Dokument & lagar (64 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Överläggning med regeringen saksamråd Fråga om att påkalla överläggningar med regeringen angående a Rambeslut om ändring av rambeslutet om bekämpande av terrorism

2008-02-12 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning m.m. justering Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2007/08:47 Utvidgad rätt

2008-01-31 10:00:00

Betänkande 2007/08:JuU11

Alla som förhörs under en förundersökning ska från den 1 april 2008 ha rätt att ha ett biträde närvarande vid förhöret, om det kan ske utan men för utredningen. Biträdet är en person som bistår med råd och förtydliganden. I dag gäller rätten till biträde bara den som är misstänkt och har underrättats om brottsmisstanke. Närstående ska dessutom underrättas om ett frihetsberövande tidigare och i flera fall än i dag. Bakgrunden till riksdagens beslut är kritik från Europarådets antitortyrkommitté.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2008-01-31 Debatt: 2008-02-14 Beslut: 2008-02-14

Betänkande 2007/08:JuU11 (pdf, 1222 kB)

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 17 och den 22 januari 2008. 2. Hemlig teleavlyssning, m.m. Utskottet behandlar regeringens skrivelse 2007/08:34

2008-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning m.m. Behandling av regeringens proposition 2007/08:47 Utvidgad rätt till biträde vid förhör under

2008-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 18 december 2007. 2. Subsidiaritetskontroll beslut Fråga om subsidiaritetskontroll av kommissionens förslag

2008-01-17 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 27 och den 29 november 2007. 2. Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen justering Utskottet fortsätter

2007-12-18 11:00:00

Betänkande 2007/08:JuU6

Lagstiftningen om kriminalvården ändras när det gäller intagnas rätt att inneha personlig egendom, brevgranskning och placering i avskildhet. Intagna ska få ta emot och inneha böcker, tidskrifter och tidningar. Men det ska inte gälla sådana böcker, tidskrifter och tidningar som kan äventyra ordningen eller säkerheten i anstalten eller som kan antas motverka den behandling som den intagne genomgår. Brev till eller från en intagen ska få granskas om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten. Intagna ska tillfälligt få hållas avskilda från varandra, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen eller säkerheten. Det ska också bli enklare för Kriminalvården att göra drogkontroller. Som alternativ till blod-, urin- och utandningsprov ska även saliv-, svett- och hårprov få användas. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2008.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2007-12-18 Debatt: 2008-01-23 Beslut: 2008-01-23

Betänkande 2007/08:JuU6 (pdf, 1585 kB) Webb-tv debatt om förslag: Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Betänkande 2007/08:JuU4

Riksdagen har sagt ja till att uppgifter om åtalsunderlåtelse för unga brottslingar ska tas bort ur belastningsregistret, det så kallade brottsregistret, efter tre år. Idag tas uppgifterna bort efter tio år. Förslaget gäller fall där åklagare valt att inte väcka åtal för ett brott, åtalsunderlåtelse, mot någon som är under 18 år. Även uppgifter om åtalsunderlåtelse antecknas i brottsregistret. Registreringen kan få stora konsekvenser för unga som begått brott vid något enstaka tillfälle. Möjligheter till utlandsstudier, att beviljas körkort och att få vissa anställningar kan påverkas. Det finns därför skäl att korta den tid som uppgifterna finns i registret. Lagändringen börjar gälla den 1 april 2008.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2007-12-18 Debatt: 2008-01-23 Beslut: 2008-01-23

Betänkande 2007/08:JuU4 (pdf, 323 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar. 2. Subsidiaritetskontroll Fråga om subsidiaritetskontroll

2007-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 13 och den 15 november 2007. 2. Utgiftsområde 4, Rättsväsendet justering Utskottet fortsätter behandlingen av

2007-11-27 11:00:00

Betänkande 2007/08:JuU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 31,4 miljarder kronor till rättsväsendet. De största anslagen går till polisen (knappt 17,3 miljarder kronor), domstolarna (knappt 4,2 miljarder kronor) och Kriminalvården (drygt 6,1 miljarder kronor).

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 15
Justering: 2007-11-27 Debatt: 2007-12-05 Beslut: 2007-12-05

Betänkande 2007/08:JuU1 (pdf, 1251 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet om pågående ärenden inom EU Statssekreterare Magnus G Graner med medarbetare informerar. 2. Sveriges Domstolar, Rättsliga

2007-11-15 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Rikspolisstyrelsen Rikspolischefen Stefan Strömberg informerar. 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 30 oktober och den 1 november

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar. 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll

2007-11-01 10:00:00

Betänkande 2007/08:JuU9

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att förlänga 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning till utgången av år 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-11-01 Debatt: 2007-11-14 Beslut: 2007-11-14

Betänkande 2007/08:JuU9 (pdf, 171 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning

Betänkande 2007/08:JuU8

Riksdagen sade ja till regeringens förslag att förlänga övergångsbestämmelserna till polisdatalagen. Förslaget innebär att övergångstiden under vilken polisen får föra register med stöd av Datainspektionens tillstånd förlängs till utgången av år 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-11-01 Debatt: 2007-11-14 Beslut: 2007-11-14

Betänkande 2007/08:JuU8 (pdf, 165 kB) Webb-tv debatt om förslag: Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen

Betänkande 2007/08:JuU3

Hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, införs som ett nytt hemligt tvångsmedel för att bekämpa brott. Det ska inte under några förhållanden vara möjligt att bugga medieredaktioner. De brottsbekämpande myndigheterna ska få använda bland annat hemlig teleavlyssning för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Flera begränsningar garanterar rättssäkerheten. Dessa lagar ska gälla i tre år och sedan utvärderas. Personer som utsatts för hemliga tvångsmedel ska underrättas om detta. Vidare ska det inrättas en ny myndighet, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som ska utöva tillsyn över bland annat de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel. Lagarna börjar gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 18
Justering: 2007-11-01 Debatt: 2007-11-14 Beslut: 2007-11-14

Betänkande 2007/08:JuU3 (pdf, 4556 kB)

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 23 oktober 2007. 2. Prioriteringar av olika brottstyper Behandling av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 23 oktober 2007. 2. Brottsförebyggande rådet, Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete preliminär justering

2007-10-25 10:00:00