Dokument & lagar (64 träffar)

Betänkande 2007/08:JuU24

Riksdagen godkände ett utkast till rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet. Utkastet till rambeslut är upprättat inom EU och innehåller bestämmelser om vad som ska vara kriminaliserat i fråga om brott som rör deltagande i en kriminell organisation. Regeringen redovisar sin bedömning av vilken lagstiftning som behövs för att genomföra rambeslutet, men lägger inte fram några lagförslag nu.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-06-05 Debatt: 2008-06-16 Beslut: 2008-06-16

Betänkande 2007/08:JuU24 (pdf, 2516 kB)

Betänkande 2007/08:JuU17

Alla Sveriges beskickningar och karriärkonsulat har i dag obligatoriskt uppgiften att vara passmyndighet. Så ska det inte vara längre. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska i stället få avgöra i vilken utsträckning dessa myndigheter ska utföra uppgifter som passmyndighet. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-04-22 Debatt: 2008-05-07 Beslut: 2008-05-07

Betänkande 2007/08:JuU17 (pdf, 169 kB)

Betänkande 2007/08:JuU29

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om kriminalvårdsfrågor. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Justitieutskottet kommer under våren 2008 att behandla mer ingående övriga motioner om kriminalvårdsfrågor.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:JuU29 (pdf, 103 kB)

Betänkande 2007/08:JuU28

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om polisfrågor. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Justitieutskottet kommer under våren 2008 att behandla mer ingående övriga motioner om polisfrågor.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:JuU28 (pdf, 107 kB)

Betänkande 2007/08:JuU15

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om våldsbrott och brottsoffer. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Justitieutskottet kommer senare att behandla mer ingående övriga motioner om våldsbrott och brottsoffer.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2008-01-31 Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:JuU15 (pdf, 90 kB)

Betänkande 2007/08:JuU13

Riksdagen sade nej till ett antal motioner om processrätt från den allmänna motionstiden 2007. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Övriga motioner om processrätt kommer senare att behandlas mer ingående.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:JuU13 (pdf, 103 kB)

Betänkande 2007/08:JuU12

Riksdagen sade nej till ett antal motioner om straffrätt från den allmänna motionstiden 2007. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Övriga motioner om straffrätt kommer senare att behandlas mer ingående.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:JuU12 (pdf, 115 kB)

Betänkande 2007/08:JuU7

Regeringen har i en skrivelse redovisat användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2006. Skrivelsen lämnas varje år till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:JuU7 (pdf, 162 kB)

Betänkande 2007/08:JuU11

Alla som förhörs under en förundersökning ska från den 1 april 2008 ha rätt att ha ett biträde närvarande vid förhöret, om det kan ske utan men för utredningen. Biträdet är en person som bistår med råd och förtydliganden. I dag gäller rätten till biträde bara den som är misstänkt och har underrättats om brottsmisstanke. Närstående ska dessutom underrättas om ett frihetsberövande tidigare och i flera fall än i dag. Bakgrunden till riksdagens beslut är kritik från Europarådets antitortyrkommitté.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2008-01-31 Debatt: 2008-02-14 Beslut: 2008-02-14

Betänkande 2007/08:JuU11 (pdf, 1222 kB)

Betänkande 2007/08:JuU3

Hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, införs som ett nytt hemligt tvångsmedel för att bekämpa brott. Det ska inte under några förhållanden vara möjligt att bugga medieredaktioner. De brottsbekämpande myndigheterna ska få använda bland annat hemlig teleavlyssning för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Flera begränsningar garanterar rättssäkerheten. Dessa lagar ska gälla i tre år och sedan utvärderas. Personer som utsatts för hemliga tvångsmedel ska underrättas om detta. Vidare ska det inrättas en ny myndighet, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som ska utöva tillsyn över bland annat de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel. Lagarna börjar gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 18
Justering: 2007-11-01 Debatt: 2007-11-14 Beslut: 2007-11-14

