Dokument & lagar (139 träffar)

Betänkande 2004/05:JUU30

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att godkänna ett avtal om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat. Riksdagen antog också en lagändring i bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Syftet är att fastställa den rättsliga ställningen för Nordiska kulturfonden.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2005-04-28 Justering: 2005-05-10 Debatt: 2005-05-26 Beslut: 2005-05-26

Betänkande 2004/05:JUU30 (pdf, 394 kB)

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 21 april 2005. 2. Förverkande vid brott, m.m. justering Fortsatt behandling av proposition 2004/05:135 Utökade

2005-04-28 09:30:00

Betänkande 2004/05:JUU32

Från den 1 juli i år blir det möjligt att stänga ute kända våldsverkare från fotbollsmatcher och andra idrottsarrangemang. Beslutet om tillträdesförbud innebär att en person kan förbjudas att komma in på en idrottsarena när ett idrottsarrangemang anordnas där. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Tillträdesförbudet får gälla högst ett år, men kan förlängas. Förbudet beslutas av allmän åklagare efter ansökan av idrottsorganisationerna. För att någon ska få tillträdesförbud ska det finnas risk att personen begår brott som stör ordningen eller säkerheten under arrangemanget. Vid riskbedömningen ska man ta hänsyn till om personen begått sådana brott tidigare i samband med idrottsarrangemang. Personer under 15 år kan inte få tillträdesförbud och brott som någon begått före 15 års ålder får inte vägas in.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Justering: 2005-04-28 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:JUU32 (pdf, 1920 kB)

Betänkande 2004/05:JUU31

Riksdagen ändrar bestämmelserna för förverkande vid brott. Beslutet grundar sig bland annat på ett rambeslut från EU och syftar till att motverka ekonomisk vinning vid brott och se till att brottslingar fråntas hjälpmedel vid brott. Beslutet innebär att brottsbalkens bestämmelser om förverkande ska kunna användas på alla brott som enligt andra lagar kan ge mer än ett års fängelse. Olika hjälpmedel vid brott, till exempel dyrkar, datorer och knivar, ska i större utsträckning kunna förverkas. Dessutom ska det gå att förverka egendom som brottslingen skaffat sig med hjälp av utbytet från brottet och eventuell avkastning som brottslingen fått på utbytet, t.ex. ränta på pengar som intjänats genom brott. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2005-04-28 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:JUU31 (pdf, 7482 kB)

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 april 2005. 2. Frysningsbeslut Behandling av proposition 2004/05:115 Lag om erkännande och verkställighet

2005-04-26 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. En modernare rättegång Ämnesrådet Monika Sörbom och rättssakkunnige Tobias Eriksson informerar inför behandlingen av proposition 2004/05:131 En modernare rättegång

2005-04-21 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Rikspolisstyrelsen Rikspolischefen Stefan Strömberg, polismästare Eva Årestad Radner, ekonomichef Ann-Sofie Löth och chefen för strategi och

2005-04-19 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Åklagarmyndigheten Riksåklagare Fredrik Wersäll, vice överåklagare Agneta Blidberg, administrativ direktör Bertil Metzger och ekonomidirektör

2005-04-12 10:30:00

Betänkande 2004/05:JUU24

Det ska bli lättare att utreda och lagföra bokföringsbrott och andra brott mot borgenärer. Därför har riksdagen beslutat bland annat följande: Grovt bokföringsbrott får en egen rubricering i brottsbalken, och maximistraffet höjs från fyra till sex år. Även maximistraffet för ringa bokföringsbrott höjs, från böter till fängelse i högst sex månader. Uppsåtlig underlåtenhet av en gäldenär att medverka till att utländska tillgångar som ingår i en konkurs tillförs ett svenskt konkursbo kriminaliseras. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2005-04-12 Debatt: 2005-04-20 Beslut: 2005-04-20

Betänkande 2004/05:JUU24 (pdf, 1413 kB)

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från regeringen Statssekreterare Dan Eliasson informerar inför ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänsten den 14

