Dokument & lagar (253 träffar)

Riksdagsskrivelse 1911:252

20 Riksdagens skrifvelse Nr 252. Nr 252. Uppläst och godkänd hos Första kammaren den 31 maj 1911. Andra kammaren den 31 maj 1911. Riksdagens skrifvelse till Konungen angående upprättadt nytt reglemente för riksgäldskontor et. Bankoutskottets memorial nr 40 och 48.Till Konungen. Som det reglemente för riksgäldskontoret,

1911-05-31

Riksdagsskrivelse 1911:252 (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:251

Riksdagens skrifvelse Nr 251. 19 Nr 251. Uppläst och godkänd hos Första kammaren den Bl maj 1911. Andra kammaren den 31 maj 1911- Riksdagens skrifvelse till Konungen, med öfverlämnande af ny riksstat. Statsutskottets memorial nr 114.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1912 och intill dess ny statsreglering vidtager,

1911-05-31

Riksdagsskrivelse 1911:251 (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:250

18 Riksdagens skrifvelse Nr 250. Nr 250. Uppläst och godkänd hos Första kammaren den 31 maj 1911. Andra kammaren den 31 maj 1911. Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående täckande af öfverketalning å reservationsanslaget till flottans öfningar. Statsutskottets utlåtande nr

1911-05-31

Riksdagsskrivelse 1911:250 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:249

Riksdagens skrifvelse Nr 249. 1 Nr 249. Uppläst och godkänd hos Första kammaren den 31 maj 1911. Andra kammaren den 31 maj 1911. Riksdagens skrifvelse till Konungen angående statsreglering en för år 1912 och sättet för anvisande af vissa anslag sbelopp. Statsutskottets memorial nr 113.Till Konungen. I. Statsverkets inkomster.

1911-05-31

Riksdagsskrivelse 1911:249 (pdf, 1226 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:247

Riksdagens skrifvelse Nr 247. 3 Nr 247. Uppläst och godkänd hos Första kammaren den 31 maj 1911. Andra kammaren den 31 maj 1911. Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kungl. Maj ds proposition med förslag till lag om ändrad lydelse af 5 i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinneliafvares rätt

1911-05-31

Riksdagsskrivelse 1911:247 (pdf, 299 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:246

2 Riksdagens skrifvelse Nr 246. Nr 246. Uppläst och godkänd hos Första kammaren den 31 maj 1911. Andra kammaren den 31 maj 1911. Riksdagens skrifvelse till fullmäktige i riksbanken, med öfverlämnande af reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning. Bankoutskottets utlåtanden nr 10, 13, 23 och 24 samt memorial

1911-05-31

Riksdagsskrivelse 1911:246 (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:245

Riksdagens skrifvelse Nr 245. 1 Nr 245. Uppläst och godkänd hos Första kammaren den 31 maj 1911. Andra kammaren den 31 maj 1911. Riksdagens skrifvelse till Konungen, med reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning. Bankoutskottets utlåtanden nr 10 och 24 samt memorial nr 44.Till Konungen. Till Eders Kungl. Maj:t

1911-05-31

Riksdagsskrivelse 1911:245 (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:244

Riksdagens skrifvelse Nr 344. 11 Nr 244. Uppläst och godkänd hos Första kammaren den 31 maj 1911 Andra kammaren den 31 maj 1911. Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställningar angående sådana utgifter för kapitalökning, som afse statens affärsverksamhet.

1911-05-31

Riksdagsskrivelse 1911:244 (pdf, 804 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:243

Riksdagens skrifvelse Nr 243. 1 Nr 243. Uppläst och godkänd hos Första kammaren den 31 maj 1911. Andra kammaren den 31 maj 1911. Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af dels Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställning om anslag till låneunderstöd för enskilda järnvägar, dels Kungl. Maj:ts

1911-05-31

Riksdagsskrivelse 1911:243 (pdf, 629 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:242

Riksdagens skrifvelse Nr 242. i Nr 242. Uppläst och godkänd hos Första kammaren den 31 maj 1911. Andra kammaren den 31 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Riksdagens år 1910 församlade revisorers berättelse angående verkställd granskning af statsverkets jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse

1911-05-31

Riksdagsskrivelse 1911:242 (pdf, 2101 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:241

