Dokument & lagar (43 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28 Datum och tid: 13:30 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Information från Miljöministern om det brittiska ordförandeskapet 2. Inhämtande av yttrande från andra utskott över proposition 2004/05:150 Svenska

2005-09-08 13:30:00

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:26 2. Justering av förslag till betänkande 2004/05:MJU15 En effektivare miljöprövning föredragande Olsson/ 3. Övriga

2005-06-02 10:00:00

Betänkande 2004/05:MJU15

Miljöprövningen ska bli snabbare och enklare. Riksdagen beslutade om ett enklare förfarande för miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningar, anmälningsplikt för mindre vattenverksamheter och ändrade regler för prövningen av täkter och regeringens tillåtlighetsprövning. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2005.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 29
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-17 Beslut: 2005-06-18

Betänkande 2004/05:MJU15 (pdf, 7833 kB) Webb-tv debatt om förslag: En effektivare miljöprövning

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 Uppvaktning av Svensk Mjölk 2. Justering av protokoll 2004/05:25 3. Justering av förslag till yttrande 2004/05:MJU2y Tilläggsbudget för

2005-05-19 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 Uppvaktning av Svensk Fågel 2. Kl. 10.30 Uppvaktning av projektet Regional mat 3. Kl. 11.00 Uppvaktning av miljöförbundet Jordens vänner

2005-05-12 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 Uppvaktning av Sveriges Redareförening 2. Kl. 10.30 Uppvaktning av Torvproducenterna 3. Justering av protokoll 2004/05:22 4. Övriga frågor Bilagor Protokoll 2004/05:

2005-04-28 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 uppvaktning av Sveriges Bergmaterialindustrier. 2. Justering av protokollen 2004/05:20 och 2004/05:21 3. Justering av förslag till betänkande

2005-04-26 11:00:00

Betänkande 2004/05:MJU9

Riksdagen säger ja till regeringens förslag som handlar om ändringar i skogsvårdslagen. Ändringarna handlar bland annat om att säkerhet ska ställas vid ändrade förhållanden för fastigheten, som till exempel ägarbyte, och att beviljat förvärvstillstånd ska vara en förutsättning för avverkning av skog. Lagändringarna syftar till att motverka så kallat skogsklipperi, det vill säga att någon köper en skogsfastighet och avverkar så mycket skog det går oavsett om personen har fått förvärvstillstånd. Utskottet behandlar även ett stort antal förslag till åtgärder som framförts för att mildra effekterna av den svåra storm som drabbade södra Sverige den 8 och 9 januari 2005. Riksdagen säger nej till motionerna eftersom de flesta förslagen redan är åtgärdade av regeringen.

Förslagspunkter: 32 Reservationer: 28
Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-27 Beslut: 2005-06-01

Betänkande 2004/05:MJU9 (pdf, 6259 kB)

Utskottsmöte 2004/05:22

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:22 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om skogen med anledning av stormen i södra Sverige 2. Övriga frågor Bilagor Dagordning Deltagarförteckning Material till informationen från

2005-04-21 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:21

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:21 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om alternativa bränslen 2. Övriga frågor Bilagor Dagordning

2005-04-19 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:20

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:20 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:19 2. Justering av förslag till betänkande 2004/05:MJU13 Husdjursgenetiska resurser föredragande Franzén 3. Behandling

2005-04-14 09:00:00

Betänkande 2004/05:MJU13

Regeringen har redovisat sin syn på bevarande och hållbart nyttjande av husdjursgenetiska resurser. Riksdagen avslutade ärendet och sade nej till motioner.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2005-04-14 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:MJU13 (pdf, 161 kB)

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:18 2. Behandling för ev. yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen

2005-04-07 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2004/05:16 och 2004/05:17 2. Justering av förslag till betänkande 2004/05:MJU10 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn

2005-03-22 10:00:00

Betänkande 2004/05:MJU11

Sverige ska godkänna en FN-konvention om tillgång till information i miljöfrågor, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser som rör miljön och tillgång till överprövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). Några lagändringar behövs också för att Sverige ska leva upp till konventionen och EU-direktiv på området. En ny lag om miljöinformation hos vissa enskilda organ börjar gälla den 15 maj 2005. Lagen ska garantera allmänhetens tillgång till miljöinformation även i de fall informationen inte finns hos en myndighet. Sekretesslagen, miljöbalken, väglagen och några lagar till ändras också. Sverige anmäler, samtidigt som man godkänner Århuskonventionen, dels att landet inte har genomfört konventionens krav på tillgång till rättslig prövning av riksdagens, regeringens och statsråds beslut i fråga om utlämnande av allmän handling, dels att reglerna om miljöorganisationers talerätt i vissa avseenden måste kompletteras.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 6
Beredning: 2005-02-17 Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-04-07 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:MJU11 (pdf, 2288 kB)

Betänkande 2004/05:MJU10

Djurskydds- och livsmedelstillsynen ska förbättras. Livsmedelsverkets och Djurskyddsmyndighetens ansvar för att leda och samordna tillsynen tydliggörs och stärks. I myndigheternas centrala tillsynsuppgifter ska ingå att med bindande föreskrifter styra hur den operativa tillsynen ska bedrivas och att med rådgivning och utbildningsinsatser stödja samt följa upp länsstyrelsernas och kommunernas tillsyn. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för en effektiv kommunal tillsyn införs bestämmelser som underlättar samverkan mellan kommuner.När det gäller livsmedelstillsynen får kommunerna möjlighet att använda den årliga tillsynsavgiften för att finansiera andra kostnader för tillsynen än sådana som gäller provtagning och undersökning. Riksdagen sade ja till regeringens förslag samtidigt som man gjorde ett uttalande om åtgärder mot salmonella med anledning av en reservation av fem partier i miljö- och jordbruksutskottet (m, fp, kd, c, mp). Den svenska regeringen bör med kraft i EU driva kravet på att köttberedningar ska vara salmonellaundersökta innan de förs in i Sverige. Det är också viktigt att ambitionsnivån för att bekämpa problemet med salmonella höjs inom EU. Vidare bör kontrollerna av importerade djur och animaliska produkter till Sverige skärpas.

Förslagspunkter: 66 Reservationer: 60
Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-04-13 Beslut: 2005-04-13

Betänkande 2004/05:MJU10 (pdf, 2295 kB)

Utskottsmöte 2004/05:17

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2004/05:MJU12 Svensk-norska renbetesförhållanden föredragande Wessman/ 2. Justering av förslag till betänkande

2005-03-15 11:00:00

Betänkande 2004/05:MJU14

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om veterinära frågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om distriktsveterinärorganisationen, verksamheten med tävlingsveterinärer och djursjukdataregistret.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2005-03-15 Debatt: 2005-04-07 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:MJU14 (pdf, 129 kB)

Betänkande 2004/05:MJU12

Regeringen har i en skrivelse redogjort för frågan om en förlängning av 1972 års svensk-norska renbeteskonvention. Regeringen gör bedömningen att renbeteskonventionen inte bör förlängas. Det innebär att konventionen upphör att gälla från den 1 maj 2005 och att den så kallade lappkodicillen fortfarande gäller mellan Sverige och Norge och utgör grund för det gränsöverskridande renbetet när konventionen upphör och att ingen särskild lagstiftningsåtgärd behöver vidtas för att lappkodicillen ska kunna tillämpas som lag i Sverige. Sverige och Norge kommer att fortsätta diskussionerna om en ny renbeteskonvention. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Justering: 2005-03-15 Debatt: 2005-04-07 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:MJU12 (pdf, 132 kB)

Utskottsmöte 2004/05:16

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:15 2. Behandling av proposition 2004/05:58 Ändringar i skogsvårdslagen jämte dels följdmotioner 2004/05: MJ10 av

2005-03-10 10:00:00

Paginering