2005-04-07 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 8 och 10 mars 2005. 2. Stalking justering Fortsatt behandling av motion 2004/05:Ju412 yrkande 16 Behovet av

2005-03-22 10:30:00

Betänkande 2004/05:JUU22

Regeringen har i en skrivelse redovisat hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts mellan den 1 juli 2003 och den 30 juni 2004. I skrivelsen ger också regeringen sin syn på utvecklingen av den internationella terrorismen samt redogör för Sveriges medverkan i det internationella arbetet för att motverka terrorism. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-04-13 Beslut: 2005-04-20

Betänkande 2004/05:JUU22 (pdf, 75 kB)

Betänkande 2004/05:JUU21

Regeringen har i en skrivelse redovisat användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2003. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-04-13 Beslut: 2005-04-20

Betänkande 2004/05:JUU21 (pdf, 110 kB)

Betänkande 2004/05:JUU20

Riksdagen sade nej till en motion från allmänna motionstiden 2004 om förföljelsesyndrom, så kallad stalking. Skälet är att det redan pågår arbete i den fråga som motionen tar upp.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-04-13 Beslut: 2005-04-20

Betänkande 2004/05:JUU20 (pdf, 283 kB)

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 3 mars 2005. 2. Verkställighet av förverkandebeslut justering Fortsatt behandling av proposition 2004/05:55

2005-03-10 09:30:00

Betänkande 2004/05:JUU26

Högsta domstolen ska med tre ledamöter kunna avgöra ytterligare ett antal frågor, som nu kan avgöras med fem ledamöter. Det gäller till exempel frågor om beviljande av prövningstillstånd i hovrätt. Högsta domstolen ska också få utökade möjligheter att pröva ansökningar om resning eller återställande av försutten tid eller klagan över domvilla med endast en ledamot. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2005.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-23 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:JUU26 (pdf, 409 kB)

Betänkande 2004/05:JUU25

Riksdagen godkände ett inom EU upprättat utkast till rambeslut som innebär att principen om ömsesidigt erkännande börjar tillämpas även på beslut om förverkande. Enligt rambeslutet ska ett beslut om förverkande som har beslutats av en domstol i en medlemsstat erkännas och verkställas i en annan medlemsstat utan att något nytt beslut om förverkande behöver fattas av den staten.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-23 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:JUU25 (pdf, 4112 kB)

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Domstolsverket Generaldirektören Thomas Rolén, sektionschefen Anette Nilsson och budgethandläggare Monica Lorentsson informerar. 2. Protokollsjustering

2005-03-08 10:30:00

Betänkande 2004/05:JUU23

Bättre kvalitet på de rättsintyg som utfärdas i samband med brott. Det är meningen med det regeringsförslag som riksdagen sagt ja till. Rättsmedicinalverket kommer från och med den 1 januari 2006 att ha huvudansvaret för rättsintygen. Rättsintyg är sådana läkarintyg som innehåller en bedömning av hur en skada har uppkommit och är mycket viktiga i de flesta polisutredningar om våldsbrott, till exempel misshandel och våldtäkt. De rättsintyg som utfärdas inom sjukvården motsvarar inte alltid de krav som bör ställas på den här typen av intyg. Språkliga brister, långa handläggningstider och höga kostnader är exempel på kritik som ibland förts fram. Rättsmedicinalverket får ta ut en avgift för det rättsintyg som verket utfärdar. Dessutom får landstingen rätt att ta ut en avgift för de intyg som utfärdas av läkare inom den offentliga vården. Lagen om rättsintyg träder ikraft den 1 januari 2006.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-03-18 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:JUU23 (pdf, 521 kB)

Utskottsmöte 2004/05:22

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:22 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Ekobrottsmyndigheten Generaldirektören Gudrun Antemar och planerings- direktören Ulf Arvidsson informerar. 2. Hemlig teleavlyssning, m.m. Behandling

2005-03-03 09:30:00