Dokument & lagar (240 träffar)

Betänkande 2008/09:SkU33

Regeringen har lämnat en redogörelse för effekten på skatteintäkterna av de utgifter som tas via skattesystemet, så kallade skatteutgifter. Skatteutskottet ser positivt på det utvecklingsarbete som äger rum kring den årliga redovisningen till riksdagen av skatteutgifter. Utskottet förutsätter att regeringen i det fortsatta utvecklingsarbetet även väger in intresset av att redovisningen innehåller information som speglar avvikelser från de principer som har varit vägledande vid 1990 års skattereform. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-05-19 Debatt: 2009-06-17 Beslut: 2009-06-17

Betänkande 2008/09:SkU33 (pdf, 50 kB)

Betänkande 2008/09:SkU35

Den 1 juni 2009 införs en lägsta nivå om 1,25 procent för så kallad mellanränta i skattekontosystemet. För de flesta skattebetalare, som inte har löpande skatte- och avgiftsbetalningar, får reglerna betydelse först om den så kallade kvarskatten är större än 30 000 kronor. Räntesatsen blev tidigare i år 0 procent när basräntan, som styr räntesatserna för underskott på skattekontot, blev 0 procent. Ändringen ska motverka att de som är skyldiga att betala skatt avstår från att göra så kallade fyllnadsinbetalningar av preliminär skatt under året efter inkomståret och i stället betalar skatten i form av slutlig skatt. Om skatteinbetalningarna i stor utsträckning senareläggs kan statens inkomster och därmed lånebehov påverkas väsentligt under 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-28 Debatt: 2009-05-06 Beslut: 2009-05-06

Betänkande 2008/09:SkU35 (pdf, 32 kB)

Betänkande 2008/09:SkU30

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete ska räknas som ekonomiska föreningar när de beskattas i Sverige. En gruppering består av medlemmar som finns på minst två EU-länders territorier. Endast medlemsstater, myndigheter och offentligrättsliga organ kan vara medlemmar. En gruppering kan bland annat ha som uppgift att förvalta program och projekt för territoriellt samarbete som delvis finansieras av EU genom strukturfonderna. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-14 Debatt: 2009-06-15 Beslut: 2009-06-16

Betänkande 2008/09:SkU30 (pdf, 222 kB)

Betänkande 2008/09:CU27

Från den 1 januari 2010 gäller nya regler som innebär att Lantmäteriet ska kunna göra en så kallad särskild gränsutmärkning. Syftet är att göra det lättare att märka ut fastighetsgränser på marken och på ett mer rättssäkert sätt. Reglerna om fastighetsbestämning utvidgas också så att det blir möjligt att avgöra vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har. Exempel på gemensamhetsanläggningar är lekplatser, vatten- och avloppsanläggningar och båtbryggor. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-05-05 Debatt: 2009-05-13 Beslut: 2009-05-13

Betänkande 2008/09:CU27 (pdf, 891 kB)

Betänkande 2008/09:CU23

Den 1 oktober 2009 införs en ny och tydligare kommissionslag. Den ska i likhet med den nuvarande kommissionslagen från 1914 gälla kommissionshandel med all sorts lös egendom, till exempel värdepapper. Genom att den nya lagen anpassas till dagens förhållanden och rättigheter och skyldigheter blir tydligare skapas bättre förutsättningar för de företag som sysslar med kommission och andra former av uppdrag. Avtal kan förenklas och risken för tvister och oklarheter minskar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-05-05 Debatt: 2009-05-13 Beslut: 2009-05-13

Betänkande 2008/09:CU23 (pdf, 1169 kB)

Betänkande 2008/09:CU29

En lagregel införs som anger att en energideklaration för en tredimensionell fastighet i ett byggnadskomplex får bestå av en gemensam deklaration för hela byggnadskomplexet om detta har ett gemensamt värmesystem. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2009. Den ska dock tillämpas för tiden från den 1 maj 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-05-07 Debatt: 2009-05-18 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:CU29 (pdf, 49 kB)

Betänkande 2008/09:SkU2

Reglerna för beskattning av personaloptioner ändras från den 1 januari 2009. Nuvarande krav på avskattning av personaloptioner vid utlandsflytt slopas. Förmån av personaloption ska i stället alltid beskattas då rätten som följer av optionen utnyttjas eller överlåts. Den arbetsgivare som har gjort det möjligt för anställda att delta i optionsprogrammet får ansvaret för att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-14 Debatt: 2008-10-22 Beslut: 2008-10-22