Betänkande 2007/08:JuU3 (pdf, 4556 kB)

Betänkande 2007/08:JuU2

Ett antal domstolar ska på försök spela in vittnesförhör med videoteknik. Så småningom ska alla vittnesförhör som huvudregel dokumenteras genom ljud- och bildupptagningar, enligt ett beslut som riksdagen fattade 2005 (se 2004/05:JuU29 ). Försöksverksamheten ska pågå från och med december 2007 till och med oktober 2008 och bidra till en smidig övergång till det nya systemet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-10-23 Debatt: 2007-10-31 Beslut: 2007-10-31

Betänkande 2007/08:JuU2 (pdf, 174 kB)

Betänkande 2007/08:JuU5

Regeringen har redovisat för riksdagen hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts under perioden den 1 juli 2006 - 30 juni 2007. I skrivelsen redogör regeringen också för utvecklingen av den internationella terrorismen och för Sveriges medverkan i det internationella arbetet mot terrorism. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-21 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-02

Betänkande 2007/08:JuU5 (pdf, 86 kB)

Betänkande 2007/08:JuU6

Lagstiftningen om kriminalvården ändras när det gäller intagnas rätt att inneha personlig egendom, brevgranskning och placering i avskildhet. Intagna ska få ta emot och inneha böcker, tidskrifter och tidningar. Men det ska inte gälla sådana böcker, tidskrifter och tidningar som kan äventyra ordningen eller säkerheten i anstalten eller som kan antas motverka den behandling som den intagne genomgår. Brev till eller från en intagen ska få granskas om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten. Intagna ska tillfälligt få hållas avskilda från varandra, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen eller säkerheten. Det ska också bli enklare för Kriminalvården att göra drogkontroller. Som alternativ till blod-, urin- och utandningsprov ska även saliv-, svett- och hårprov få användas. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2008.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2007-12-18 Debatt: 2008-01-23 Beslut: 2008-01-23

Betänkande 2007/08:JuU6 (pdf, 1585 kB) Webb-tv debatt om förslag: Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Betänkande 2007/08:JuU4

Riksdagen har sagt ja till att uppgifter om åtalsunderlåtelse för unga brottslingar ska tas bort ur belastningsregistret, det så kallade brottsregistret, efter tre år. Idag tas uppgifterna bort efter tio år. Förslaget gäller fall där åklagare valt att inte väcka åtal för ett brott, åtalsunderlåtelse, mot någon som är under 18 år. Även uppgifter om åtalsunderlåtelse antecknas i brottsregistret. Registreringen kan få stora konsekvenser för unga som begått brott vid något enstaka tillfälle. Möjligheter till utlandsstudier, att beviljas körkort och att få vissa anställningar kan påverkas. Det finns därför skäl att korta den tid som uppgifterna finns i registret. Lagändringen börjar gälla den 1 april 2008.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2007-12-18 Debatt: 2008-01-23 Beslut: 2008-01-23

Betänkande 2007/08:JuU4 (pdf, 323 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare

Betänkande 2007/08:JuU23

Riksdagen har godkänt ett utkast till rambeslut inom EU som innebär att medlemsländerna ska erkänna och verkställa varandras domar om frihetsberövande påföljder, exempelvis fängelsestraff, under vissa förutsättningar. Syftet är att medlemsländerna ska samarbeta bättre i de fall en person fått en frihetsberövande dom i ett EU-land men bor och lever i ett annat EU-land. Det land som verkställer domen ska göra det på samma sätt som om det vore en inhemsk dom. Tidpunkten är ännu inte bestämd för när medlemsländerna ska ha genomfört bestämmelserna i rambeslutet.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-04 Beslut: 2008-06-04

Betänkande 2007/08:JuU23 (pdf, 6684 kB) Webb-tv debatt om förslag: Rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska Unionen

