Dokument & lagar (180 träffar)

Riksdagens protokoll 1918:49

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 49. Fredagen den 3 maj. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollen för den 27 nästlidna april. 2. Herr statsrådet Löfgren avlämnade Kungl. Maj:ts proposition, nr 388, om beviljande av anslag till fångvården och statens arbetsanstalter m. m. Denna proposition blev på begäran bordlagd.

1918-02-26

Riksdagens protokoll 1918:49 (pdf, 1784 kB)

Riksdagens protokoll 1918:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Nr II. Lördagen den 23 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Föredrogos första sammansatta stats- och lagutskottets utlåtanden nr 1, i anledning av Kungl. Maj ts proposition med förslag till lag angående tillstånd att i och för viss tjänstgöring utom landets gränser

1918-02-23

Riksdagens protokoll 1918:11 (pdf, 1219 kB)

Riksdagens protokoll 1918:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. an. Vid föredragning av bankoutskottets utlåtande nr 16, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående viss garanti från statens sida för obligationer, utgivna av ett aktiebolag med uppgift att åt utländska banker och bankirer bereda svensk kredit, bifölls vad

1918-02-20

Riksdagens protokoll 1918:10 (pdf, 1816 kB)

Riksdagens protokoll 1918:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 28. Fredagen den 15 mars. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollen för den 8 och den 9 innevarande mars. 2. Föredrogos var för sig följande å kammarens bord vilande propositioner och hänvisades därvid till statsutskottet propositionerna: nr 138, angående inköp för postverkets

1918-02-19

Riksdagens protokoll 1918:28 (pdf, 3955 kB)

Riksdagens protokoll 1918:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtande nr 27, i anledning av Kungl. Maj:ts i punkt 33 under åttonde huvuditeln av propositionen med förslag till tilläggsstat till riksstaten för år 1918 gjorda framställning angående anslag till förstärkning av det för

1918-02-19

Riksdagens protokoll 1918:17 (pdf, 5035 kB)

Riksdagens protokoll 1918:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 16. Tisdagen den 19 februari. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollen för den 12 och den 13 innevarande februari. 2. Föredrogos var för sig Kungl. Maj:ts å kammarens bord vilande propositioner och hänvisades därvid: till statsutskottet propositionerna: nr 83, angående omorganisation

1918-02-16

Riksdagens protokoll 1918:16 (pdf, 4003 kB)

Riksdagens protokoll 1918:62

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Justerades protokollen för den 21 och den 22 innevarande maj. åbringa en förkortning av arbetstiden, främst i fråga om statens egna arbetsföretag, men därjämte även inom den enskilda indus urin, dels ock för att åvägabringa en lämplig utjämning mellan a ena sidan bristen på arbetskraft i jordbruket

1918-02-15

Riksdagens protokoll 1918:62 (pdf, 853 kB)

Riksdagens protokoll 1918:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammare sammanträdde kl. 3 e. m. Herr statsrådet friherre Palmstierna avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga propositioner: nr 30, angående överlåtelse till lantförsvaret av vissa områden, tillhörande kronoegendomarna Kungsgården nr 1, Yästbyn nr 1 samt Västerhus nr 1 och 2 i Frösö socken av Jämtlands län

1918-02-01

Riksdagens protokoll 1918:6 (pdf, 1203 kB)

Riksdagens protokoll 1918:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 10. Tisdagen den 29 januari. Kl. 3 e. m. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde av herr vice talmannen. 1. Justerades protokollen för den 22 och den 23 innevarande januari. 2. Herr statsrådet Löfgren avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 40, angående försäljning av

1918-01-29

Riksdagens protokoll 1918:10 (pdf, 1437 kB)

Riksdagens protokoll 1918:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 9. Fredagen den 25 januari. Kl. 3 e. m. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde av herr vice talmannen. i. Justerades protokollen för den 18 och den 19 innevarande januari. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att riksdagsman F. Berggren på grund av akut

1918-01-25

Riksdagens protokoll 1918:9 (pdf, 1234 kB)

