Dokument & lagar (64 träffar)

Betänkande 2007/08:JuU24

Riksdagen godkände ett utkast till rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet. Utkastet till rambeslut är upprättat inom EU och innehåller bestämmelser om vad som ska vara kriminaliserat i fråga om brott som rör deltagande i en kriminell organisation. Regeringen redovisar sin bedömning av vilken lagstiftning som behövs för att genomföra rambeslutet, men lägger inte fram några lagförslag nu.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-06-05 Debatt: 2008-06-16 Beslut: 2008-06-16

Betänkande 2007/08:JuU24 (pdf, 2516 kB)

Betänkande 2007/08:JuU23

Riksdagen har godkänt ett utkast till rambeslut inom EU som innebär att medlemsländerna ska erkänna och verkställa varandras domar om frihetsberövande påföljder, exempelvis fängelsestraff, under vissa förutsättningar. Syftet är att medlemsländerna ska samarbeta bättre i de fall en person fått en frihetsberövande dom i ett EU-land men bor och lever i ett annat EU-land. Det land som verkställer domen ska göra det på samma sätt som om det vore en inhemsk dom. Tidpunkten är ännu inte bestämd för när medlemsländerna ska ha genomfört bestämmelserna i rambeslutet.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-04 Beslut: 2008-06-04

Betänkande 2007/08:JuU23 (pdf, 6684 kB) Webb-tv debatt om förslag: Rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska Unionen

Betänkande 2007/08:JuU22

Riksdagen godkände utkastet till rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder. Rambeslutet syftar till att förbättra EU-ländernas samarbete när det gäller att hämta in bevis i form av handlingar, föremål eller uppgifter som finns i ett annat medlemsland och som behövs vid exempelvis brottsutredningar. Tidpunkten är ännu inte bestämd för när medlemsländerna ska ha genomfört bestämmelserna i rambeslutet.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-04 Beslut: 2008-06-04

Betänkande 2007/08:JuU22 (pdf, 7495 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder

Betänkande 2007/08:JuU21

Rekryteringen av domare ska breddas bland annat genom att öka möjligheterna för etablerade jurister att adjungera som ledamot i domstol. Det sade riksdagen ja till. Den särskilda domarutbildningen ska finnas kvar som bas för rekryteringen samtidigt som andra skickliga och väl kvalificerade jurister i större utsträckning anställs som ordinarie domare. Rättegångsbalkens bestämmelser ändras så att det blir tydligare att Sveriges advokatsamfund kan göra undantag från kravet att en advokat inte får vara anställd i domstol. En ny nämnd, Domarnämnden, ersätter Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet vid beredningen av domaranställningar. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2008-05-15 Debatt: 2008-05-22 Beslut: 2008-05-22

Betänkande 2007/08:JuU21 (pdf, 784 kB) Webb-tv debatt om förslag: Rekrytering av domare

Betänkande 2007/08:JuU20

Riksdagen godkände Prümrådsbeslutet som är ett utkast till rådsbeslut som har förhandlats fram inom EU. Rådsbeslutet handlar om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för att bekämpa terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Det innehåller bestämmelser som syftar till att utveckla informationsutbytet inom EU, framför allt när det gäller uppgifter i DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregister. Det finns även bestämmelser om samarbete för att förebygga terroristbrott samt andra former av samarbete, främst gemensamma insatser inom EU och bistånd vid större evenemang, katastrofer och allvarliga olyckor. Dessutom innehåller utkastet bestämmelser om dataskydd.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2008-05-06 Debatt: 2008-05-19 Beslut: 2008-05-20

Betänkande 2007/08:JuU20 (pdf, 5634 kB) Webb-tv debatt om förslag: Godkännande av Prümrådsbeslutet

Betänkande 2007/08:JuU19

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur tingsrättsorganisationen ska utvecklas vidare. Regeringen tar ställning till samtliga inneliggande förslag till förändringar av tingsrättsorganisationen. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2008-04-22 Debatt: 2008-05-07 Beslut: 2008-05-07

Betänkande 2007/08:JuU19 (pdf, 116 kB) Webb-tv debatt om förslag: En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation

Betänkande 2007/08:JuU18

I dag är det bara möjligt att ta ifrån en brottsling vinsten av just det brott som personen döms för. Det måste dessutom vara fullt bevisat att vinsten kommer från det brottet. Det ska nu vid allvarlig brottslighet vara möjligt att ta ifrån brottslingen vinsten av inte bara ett visst konkret brott, utan också vinsten av en inte närmare preciserad brottslig verksamhet. Beviskravet sänks för sambandet mellan det som tas ifrån brottslingen och den brottsliga verksamheten jämfört med vad som i allmänhet gäller i brottmålsprocesser. Dessutom får polis och åklagare bättre möjligheter att provisoriskt säkra tillgångar som genom ett senare beslut kan komma att tas ifrån brottslingen. Med vinst, eller utbyte, av brott menas både konkret egendom som någon kommit över genom brott och värdet av det som kommits över. Att vinsten tas ifrån brottslingen, eller förverkas, innebär att man tar egendomen ifrån brottslingen eller att han eller hon blir skyldig att betala till staten. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2008-05-13 Debatt: 2008-05-21 Beslut: 2008-05-21

Betänkande 2007/08:JuU18 (pdf, 4324 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet

Betänkande 2007/08:JuU17

Alla Sveriges beskickningar och karriärkonsulat har i dag obligatoriskt uppgiften att vara passmyndighet. Så ska det inte vara längre. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska i stället få avgöra i vilken utsträckning dessa myndigheter ska utföra uppgifter som passmyndighet. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-04-22 Debatt: 2008-05-07 Beslut: 2008-05-07

