Dokument & lagar (10 träffar)

Betänkande 2016/17:FöU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till försvaret och samhällets krisberedskap. Sammanlagt går drygt 50 miljarder kronor till det här utgiftsområdet. Mest pengar går till förbandsverksamhet och beredskap (cirka 32,5 miljarder kronor) samt materiel och anläggningar (cirka 10,4 miljarder).

Riksdagen lämnade delvis bifall till regeringens förslag om att under vissa förutsättningar få sälja och hyra ut försvarsmateriel. Riksdagen beslutade om en begränsning att regeringen endast får göra detta under 2017 och det får bara gälla JAS 39 C/D.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 12
Justering: 2016-12-01 Debatt: 2016-12-08 Beslut: 2016-12-13

Betänkande 2016/17:FöU1 (pdf, 800 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Betänkande 2002/03:KU29

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för vilka åtgärder den har vidtagit med anledning av riksdagens olika beslut. Redogörelsen är knuten till de skrivelser i vilka riksdagen meddelar regeringen sina beslut.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Beredning: 2003-03-20 Justering: 2003-05-22 Debatt: 2003-06-03 Beslut: 2003-06-03

Betänkande 2002/03:KU29 (doc, 267 kB)

Betänkande 2002/03:UBU15

Riksdagen gjorde ett uttalande till regeringen med följande innebörd: Uppföljning och utvärdering av fristående skolor ska utföras av Skolverket, men fristående skolor ska alltid erbjudas att delta i kommunens uppföljningar och utvärderingar. Kommunerna ska inte kontrollera de fristående skolorna. Uttalandet gjordes med anledning av ett gemensamt förslag från Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet om att säga ja till ett motionsförslag. Riksdagen avslog även motioner från allmänna motionstiden 2002.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 19
Justering: 2003-05-15 Debatt: 2003-05-28 Beslut: 2003-06-03

Betänkande 2002/03:UBU15 (pdf, 256 kB)

Betänkande 2002/03:NU10

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, på nytt regeringen i uppdrag att omedelbart tillsätta en utredning om kriminalisering av kartellsamarbete. Riksdagen gav regeringen ett sådant uppdrag våren 2002, men regeringen har inte tillsatt någon utredning. (Se även 2001/02:NU16 .)

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2003-05-13 Debatt: 2003-05-23 Beslut: 2003-05-28

Betänkande 2002/03:NU10 (doc, 181 kB)

Betänkande 2002/03:UBU19

Riksdagen gjorde ett uttalande till regeringen om mångfald inom barnomsorgen. Det är viktigt med mångfald och valfrihet inom barnomsorgen, och föräldrar ska ha rätt att fritt välja barnomsorg. Barnomsorgen ska vara väl utbyggd, med olika alternativ i både kommunal, privat och kooperativ regi. Kommunerna måste kunna erbjuda likvärdiga villkor för alla godkända barnomsorgs- och förskoleverksamheter. Riksdagen avslog också motioner från allmänna motionstiden 2002 om förskolan.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 22
Justering: 2003-04-29 Debatt: 2003-05-07 Beslut: 2003-05-07

Betänkande 2002/03:UBU19 (doc, 78 kB)

Betänkande 2002/03:AU6

Riksdagen beslutade om Statens ansvarsnämnds kompetensområde m.m. Nämnden beslutar i dag enligt lagen om offentlig anställning, LOA, i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande när det gäller personer som har anställts genom beslut av regeringen. Nämndens behörighetsområde utvidgas nu till att omfatta sådana arbetstagare även om de inte har anställts genom ett regeringsbeslut. Förutom verkschefen kan det vara personer direkt underställda verkschefen. En annan ändring innebär att denna kategori arbetstagare ska kunna avskedas även om de är tidsbegränsat anställda. Avskedande kan i dag bara ske om det är en tillsvidareanställning. Anställda med särskilt anställningsstöd ska inte längre omfattas av LOA. Beredskapsarbeten, som i dag är undantagna från LOA:s tillämpningsområde, förekommer inte längre och ska därför inte längre finnas med i undantagsbestämmelsen. Vidare görs ett förtydligande i lagen om fullmaktsanställning, LFA, om att avgångsskyldighet på grund av ålder enligt LFA kan följa även av ett annat kollektivavtal än det som gäller om statlig pension. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2003. Riksdagen avslog motionsförslag om att ta bort rätten för småföretagare att undanta två personer från turordningreglerna i LAS. Detta med anledning av ett förslag från Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Riksdagen avslog även motioner från allmänna motionstiden 2002 om arbetsrätt.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 18
Justering: 2003-04-29 Debatt: 2003-05-15 Beslut: 2003-05-15

