Dokument & lagar (33 träffar)

Betänkande 2007/08:AU10

Anställda ska få rätt att vara lediga för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Syftet är att underlätta för sjukskrivna att återgå till arbete. Som villkor för ledigheten gäller att den anställda på grund av sjukdom har haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete under en period om minst 90 dagar. Det gäller även i förhållande annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjudit. Den anställda ska också ha ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare från dag 91 till dag 180 av sjukperioden. Den nya lagen gäller från den 1 oktober 2008. Riksdagen beslutade också om nya ledighetsregler för föräldrar som utnyttjar vårdnadsbidraget. Reglerna gäller från den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2008-06-03 Debatt: 2008-06-12 Beslut: 2008-06-12

Betänkande 2007/08:AU10 (pdf, 1042 kB) Webb-tv debatt om förslag: bet 2007/08 AU10

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2007/08:AU3 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner EMD-

2007-12-13 09:30:00

Betänkande 2007/08:AU3

En ny lag om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner börjar gälla den 15 februari 2008. Lagen har kommit till med anledning av en artikel i ett EU-direktiv. Direktivet reglerar fusioner mellan bolag som hör hemma i olika medlemsstater, och syftet är främst att underlätta omstruktureringar och samarbeten över nationsgränserna inom EU. Artikeln anger hur arbetstagarnas rätt till medverkan ska regleras i företag som deltagit i eller etablerats genom en sådan fusion.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-12-13 Debatt: 2007-12-20 Beslut: 2007-12-20

Betänkande 2007/08:AU3 (pdf, 3280 kB)

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 EU-information, statssekreterare Eva Uddén Sonnegård, Arbetsmarknadsdepartementet Återrapportering från EPSCO-rådet den 5-6 decembe Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden EMD-

2007-12-11 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Behandling av proposition 2007/08:20, Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

2007-12-06 10:00:00

Betänkande 2007/08:AU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2008 men med annan fördelning av medel på två anslag. Anslagen ska uppgå till 61,8 miljarder kronor för arbetsmarknad och 1,2 miljarder kronor för arbetsliv 2008. Riksdagen konstaterar att läget på arbetsmarknaden ser positivt ut men att det är viktigt att hitta åtgärder som kan hjälpa de långtidsarbetslösa. Riksdagen understryker att de arbetsmarknadspolitiska programmen i huvudsak ska rikta sig till personer som står långt från arbetsmarknaden. Regeringen ansåg att deltidsarbetslösas möjlighet till arbetslöshetsersättning borde begränsas till 75 dagar och det skulle gälla i fråga om såväl regelbundet som oregelbundet deltidsarbete. Enligt propositionen skulle detta ske genom regeringsbeslut om en förordningsändring från årsskiftet 2007/08. För att göra den tänkta begränsningen möjlig beslutade riksdagen om en ändring i ett så kallat bemyndigande för regeringen i lagen om arbetslöshetsförsäkring, ALF. Bemyndigandet hade tidigare enbart avsett regelbundet deltidsarbete. Riksdagen bestämde att lagändringen skulle träda i kraft den 7 april 2008. Senareläggningen av ändringarna leder till ökade utgifter för arbetslöshetsersättning jämfört med propositionens beräkningar. Riksdagen har beslutat att 655 miljoner kronor ska föras över till anslaget för arbetslöshetsersättning från det anslag som avser köp av arbetsmarknadsutbildning med mera. Det finns sparade medel på det sistnämnda anslaget. Riksdagen utgår därför från att förutsättningarna för att bedriva den verksamheten inte blir sämre.

Förslagspunkter: 31 Reservationer: 21
Justering: 2007-11-29 Debatt: 2007-12-12 Beslut: 2007-12-13

Betänkande 2007/08:AU1 (pdf, 2097 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2007/08:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv GU-EMD, KBH-LD-

2007-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet m.m. fråga om yttrande till FiU om kommissionens meddelande om budgetöversynen GU- 3. Justering av

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av Vice riksbankschef Svante Öberg och generaldirektör Mats Dillén, Konjunkturinstitutet, kl. 11.30 ca Föredragningslista 1. Överläggning med arbetsmarknadsminister

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Bo Bylund åtföljd av ställföreträdande generaldirektör Lars Sjöström, AMS Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet

2007-11-01 10:00:00

Betänkande 2007/08:AU2

Den 1 december 2007 avskaffas de kommunala ungdomsprogrammen och ungdomsgarantin och ersätts av en jobbgaranti för ungdomar mellan 16 och 24 år. Ungdomar kommer att omfattas av jobbgarantin när de har varit inskrivna tre månader som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Först får den arbetssökande mer stöd och uppföljning i sitt arbetssökande. Därefter ska det aktiva matchningsarbetet kombineras med till exempel praktik eller utbildning. Ersättningen till deltagarna ska utformas så att den inte avhåller ungdomar från att välja reguljära studier framför arbetslöshet. Den som är frånvarande utan giltiga skäl eller på andra sätt missköter jobbgarantin ska få minskad ersättning på samma sätt som gäller inom aktivitetsgarantin.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 2
Justering: 2007-10-23 Debatt: 2007-10-31 Beslut: 2007-10-31

Betänkande 2007/08:AU2 (pdf, 1440 kB) Webb-tv debatt om förslag: En jobbgaranti för ungdomar

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2007/08:AU2 En jobbgaranti för ungdomar bet. 2007/08:AU2 KBH- 4. Justering

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden, bl.a. motionsstatistik arbetsplan m.m. övrig planering GU- 2. EU-information 3. Behandling av proposition 2007/08:118 En jobbgaranti

2007-10-18 09:30:00

Paginering