utskottsmöte 2004/05:20

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:20 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från regeringen Statssekreterare Dan Eliasson informerar inför ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänsten den 24

2005-02-17 09:30:00

Betänkande 2004/05:JUU17

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om kriminalvårdsfrågor. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om behovet av en ny verkställighetslag, frigivningsförberedelser, behandlingsinnehåll, intagna kvinnors särskilda behov, kontroll vid permissioner och överföring av verkställighet av fängelsestraff till den dömdes hemland.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 15
Justering: 2005-02-17 Debatt: 2005-03-10 Beslut: 2005-03-10

Betänkande 2004/05:JUU17 (pdf, 351 kB)

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Sexualbrotten justering Fortsatt behandling av proposition 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning jämte motioner. MT- Utkast till utskottets betänkande JuU16

2005-02-15 10:30:00

Betänkande 2004/05:JUU16

Fler gärningar kommer att bedömas som våldtäkt. Det är ett av förslagen i regeringens proposition om ny sexualbrottslagstiftning som riksdagen sade ja till. Den nya lagen ska ännu mer än tidigare förstärka varje människas rätt till absolut personlig och sexuell integritet. Den tydliggör också ännu mer kvinnor och mäns rätt till sexuellt självbestämmande. Bestämmelserna om våldtäkt ändras vilket innebär att fler gärningar kommer att bli klassade som våldtäkt. Kravet på att våld eller hot ska ha förekommit i samband med övergreppet sätts lägre i den nya lagen. Tillämpningen ska även gälla om en person befinner sig i ett så kallat hjälplöst tillstånd till exempel vid sjukdom, berusning eller sömn. De allvarligaste fallen av de som i dag räknas som sexuellt utnyttjande kommer i fortsättningen att bedömas som våldtäkt. Straffen skärps på flera områden genom den nya lagstiftningen. Det införs särskilda straffbestämmelser för våldtäkt och sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. Kravet på att tvång ska ha förekommit vid övergreppet mot barnet tas bort i den nya lagtexten. Den nya sexualbrottslagstiftningen träder i kraft den 1 april 2005.

Förslagspunkter: 25 Reservationer: 23
Justering: 2005-02-15 Debatt: 2005-03-02 Beslut: 2005-03-02

Betänkande 2004/05:JUU16 (pdf, 3829 kB)

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Information EU-parlamentsledamöterna Gunnar Hökmark och Lars Wohlin informerar om arbetet i EU-parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor 2. Justering

2005-02-10 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Rättsintyg Behandling av proposition 2004/05:64 Ny ordning för utfärdande av rättsintyg jämte motioner. TH- Propositionen, PM och motioner bifogas. 2. Högsta

2005-02-10 09:30:00

Betänkande 2004/05:SKU24

Lagändringar ska effektivisera handläggningen, debiteringen och uppbörden av stämpelskatt. Stämpelskatt ska betalas till staten vid förvärv av fast egendom och tomträtter samt vid beviljande av inteckningar. De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2005.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-02-10 Debatt: 2005-03-02 Beslut: 2005-03-02

Betänkande 2004/05:SKU24 (pdf, 1375 kB)

Utskottsmöte 2004/05:17

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:17 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 1 februari 2005. 2. Rättsliga biträdens ersättningsanspråk justering Fortsatt behandling av proposition 2004/05:41

2005-02-08 10:30:00

Betänkande 2004/05:JUU10

Kontrollen av hur mycket rättsliga biträden begär i ersättning ska bli bättre. Därför ska rätten att överklaga beslut om bland annat rättshjälp flyttas från Domstolsverket till Justitiekanslern. Rättsliga biträden kan till exempel vara advokater. Den som inte har tillräckliga ekonomiska resurser kan få hjälp betala sin advokat. I dag har Domstolsverket rätt att överklaga domstolars och andra myndigheters beslut om sådan rättshjälp. Domstolsverket använder sig sällan av den rätten eftersom det skulle kunna försämra verkets relationer till domstolarna. Därför föreslås att rätten att överklaga flyttas till Justitiekanslern. Justitiekansler ska också kunna överklaga beslut om bland annat ersättning i större utsträckning än Domstolsverket kan i dag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Beredning: 2004-12-09 Justering: 2005-02-08 Debatt: 2005-02-16 Beslut: 2005-02-16