Betänkande 2008/09:SkU2 (pdf, 937 kB)

Betänkande 2008/09:CU4

Riksdagen sa ja till ett regeringsförslag om kompletteringar till EU:s förordning om att införa ett europeiskt betalningsföreläggande. Syftet med förordningen är att en borgenär snabbt, enkelt och billigt ska kunna få sina obestridda krav fastställda genom ett myndighetsbeslut eller liknande. Ett utfärdat europeiskt betalningsföreläggande ska erkännas och kunna verkställas i alla medlemsländer. Genom riksdagsbeslutet kompletteras svensk lag med bestämmelser om bland annat beslutsmyndighet, ansökningsavgift och verkställighet. Bestämmelserna börjar gälla den 12 december 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-09-17 Debatt: 2008-10-01 Beslut: 2008-10-01

Betänkande 2008/09:CU4 (pdf, 8578 kB)

Betänkande 2008/09:CU3

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om skärpta regler för fusioner, sammanslagningar, mellan aktiebolag. Bakgrunden till beslutet är den kritik som har riktats mot möjligheten att överta minoritetsaktier genom att tillämpa reglerna om fusion i stället för reglerna om tvångsinlösen. Beslutet innebär bland annat följande. Mer än hälften av värdet på fusionsersättningen ska utgöras av aktier i det övertagande bolaget. Det övertagande bolagets aktier i ett överlåtande bolag ska man inte ta hänsyn till vid en omröstning i det senare bolaget om fusion. Vissa regler om majoritetsbeslut vid fusioner ändras. Samma regerländringar ska också gälla delning av aktiebolag. De nya bestämmelserna gäller från den 1 januari 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-09-17 Debatt: 2008-10-01 Beslut: 2008-10-01

Betänkande 2008/09:CU3 (pdf, 815 kB)

Betänkande 2008/09:CU7

Den 1 mars 2009 blir det möjligt att utfärda s.k. elektroniska företagsinteckningsbrev. En företagsinteckning är en inteckning av lös egendom inom näringsverksamhet som exempelvis varor, möbler eller inventarier. Idag finns själva förteckningsbeviset enbart pappersform. Nu ska det bli möjligt att digitalisera både beviset och hanteringen. Företagsinteckningsbreven kommer att registreras i ett särskilt register hos Bolagsverket.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:CU7 (pdf, 1715 kB)

Betänkande 2008/09:CU6

Riksdagen säger ja till inrättandet av ett Europeiskt småmålsförfarande. Ett småmål är en tvist mellan parter där värdet på det som yrkas inte överstiger ett halvt basbelopp, ca 20.000 kronor. Syftet är att förenkla handläggningen och sänka kostnaderna i gränsöverskridande tvister inom EU. En dom i ett europeiskt småmål ska erkännas och kunna verkställas av alla EU-länder. Lagen börjar att gälla den 1 januari 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:CU6 (pdf, 4615 kB)

Betänkande 2008/09:SkU15

Reglerna om skatte- och tullfrihet för resande från tredje land ändras den 1 januari 2009. Med tredje land menas länder utanför EU. Den kvantitativa begränsningen för vin höjs från två till fyra liter, en kvantitativ begränsning för starköl på sexton liter införs och de kvantitativa begränsningarna för parfym, kaffe och te slopas. Beloppsgränsen för resande från tredje land ändras från 175 ecu till 430 euro för flyg- och sjöresenärer och 300 euro för andra resenärer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-11-18 Debatt: 2008-12-10 Beslut: 2008-12-10

Betänkande 2008/09:SkU15 (pdf, 732 kB)

Betänkande 2008/09:SkU13

Personer som fyllt 65 år får sänkt skatt. Beslutet innebär att grundavdraget höjs vid taxerade förvärvsinkomster upp till cirka 363 000 kronor. De nya reglerna tillämpas första gången vid 2010 års taxering.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-11-25 Debatt: 2008-12-10 Beslut: 2008-12-10

Betänkande 2008/09:SkU13 (pdf, 174 kB)

