Dokument & lagar (76 träffar)

Betänkande 2004/05:JUU7

Allt fler företagare blir skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Riksdagen säger ja till regeringens förslag som innebär att riksdagen nu skärper reglerna mot penningtvätt. De nya reglerna innebär att den företagare som bedriver yrkesmässig handel eller auktionsförsäljning och som tar emot 15 000 euro eller mer i kontanter måste anmäla detta till Finanspolisen. Nytt är att fler företagare blir rapporteringsskyldiga. Regeringens förslag som utskottet ställt sig bakom betyder att bland annat revisorer, advokater, fastighetsmäklare, skatterådgivare och personer som yrkesmässigt handlar med vissa dyra varor - bland annat konst, antikviteter och ädelstenar - nu också omfattas av penningtvättslagens regler. Enligt penningtvättslagen är redan i dag banker, växlingskontor, livförsäkringsbolag, värdepappersbolag och andra finansiella företag skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Finanspolisen är en del av Rikspolisstyrelsen och arbetar med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Justering: 2004-11-16 Debatt: 2004-11-25 Beslut: 2004-12-01

Betänkande 2004/05:JUU7 (pdf, 3348 kB)

Betänkande 2004/05:JUU11

Riksdagen godkände regeringens förslag om att den centrala förvaltningsmyndigheten Riksåklagaren och de sex regionala åklagarmyndigheterna avvecklas och bildar en ny myndighet den 1 januari 2005. Ekobrottsmyndigheten omfattas inte av förändringen. Avsikten med omorganisationen är att frigöra resurser som kan användas för rättslig utveckling och operativ åklagarverksamhet.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2004-11-25 Debatt: 2004-12-07 Beslut: 2004-12-08

Betänkande 2004/05:JUU11 (pdf, 426 kB)

Betänkande 2004/05:JUU1

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag till budgetanslag för rättsväsendet. Anslagen uppgår till knappt 27,3 miljarder kronor. Polisen får knappt 15 miljarder kronor, domstolsväsendet drygt 4 miljarder och kriminalvården drygt 5 miljarder. Riksrevisionen har granskat uppföljningen av kriminalvårdens klienter och riksdagen utgår från att regeringen vid tillfälle rapporterar vad som kommer att göras åt de problem som kom fram i granskningen. Riksdagen godkände också ett lagförslag om att videokonferenser även i fortsättningen ska kunna användas i rättegångar.

Förslagspunkter: 30 Reservationer: 24
Justering: 2004-11-25 Debatt: 2004-12-07 Beslut: 2004-12-08

Betänkande 2004/05:JUU1 (doc, 1027 kB)

Betänkande 2004/05:JUU18

Regeringen måste se till att det blir lättare för brottsoffer att få ersättning från Brottsoffermyndigheten när gärningsmannen är under 15 år. Det tycker riksdagen och uppmanar regeringen att ge Brottsoffermyndigheten i uppdrag att se över hur man tillämpar reglerna. Brottsoffret har rätt till statlig ersättning om inte gärningsmannen själv kan betala skadeståndet. Men när gärningsmannen är under 15 år läggs polisutredningen ofta ned. Det gör det svårt för brottsoffret att få ersättning från Brottsoffermyndigheten. Riksdagen sa samtidigt nej till andra motioner om våldsbrott och brottsoffer.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 21
Justering: 2005-03-01 Debatt: 2005-03-10 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:JUU18 (pdf, 360 kB)

Betänkande 2004/05:JUU17

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om kriminalvårdsfrågor. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om behovet av en ny verkställighetslag, frigivningsförberedelser, behandlingsinnehåll, intagna kvinnors särskilda behov, kontroll vid permissioner och överföring av verkställighet av fängelsestraff till den dömdes hemland.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 15
Justering: 2005-02-17 Debatt: 2005-03-10 Beslut: 2005-03-10

Betänkande 2004/05:JUU17 (pdf, 351 kB)

Betänkande 2004/05:JUU16

Fler gärningar kommer att bedömas som våldtäkt. Det är ett av förslagen i regeringens proposition om ny sexualbrottslagstiftning som riksdagen sade ja till. Den nya lagen ska ännu mer än tidigare förstärka varje människas rätt till absolut personlig och sexuell integritet. Den tydliggör också ännu mer kvinnor och mäns rätt till sexuellt självbestämmande. Bestämmelserna om våldtäkt ändras vilket innebär att fler gärningar kommer att bli klassade som våldtäkt. Kravet på att våld eller hot ska ha förekommit i samband med övergreppet sätts lägre i den nya lagen. Tillämpningen ska även gälla om en person befinner sig i ett så kallat hjälplöst tillstånd till exempel vid sjukdom, berusning eller sömn. De allvarligaste fallen av de som i dag räknas som sexuellt utnyttjande kommer i fortsättningen att bedömas som våldtäkt. Straffen skärps på flera områden genom den nya lagstiftningen. Det införs särskilda straffbestämmelser för våldtäkt och sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. Kravet på att tvång ska ha förekommit vid övergreppet mot barnet tas bort i den nya lagtexten. Den nya sexualbrottslagstiftningen träder i kraft den 1 april 2005.