Betänkande 2004/05:JUU10 (pdf, 775 kB)

Utskottsmöte 2004/05:11

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:10. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Allmänna motioner om mervärdesskatt Se separat motionshäfte delat i facken i december Bilaga

2005-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:16

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:16 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 25 januari 2005. 2. Kriminalvårdsfrågor Behandling av motioner från allmänna motionstiden år 2004. MM- PM,

2005-02-01 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Tjänstemän från Finansdepartementet informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU Sedvanlig pm skickas ut på e-post på fredag Statssekreterare

2005-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:15

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:15 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 14 december 2004. 2. Några frågor om ordningslagen justering Fortsatt behandling av proposition 2003/04:174

2005-01-25 10:30:00

Betänkande 2004/05:JUU15

SIS, Schengens informationssystem, är ett efterlysningsregister som är gemensamt för alla Schengenländer. Genom SIS kan polisen efterlysa till exempel brottslingar och försvunna personer inom hela Schengenområdet. Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att ytterligare kategorier av egendom ska kunna registreras i SIS. De kategorier som ska läggas till är uppgifter om stulna fartyg, flygplan, containrar och kreditkort. Ytterligare en kategori ska läggas till som handlar om vilket brott en person är misstänkt för. Dessutom sade riksdagen ja till att Europol och de nationella medlemmarna i Eurojust ska få tillgång till SIS.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2005-01-25 Debatt: 2005-02-02 Beslut: 2005-02-02

Betänkande 2004/05:JUU15 (pdf, 1810 kB)

Betänkande 2004/05:JUU14

Riksdagen har sagt ja till ett regeringsförslag som innebär bland annat att användningen av intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja, ska utökas på försök. Försöksverksamheten ska omfatta personer som har dömts till korta fängelsestraff på upp till sex månader och intagna som har kort tid kvar på fängelsestraff som är på minst 18 månader. Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2005.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2005-01-25 Debatt: 2005-02-02 Beslut: 2005-02-02

Betänkande 2004/05:JUU14 (pdf, 1101 kB)

Betänkande 2004/05:JUU13

I en skrivelse till riksdagen presenterar regeringen en ny handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten. Handlingsplanen handlar om skärpt lagstiftning, bättre kontroll och tillsyn, ett större internationellt samarbete och att utveckla det centrala och lokala brottsförebyggande arbetet. Regeringen överväger att föreslå ett system för schablonbeskattning av småföretag, skärpta regler för bokföringsbrott och hårdare tag mot korruption. Dessutom avser regeringen att presentera modernare regler mot insiderbrott och annat marknadsmissbruk. Riksdagen ställde sig bakom regeringens skrivelse.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Justering: 2005-01-25 Debatt: 2005-02-02 Beslut: 2005-02-02

Betänkande 2004/05:JUU13 (pdf, 174 kB)

Betänkande 2004/05:JUU12

Riksdagen har godkänt ett regeringsförslag om ändringar i ordningslagen. Ändringarna börjar gälla den 1 april 2005 och innebär följande. Länsstyrelsen ska i vissa fall ta över från polisen prövningar av ansökningar om tävling eller uppvisning av andra fordon än motorfordon på vägar. Ordningslagens säkerhetsbestämmelser ska i fortsättningen omfatta anordningar för bungyjump, vattenrutchkanor eller liknande anordningar. Det blir förbjudet att beträda utsidan på spårvagnar och tunnelbanevagnar. Ett krav på prövningstillstånd vid överklagande av beslut av länsrätt införs.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2005-01-25 Debatt: 2005-02-02 Beslut: 2005-02-02

Betänkande 2004/05:JUU12 (pdf, 541 kB)

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protkollsjustering Utskottets protokoll för den 9 december 2004. 2. Kanslichef Utseende av arbetsgrupp. 3. Sexualbrotten Behandling av proposition 2004/05:45

2004-12-14 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 16, 18, 25 och 30 november 2004. 2. Schengens informationssystem Behandling av proposition 2004/05:37 Sveriges

2004-12-09 08:00:00