Betänkande 2007/08:JuU22

Riksdagen godkände utkastet till rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder. Rambeslutet syftar till att förbättra EU-ländernas samarbete när det gäller att hämta in bevis i form av handlingar, föremål eller uppgifter som finns i ett annat medlemsland och som behövs vid exempelvis brottsutredningar. Tidpunkten är ännu inte bestämd för när medlemsländerna ska ha genomfört bestämmelserna i rambeslutet.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-04 Beslut: 2008-06-04

Betänkande 2007/08:JuU22 (pdf, 7495 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder

Betänkande 2007/08:JuU10

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att undersöka om polisen i de nordiska länderna borde få bättre möjligheter att samarbeta operativt över gränserna. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion om situationen i Tornedalen där Sverige har lång landgräns mot Finland. Riksdagen menar att behoven kan finnas även i förhållande till övriga nordiska länder. Regeringen bör därför göra en översyn inom ramen för det nordiska samarbetet. Riksdagen vill inte heller begränsa översynen till att bara omfatta ingripanden för att avvärja omedelbar fara för liv och hälsa. Riksdagen sade vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om polisen.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 12
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-02

Betänkande 2007/08:JuU10 (pdf, 605 kB) Webb-tv debatt om förslag: Polisfrågor

Betänkande 2007/08:JuU21

Rekryteringen av domare ska breddas bland annat genom att öka möjligheterna för etablerade jurister att adjungera som ledamot i domstol. Det sade riksdagen ja till. Den särskilda domarutbildningen ska finnas kvar som bas för rekryteringen samtidigt som andra skickliga och väl kvalificerade jurister i större utsträckning anställs som ordinarie domare. Rättegångsbalkens bestämmelser ändras så att det blir tydligare att Sveriges advokatsamfund kan göra undantag från kravet att en advokat inte får vara anställd i domstol. En ny nämnd, Domarnämnden, ersätter Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet vid beredningen av domaranställningar. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2008-05-15 Debatt: 2008-05-22 Beslut: 2008-05-22

Betänkande 2007/08:JuU21 (pdf, 784 kB) Webb-tv debatt om förslag: Rekrytering av domare

Betänkande 2007/08:JuU30

Regeringen har i en skrivelse redovisat en nationell strategi för att möta hotet från terrorism. Regeringen berättar om sin syn på utgångspunkterna för svensk terrorismbekämpning och presenterar viktigare förslag som kommer att genomföras under mandatperioden.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 15
Justering: 2008-05-06 Debatt: 2008-05-14 Beslut: 2008-05-14

Betänkande 2007/08:JuU30 (pdf, 396 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nationell strategi för att möta hotet från terrorism

Betänkande 2007/08:JuU26

Tullverket och Kustbevakningen får större möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri. Tjänstemän vid Tullverket och Kustbevakningen ska få ta alkoholutandningsprov, både rutinmässiga sållningsprov och bevisprov, och göra ögonundersökningar för att förebygga, upptäcka och utreda rattfylleribrott. Tjänstemän vid Kustbevakningen ska även få ta bevisprov på den som misstänks för sjöfylleri. Tullverket och Kustbevakningen får inleda förundersökning om rattfylleribrott och Kustbevakningen om sjöfylleribrott. Tjänstemännen vid myndigheterna ska få vidta utredningsåtgärder och använda vissa tvångsmedel före och under en förundersökning. För att förhindra rattfylleribrott får tjänstemännen vidare omhänderta bland annat fordonsnycklar. Dessutom får myndigheterna omhänderta körkort. Det blir möjligt att ta blodprov på förare som varit inblandade i vägtrafikolyckor och på grund av det inte kan lämna alkoholutandningsprov eller genomgå ögonundersökning, även om det saknas misstanke om trafiknykterhetsbrott. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Justering: 2008-05-06 Debatt: 2008-05-14 Beslut: 2008-05-14

Betänkande 2007/08:JuU26 (pdf, 2023 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri
Paginering