Förslagspunkter: 25 Reservationer: 23
Justering: 2005-02-15 Debatt: 2005-03-02 Beslut: 2005-03-02

Betänkande 2004/05:JUU16 (pdf, 3829 kB)

Betänkande 2004/05:JUU15

SIS, Schengens informationssystem, är ett efterlysningsregister som är gemensamt för alla Schengenländer. Genom SIS kan polisen efterlysa till exempel brottslingar och försvunna personer inom hela Schengenområdet. Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att ytterligare kategorier av egendom ska kunna registreras i SIS. De kategorier som ska läggas till är uppgifter om stulna fartyg, flygplan, containrar och kreditkort. Ytterligare en kategori ska läggas till som handlar om vilket brott en person är misstänkt för. Dessutom sade riksdagen ja till att Europol och de nationella medlemmarna i Eurojust ska få tillgång till SIS.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2005-01-25 Debatt: 2005-02-02 Beslut: 2005-02-02

Betänkande 2004/05:JUU15 (pdf, 1810 kB)

Betänkande 2004/05:JUU14

Riksdagen har sagt ja till ett regeringsförslag som innebär bland annat att användningen av intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja, ska utökas på försök. Försöksverksamheten ska omfatta personer som har dömts till korta fängelsestraff på upp till sex månader och intagna som har kort tid kvar på fängelsestraff som är på minst 18 månader. Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2005.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2005-01-25 Debatt: 2005-02-02 Beslut: 2005-02-02

Betänkande 2004/05:JUU14 (pdf, 1101 kB)

Betänkande 2004/05:JUU13

I en skrivelse till riksdagen presenterar regeringen en ny handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten. Handlingsplanen handlar om skärpt lagstiftning, bättre kontroll och tillsyn, ett större internationellt samarbete och att utveckla det centrala och lokala brottsförebyggande arbetet. Regeringen överväger att föreslå ett system för schablonbeskattning av småföretag, skärpta regler för bokföringsbrott och hårdare tag mot korruption. Dessutom avser regeringen att presentera modernare regler mot insiderbrott och annat marknadsmissbruk. Riksdagen ställde sig bakom regeringens skrivelse.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Justering: 2005-01-25 Debatt: 2005-02-02 Beslut: 2005-02-02

Betänkande 2004/05:JUU13 (pdf, 174 kB)

Betänkande 2004/05:JUU12

Riksdagen har godkänt ett regeringsförslag om ändringar i ordningslagen. Ändringarna börjar gälla den 1 april 2005 och innebär följande. Länsstyrelsen ska i vissa fall ta över från polisen prövningar av ansökningar om tävling eller uppvisning av andra fordon än motorfordon på vägar. Ordningslagens säkerhetsbestämmelser ska i fortsättningen omfatta anordningar för bungyjump, vattenrutchkanor eller liknande anordningar. Det blir förbjudet att beträda utsidan på spårvagnar och tunnelbanevagnar. Ett krav på prövningstillstånd vid överklagande av beslut av länsrätt införs.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2005-01-25 Debatt: 2005-02-02 Beslut: 2005-02-02

Betänkande 2004/05:JUU12 (pdf, 541 kB)

Betänkande 2004/05:JUU10

Kontrollen av hur mycket rättsliga biträden begär i ersättning ska bli bättre. Därför ska rätten att överklaga beslut om bland annat rättshjälp flyttas från Domstolsverket till Justitiekanslern. Rättsliga biträden kan till exempel vara advokater. Den som inte har tillräckliga ekonomiska resurser kan få hjälp betala sin advokat. I dag har Domstolsverket rätt att överklaga domstolars och andra myndigheters beslut om sådan rättshjälp. Domstolsverket använder sig sällan av den rätten eftersom det skulle kunna försämra verkets relationer till domstolarna. Därför föreslås att rätten att överklaga flyttas till Justitiekanslern. Justitiekansler ska också kunna överklaga beslut om bland annat ersättning i större utsträckning än Domstolsverket kan i dag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Beredning: 2004-12-09 Justering: 2005-02-08 Debatt: 2005-02-16 Beslut: 2005-02-16

Betänkande 2004/05:JUU10 (pdf, 775 kB)

Betänkande 2004/05:JUU33

Riksdagen godkände 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU:s medlemsstater, ett tilläggsprotokoll och ett relaterat avtal mellan EU och Island och Norge. Riksdagen sa också ja till nödvändiga lagändringar till följd av överenskommelserna. Lagändringarna börjar med ett undantag gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-06-02 Beslut: 2005-06-02

Betänkande 2004/05:JUU33 (pdf, 12663 kB)

Betänkande 2004/05:JUU27

Reglerna för svenska pass ändras den 1 oktober 2005, främst för att höja säkerheten i passen. Bland annat ska passen förses med en så kallad biometrisk information. Den som ansöker om pass ska vara skyldig att låta passmyndigheten ta en bild i digitalt format av hans eller hennes ansikte. Bilden sparas sedan på ett lagringsmedium i passet. Det ska bli svårare för personer som dömts till frihetsberövande påföljder att lämna landet under verkställigheten. Till exempel ska pass som förvaras av en kriminalvårdsanstalt inte annat än i undantagsfall få disponeras av den intagne.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:JUU27 (pdf, 3444 kB)