Riksdagens protokoll 1918:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Första kammaren. 5. Fredagen den 25 januari. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. positioner-StatSrå nr 24 angående reglemente för avlöning vid armén på krigsfot k ngsavl on mgsregl om entenr 25, angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel nr

1918-01-25

Riksdagens protokoll 1918:5 (pdf, 731 kB)

Riksdagens protokoll 1918:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 6. Tisdagen den 22 januari. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för deri 16 innevarande januari. 2. I enlighet med därom den 17 innevarande månad fattat beslut skulle nu företagas val av suppleanter i de ständiga utskotten och anställdes först val av suppleanter i konstitutionsutskottet.

1918-01-21

Riksdagens protokoll 1918:6 (pdf, 690 kB)

Riksdagens protokoll 1918:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Nr 4. Onsdagen den 23 januari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Petersson avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga propositioner nr 6, angående årliga understöd åt vissa befattningshavare vid telegrafverket m. m.nr 15, angående rätt till pension för extra provinsialläkaren i Fässbergs

1918-01-19

Riksdagens protokoll 1918:4 (pdf, 3061 kB)

Riksdagens protokoll 1918:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918 Andra kammaren. Nr 3. Torsdagen den 17 januari. Kl. 2 e. m. 1. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att ledamoten av riksdagens andra kammare, direktör Axel Fredrik Vennersten, från och med denna dag vårdas å Serafimerlasarettet för höftskada och han därför är hindrad deltaga

1918-01-16

Riksdagens protokoll 1918:3 (pdf, 225 kB)

Riksdagens protokoll 1918:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918 Ändra kammaren. Nr I. I enlighet med 49 regeringsformen och 2 riksdagsordningen sammanträdde andra kammaren till lagtima möte här i huvudstaden i den uti riksdagens hus för kammaren anordnade samlingssalen tisdagen den 15 januari, kl. 11 f. m. 1. Sammanträdet öppnades av representanten för

1918-01-12

Riksdagens protokoll 1918:1 (pdf, 761 kB)

Riksdagens protokoll 1918:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Friherre Hermelin samt herrar Borell och Högberg anmälde, att de infunnit sig vid riksdagen. Justerades protokollen för den 15, 16 och 17 i denna månad. Herr statsrådet Löfgren avlämnade dela Kungl. Maj:ts nådiga skrivelser: l:o angeånde förordnande av en statsrådsledamot

1918-01-04

Riksdagens protokoll 1918:2 (pdf, 916 kB)

Riksdagens protokoll 1918:84

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 84. Tisdagen den 15 oktober. Kl. 10,30 f. in. 1. Sammanträdet öppnades av herr talmannen med följande ord:Mina herrar I den i många avseenden ytterst brydsamma tid, vi på grund av världskrigets verkningar för närvarande genomleva, har vårt land jämväl drabbats av en farsot,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:84 (pdf, 384 kB)

Riksdagens protokoll 1918:83

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 83. Onsdagen den 2 juni. Kl. 1 e. m. I Justerades protokollen för den 18, den 19, den 20, den 21 och Jen 22 innevarande juni. 2- Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag till paragrafer i riksdagsbeslutet: nr 167, angående kreditiv summorna nr 168, angående lag

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:83 (pdf, 173 kB)

Riksdagens protokoll 1918:82

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 82. Lördagen den 22 juni. Kl. 12 på dagen. 1. Justerades protokollet för den 17 innevarande juni. 2. Upplästes ett till kammaren inkommet protokoll, så lydande: Protokoll hållet inför statsrådet och chefen för justitiedepartementet den 21 juni 1918. Till justitiedepartementet

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:82 (pdf, 288 kB)

Riksdagens protokoll 1918:81

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 81. Torsdagen den 20 juni. Kl. 7,30 e. m. 1. Justerades protokollet för den 14 innevarande juni. 2. Upplästes och lades till handlingarna följande till kammaren inkomna protokoll: Protokoll, hållet vid sammanträde med herr talmannen i riksdagens andra kammare och de kammarens

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:81 (pdf, 337 kB)