Betänkande 2008/09:SkU9

Nya skatteregler som ska lätta på den administrativa bördan för företagen träder i kraft den 1 januari 2009. Reglerna innebär bland annat följande: Ett företag får göra skatteavdrag när det sätter av pengar till en periodiseringsfond. Efter ett antal år måste företaget ta upp avdraget till beskattning. Om företaget gjort flera sådana avdrag ska det enligt de nya reglerna ta upp avdragen i en bestämd ordning. Det blir möjligt att lämna koncernbidrag till eller från nybildade bolag som förvärvats under året. Hanteringen av säkerheter i samband med skalbolagsdeklaration förenklas. En fysisk person, till exempel ett företag, som säljer en andel i ett skalbolag ska endast behöva ställa säkerhet när Skatteverket begär det. De så kallade 3:12-reglerna ändras så att årets gränsbelopp beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som äger andelen vid den tidpunkten. De nya reglerna ska tillämpas första gången vid 2010 års taxering. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-11-11 Debatt: 2008-11-26 Beslut: 2008-11-26

Betänkande 2008/09:SkU9 (pdf, 1801 kB)

Betänkande 2008/09:SkU7

Europeiska rådet beslutade i juni att Bulgarien och Rumänien ska ansluta till skiljemannakonventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag som har en så kallad intressegemenskap. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införliva rådets beslut i svensk lag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-26 Beslut: 2008-11-26

Betänkande 2008/09:SkU7 (pdf, 304 kB)

Betänkande 2008/09:SkU10

Tullverket får undersöka postförsändelser från andra länder för att kontrollera om dessa innehåller alkohol eller tobaksvaror. Regeringen informerar varje år riksdagen om hur många postförsändelser som öppnats och med vilket resultat. Under 2007 öppnades 296 postförsändelser som totalt innehöll 1 198 140 cigaretter, 847,4 liter sprit, 741,1 liter vin och 622,85 liter öl. Man har under tidigare kontrollår inte påträffat så stora volymer. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-11-11 Debatt: 2008-11-26 Beslut: 2008-11-26

Betänkande 2008/09:SkU10 (pdf, 95 kB)

Betänkande 2008/09:CU17

Nya regler som införs den 1 januari 2010 ska förbättra tillsynen över stiftelser. Reglerna ska också göra det lättare för stiftelserna när det gäller bokföring och revision. En ny regel ska dessutom minska utrymmet för missbruk av insamlingsstiftelser och förhindra att de utnyttjas för ekonomiska oegentligheter. Regeln innebär att en insamlingsstiftelse under en period om tre sammanhängande räkenskapsår ska använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för ändamålet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-02-19 Debatt: 2009-03-11 Beslut: 2009-03-11

Betänkande 2008/09:CU17 (pdf, 1624 kB)

Betänkande 2008/09:CU28

Revisorslagen och aktiebolagslagen ändras den 1 juli 2009 som en anpassning till EU:s direktiv om revisorer och revision. Ett av syftena är att stärka allmänhetens förtroende för den lagstadgade revisionen. Ändringarna innebär bland annat att företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska ha ett revisionsutskott. Revisionsutskottet ska ha till uppgift att bereda styrelsens arbete med kontrollen av företagets finansiella rapportering.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-05-07 Debatt: 2009-05-18 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:CU28 (pdf, 3409 kB)

Betänkande 2008/09:CU9

Reglerna om fusioner, sammanslagningar, och delningar av aktiebolag samt fusioner av försäkringsbolag ändras från den 31 december 2008. Ändringarna innebär att den revisorsgranskning som ska ske av en fusionsplan respektive delningsplan får förenklas om samtliga aktieägare i berörda bolag går med på det. Genom ändringarna anpassas svensk lag till gällande EG-rätt. De nya reglerna om redovisning och värdering av tillgångar till verkligt värde som riksdagen beslutade hösten 2004 ska kunna tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-11-20 Debatt: 2008-12-03 Beslut: 2008-12-03

Betänkande 2008/09:CU9 (pdf, 606 kB)

Betänkande 2008/09:CU11

Riksdagen beslutade om lagändringar med anledning av bland annat EU:s redovisningsdirektiv som gäller för finansiella företag. Lagändringarna innebär att noterade aktiebolag ska upprätta en bolagsstyrningsrapport. Ändringarna innebär också nya bestämmelser om redovisning av ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen och om redovisning av transaktioner med närstående. Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-01-15 Debatt: 2009-01-28 Beslut: 2009-01-28

Betänkande 2008/09:CU11 (pdf, 2672 kB)