Betänkande 2002/03:AU6 (doc, 311 kB)

Betänkande 2002/03:SFU8

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk utredning om hur ett regelverk som öppnar för en större arbetskraftsinvandring från länder utanför EU skulle kunna se ut. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag. Riksdagen lade också regeringens skrivelse om den svenska migrationspolitiken sedan hösten 2001 till handlingarna och avslog motioner om bl.a. flyktingbegreppet, anhöriginvandring och mottagande av asylsökande.

Förslagspunkter: 53 Reservationer: 73
Justering: 2003-03-25 Debatt: 2003-04-10 Beslut: 2003-04-11

Betänkande 2002/03:SFU8 (doc, 2995 kB)

Betänkande 2002/03:KU26

Bidrag från fackföreningar till politiska partier behöver redovisas. Just nu arbetar en statlig utredning med att ta fram förslag på hur allmänheten kan få bättre insyn i hur partierna finansierar sin verksamhet. Utredningen uppmärksammar bland annat frågan om finansiering av personvalskampanjer. Riksdagen vill nu att utredningen också ska belysa en redovisning av stödet från fackföreningar. Beslutet fattades med anledning av motionsförslag. Riksdagen avslog också motioner från allmänna motionstiden 2002 om fri- och rättighetsskydd.

Förslagspunkter: 28 Reservationer: 20
Beredning: 2003-01-21 Justering: 2003-02-13 Debatt: 2003-03-05 Beslut: 2003-03-06

Betänkande 2002/03:KU26 (doc, 371 kB)

Betänkande 2002/03:NU1

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom näringslivsområdet för 2003. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), om en överflyttning av pengar mellan två anslag. Verket för innovationssystem har sedan år 2001 tilldelats medel om 10 miljoner kronor per år för miljöteknikutveckling under anslaget Forskning och utveckling. Nu ska de medlen i stället användas för en nationell satsning på miljödriven affärsutveckling under Nuteks anslag. Vidare uppmanade riksdagen regeringen att bl.a. gå igenom hela det regelverk som berör företagande. Detta med anledning av motionsförslag från de borgerliga partierna (m, fp, kd, c) och Miljöpartiet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade sagt nej till en sådan genomgång. De ville i sitt förslag endast uppmana regeringen att skynda på arbetet med att förenkla reglerna för företag. Det skulle skett bl.a. genom att ett handlingsprogram, med inriktning på de befintliga regelverken, presenterades under år 2003. Slutligen upprepades ett tillkännagivandet från förra året. Regeringen uppmanades att utan ytterligare dröjsmål finna en lösning så att kravet på Patent- och registreringsverket (PRV) att kungöra i Post- och Inrikes Tidningar vad som införs i aktiebolagsregistret kan slopas. Publiceringskravet är ineffektivt och kostnadskrävande.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Justering: 2002-12-05 Debatt: 2002-12-18 Beslut: 2002-12-18

Betänkande 2002/03:NU1 (doc, 471 kB)

Betänkande 2002/03:NU2

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om 3,6 miljarder kronor i anslag till regional utjämning och utveckling för 2003. De största anslagen går till regionalpolitiska åtgärder (1,5 miljarder kronor), Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 (1,2 miljarder kronor), IT-infrastruktur (450 miljoner kronor) samt transportbidrag (336 miljoner kronor). Vidare begärde riksdagen i ett uttalade till regeringen en minskning och reformering av EG:s framtida regionalpolitik. Detta med anledning av motionsförslag som de borgerliga partierna (m, fp, kd, c) och Miljöpartiet tillsammans ställt sig bakom.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Justering: 2002-11-28 Debatt: 2002-12-18 Beslut: 2002-12-18

Betänkande 2002/03:NU2 (doc, 246 kB)