Betänkande 2004/05:JUU29

De allmänna domstolarna ska i mycket större omfattning använda modern teknik. Dessutom ska prövningstillstånd gälla för de flesta tvistemål och i alla domstolsärenden som överklagas från tingsrätten till hovrätten. Tanken med lagändringarna är att få mer rättsäkra, effektiva och funktionella rättegångar i tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen. Lagändringarna gäller tvistemål och domstolsärenden men inte brottmål. Försöksverksamheten med att använda videokonferens blir permanent i domstolarna. Med hjälp av videokonferens kan domstolen till exempel enklare höra en person som befinner sig i en annan del av Sverige eller i ett annat land. Riksdagen delar regeringens uppfattning att tyngdpunkten för rättskipningen i ska ligga i tingsrätterna. Därför införs prövningstillstånd för de flesta tvistemål och domstolsärenden som överklagas från tingsrätten till hovrätten.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 9
Justering: 2005-05-31 Debatt: 2005-06-16 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:JUU29 (pdf, 10615 kB)

Betänkande 2004/05:JUU19

För att minska de illegala vapnen i Sverige vill riksdagen införa en tillfällig vapenamnesti. Under månaderna juli - september 1993 gällde en vapenamnesti i Sverige. En särskild lag innebar att den person som hade ett skjutvapen utan att vara berättigad till det inte skulle dömas till ansvar för brott enligt den dåvarande vapenlagen om han frivilligt lämnade vapnet till polisen. Nu vill riksdagen införa en ny tillfällig vapenamnesti. Riksdagen uppmanar regeringen att lämna ett sådant förslag som riksdagen kan fatta beslut om.

Förslagspunkter: 30 Reservationer: 28
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-16 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:JUU19 (pdf, 394 kB)

Betänkande 2004/05:JUU23

Bättre kvalitet på de rättsintyg som utfärdas i samband med brott. Det är meningen med det regeringsförslag som riksdagen sagt ja till. Rättsmedicinalverket kommer från och med den 1 januari 2006 att ha huvudansvaret för rättsintygen. Rättsintyg är sådana läkarintyg som innehåller en bedömning av hur en skada har uppkommit och är mycket viktiga i de flesta polisutredningar om våldsbrott, till exempel misshandel och våldtäkt. De rättsintyg som utfärdas inom sjukvården motsvarar inte alltid de krav som bör ställas på den här typen av intyg. Språkliga brister, långa handläggningstider och höga kostnader är exempel på kritik som ibland förts fram. Rättsmedicinalverket får ta ut en avgift för det rättsintyg som verket utfärdar. Dessutom får landstingen rätt att ta ut en avgift för de intyg som utfärdas av läkare inom den offentliga vården. Lagen om rättsintyg träder ikraft den 1 januari 2006.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-03-18 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:JUU23 (pdf, 521 kB)

Betänkande 2004/05:JUU9

Riksdagen godkände ett EU-beslut om privilegier och immunitet för Athena, organet för administration av gemensamma kostnader för EU:s militära insatser.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2004-10-14 Debatt: 2004-10-20 Beslut: 2004-10-27

Betänkande 2004/05:JUU9 (pdf, 589 kB)

Betänkande 2004/05:JUU8

Riksdagen godkände ett avtal om immunitet och privilegier för Internationella brottmålsdomstolen. Domstolen inrättades 2002 och dömer i brott som folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2004-10-14 Debatt: 2004-10-27 Beslut: 2004-10-27

Betänkande 2004/05:JUU8 (pdf, 6513 kB)

Betänkande 2004/05:JUU5

Riksdagen godkände ett rambeslut som utarbetats inom EU om förverkande på grund av brott. Rambeslutet innebär att Sverige ska se till att det enligt svenska lagar är möjligt att helt eller delvis förverka vinning och hjälpmedel som härrör från alla typer av brott som kan leda till fängelse i mer än ett år. Dessutom ska Sverige se till att det blir möjligt att i samband med att någon döms för vissa särskilt grova brott även förverka vinning som den dömde skaffat sig genom andra brott än just de brott han eller hon döms för. Detta kallas utvidgat förverkande.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2004-10-14 Debatt: 2004-10-27 Beslut: 2004-10-27

Betänkande 2004/05:JUU5 (pdf, 1037 kB)

Betänkande 2004/05:JUU4

Riksdagen godkände ett EU-beslut om angrepp mot informationssystem. Med angrepp mot informationssystem menar man till exempel att sprida datavirus. EU-beslutet innehåller bestämmelser om vilka handlingar som ska vara straffbelagda som angrepp mot informationssystem och om straff för dessa handlingar.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2004-09-30 Debatt: 2004-10-20 Beslut: 2004-10-27

Betänkande 2004/05:JUU4 (pdf, 1458 kB)
Paginering