Riksdagens sJcrifvelse Nr 241. 7 Kr 241. Uppläst och godkänd i Första kammaren den Bl maj 1911 Andra kammaren Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande af förslag till aflöning sreglemente för tjänstemän vid statens vattenfallsverk. Statsutskottets utlåtande nr

1911-05-31

Riksdagsskrivelse 1911:241 (pdf, 179 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:240

Riksdagens skrifvelse Nr 240. 5 tfr 240. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 31 maj 1911. Andra kammaren Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kungl. Maj:ts dels i statsverkspropositionen och dels i särskild proposition gjorda framställningar om tillförande af medel till fonden för rederinäringens

1911-05-31

Riksdagsskrivelse 1911:240 (pdf, 176 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:239

Riksdagens skrifvelse Nr 239. 3 Nr 239. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 31 maj 1911. Andra kammaren Riksdagens skrifvelse till Konungen angående särskild stämpling af importerade ägg. Första kammarens tillfälliga utskotts nr 2 utlåtanden nr 16 och 15Andra kammarens tillfälliga utskotts nr 2 utlåtanden nr 2 och

1911-05-31

Riksdagsskrivelse 1911:239 (pdf, 189 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:208

Riksdagens skrifvelse Nr 208. 3 Nr 208. Uppläst och godkänd hos Första kammaren den 31 maj 1911. Andra kammaren den 31 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående åvägabringande af utredning rörande de mindre bemedlade klassernas bostadsförhållanden. Första kammarens tillfälliga utskotts nr 1 utlåtande nr 7Andra kammarens

1911-05-31

Riksdagsskrivelse 1911:208 (pdf, 246 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:207

Riksdägens skrifvelse Nr 207. 1 Nr 207. Uppläst och godkänd hos Första kammaren den 31 maj 1911. Andra kammaren den 31 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående anordnande af stormvarningssignaler vid Sveriges ostkust. Första kammarens tillfälliga utskotts nr 2 utlåtande nr 16.Andra kammarens tillfälliga utskotts

1911-05-31

Riksdagsskrivelse 1911:207 (pdf, 175 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:8

Riksdagens skrifvelse Nr 8. Nr 8. Uppläst och godkänd i Första kammaren den maj 1911. Andra kammaren den maj 1911. Riksdagens skrifvelse till Konungen angående regleringen af utgifterna under riksstatens åttonde hufvudtitel, innefattande anslagen till ecklesiastikdepartementet. Statsutskottets utlåtanden nr 8, 14, 16,

1911-05-31

Riksdagsskrivelse 1911:8 (pdf, 9789 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:5

Riksdagens skrifvelse Nr 5. 1 Nr 5. Uppläst och godkänd hos Första kammaren den 31 maj 1911. Andra kammaren den 31 maj 1911. Riksdagens skrifvelse till Konungen angående regleringen af utgifterna under riksstatens femte hufvudtitel, innefattande anslagen till sjöförsvarsdepartementet. Statsutskottets utlåtande nr 5,

1911-05-31

Riksdagsskrivelse 1911:5 (pdf, 3537 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:248

Riksdagens skrifvelse nr 248. 1 Nr 248. Uppläst och godkänd hos Första kammaren den 30 maj 1911. Andra kammaren den 30 maj 1911. Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af väckt motion med förslag till ändrad lydelse af 18 kap. 13 strafflagen. Lagutskottets utlåtande nr 47 och 50 samt memorial nr 55.Till Konungen.

1911-05-30

Riksdagsskrivelse 1911:248 (pdf, 303 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:225

Riksdagens skrifvelse Nr 225. 1 Nr 225. Uppläst och godkänd hos Första kammaren den 30 maj 1911. Andra kammaren den 30 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna för kapitalökning i hvad angår jordbruksärendena. Jordbruksutskottets utlåtande nr 123.Till Konungen. Med anledning af de framställningar,

1911-05-30

Riksdagsskrivelse 1911:225 (pdf, 649 kB)

Riksdagsskrivelse 1911:224

Riksdagens skrifvelse Nr 224. 1 Nr 224. Uppläst och godkänd hos Första kammaren den BO maj 1911. Andra kammaren den 30 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående driftkostnaderna för statens produktiva fonder i hvad angår jordbruksärendena. Jordbruksutskottets utlåtande nr 122.Till Konungen. I anledning af de framställningar,

1911-05-30

Riksdagsskrivelse 1911:224 (pdf, 845 kB)