Betänkande 2007/08:JuU17 (pdf, 169 kB)

Betänkande 2007/08:JuU16

Riksdagen sa nej till motioner om unga lagöverträdare från allmänna motionstiden åren 2006 och 2007. Motionerna handlar bland annat om brottsförebyggande arbete, påföljder, myndighetssamverkan och polisens arbete.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2008-04-03 Debatt: 2008-04-23 Beslut: 2008-04-24

Betänkande 2007/08:JuU16 (pdf, 184 kB) Webb-tv debatt om förslag: Unga lagöverträdare

Betänkande 2007/08:JuU15

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om våldsbrott och brottsoffer. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Justitieutskottet kommer senare att behandla mer ingående övriga motioner om våldsbrott och brottsoffer.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2008-01-31 Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:JuU15 (pdf, 90 kB)

Betänkande 2007/08:JuU14

Riksdagen sa nej till motioner om kriminalvård från den allmänna motionstiden 2007. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar exempelvis om införande av ett förmånssystem, sysselsättning och åtgärder mot narkotika. I ett särskilt betänkande behandlas andra motioner om kriminalvård som tar upp samma, eller nästan samma, frågor som utskottet behandlade 2006/07. Motionerna behandlas förenklat i betänkande 2007/08:JuU29.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Justering: 2008-04-08 Debatt: 2008-04-23 Beslut: 2008-04-24

Betänkande 2007/08:JuU14 (pdf, 214 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kriminalvårdsfrågor

Betänkande 2007/08:JuU13

Riksdagen sade nej till ett antal motioner om processrätt från den allmänna motionstiden 2007. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Övriga motioner om processrätt kommer senare att behandlas mer ingående.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:JuU13 (pdf, 103 kB)

Betänkande 2007/08:JuU12

Riksdagen sade nej till ett antal motioner om straffrätt från den allmänna motionstiden 2007. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Övriga motioner om straffrätt kommer senare att behandlas mer ingående.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:JuU12 (pdf, 115 kB)

Betänkande 2007/08:JuU11

Alla som förhörs under en förundersökning ska från den 1 april 2008 ha rätt att ha ett biträde närvarande vid förhöret, om det kan ske utan men för utredningen. Biträdet är en person som bistår med råd och förtydliganden. I dag gäller rätten till biträde bara den som är misstänkt och har underrättats om brottsmisstanke. Närstående ska dessutom underrättas om ett frihetsberövande tidigare och i flera fall än i dag. Bakgrunden till riksdagens beslut är kritik från Europarådets antitortyrkommitté.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2008-01-31 Debatt: 2008-02-14 Beslut: 2008-02-14

Betänkande 2007/08:JuU11 (pdf, 1222 kB)

Betänkande 2007/08:JuU10

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att undersöka om polisen i de nordiska länderna borde få bättre möjligheter att samarbeta operativt över gränserna. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion om situationen i Tornedalen där Sverige har lång landgräns mot Finland. Riksdagen menar att behoven kan finnas även i förhållande till övriga nordiska länder. Regeringen bör därför göra en översyn inom ramen för det nordiska samarbetet. Riksdagen vill inte heller begränsa översynen till att bara omfatta ingripanden för att avvärja omedelbar fara för liv och hälsa. Riksdagen sade vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om polisen.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 12
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-02

Betänkande 2007/08:JuU10 (pdf, 605 kB) Webb-tv debatt om förslag: Polisfrågor

Betänkande 2007/08:JuU9

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att förlänga 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning till utgången av år 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-11-01 Debatt: 2007-11-14 Beslut: 2007-11-14

Betänkande 2007/08:JuU9 (pdf, 171 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning

Betänkande 2007/08:JuU8

Riksdagen sade ja till regeringens förslag att förlänga övergångsbestämmelserna till polisdatalagen. Förslaget innebär att övergångstiden under vilken polisen får föra register med stöd av Datainspektionens tillstånd förlängs till utgången av år 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-11-01 Debatt: 2007-11-14 Beslut: 2007-11-14

Betänkande 2007/08:JuU8 (pdf, 165 kB) Webb-tv debatt om förslag: Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen

Betänkande 2007/08:JuU7

Regeringen har i en skrivelse redovisat användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2006. Skrivelsen lämnas varje år till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:JuU7 (pdf, 162 kB)

Betänkande 2007/08:JuU6

Lagstiftningen om kriminalvården ändras när det gäller intagnas rätt att inneha personlig egendom, brevgranskning och placering i avskildhet. Intagna ska få ta emot och inneha böcker, tidskrifter och tidningar. Men det ska inte gälla sådana böcker, tidskrifter och tidningar som kan äventyra ordningen eller säkerheten i anstalten eller som kan antas motverka den behandling som den intagne genomgår. Brev till eller från en intagen ska få granskas om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten. Intagna ska tillfälligt få hållas avskilda från varandra, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen eller säkerheten. Det ska också bli enklare för Kriminalvården att göra drogkontroller. Som alternativ till blod-, urin- och utandningsprov ska även saliv-, svett- och hårprov få användas. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2008.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2007-12-18 Debatt: 2008-01-23 Beslut: 2008-01-23

Betänkande 2007/08:JuU6 (pdf, 1585 kB) Webb-tv debatt om förslag: Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Betänkande 2007/08:JuU5

Regeringen har redovisat för riksdagen hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts under perioden den 1 juli 2006 - 30 juni 2007. I skrivelsen redogör regeringen också för utvecklingen av den internationella terrorismen och för Sveriges medverkan i det internationella arbetet mot terrorism. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-21 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-02

Betänkande 2007/08:JuU5 (pdf, 86 kB)