Dokument & lagar (810 träffar)

Riksdagsskrivelse 1918:321

Riksdagens skrivelse Nr 321. 7 Nr 821. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Biksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående avhänäande av ett kronan tillhörigt, från lägenheten Låsholmen avsöndrat område vid Karlsborgs lastageplats

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:321 (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:320

Riksdagens skrivelse Nr 320. 5 Nr 320. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående nedsättning i arrendet för Toppetorps kvarn å Ankarsrums kronopark i Kalmar län. Jordbruksutskottets utlåtande

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:320 (pdf, 171 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:319

4 Riksdagens skrivelse Nr 319. Nr 319. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning av vissa statens järnvågar tillhöriga markområden. Jordbruksutskottets utlåtande nr 13.Till Konungen.

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:319 (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:318

Riksdagens skrivelse Nr 318. 3 Nr 318. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående rätt för professorn M. E. Stålfors att för ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring, Jordbruksutskottets

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:318 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:317

2 Riksdagens skrivelse Nr 317. Nr 317. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående överlåtande till Sorsele kommun av visst område av den vid avvittringen inom socknen till kyrkostad avsatta

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:317 (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:316

Riksdagens skrivelse Nr 316. 1 Nr 316. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918- Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående efterskänkande av kronan tillkommande fordran på grund av å vissa fastigheter i Gottlands lån vilande odlingslån

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:316 (pdf, 137 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:315

Riksdagens skrivelse Nr 315. 7 Nr 315. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts dels i statsverkspropositionen dels ock i propositionen med förslag till tilläggsstat för år 1918 gjorda framställningar angående

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:315 (pdf, 171 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:314

6 Riksdagens skrivelse Nr 314. Nr 314. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående avsättande såsom nationalpark av visst område av Dalby kronopark i Malmöhus län. Jordbruksutskottets utlåtande

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:314 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:313

Riksdagens skrivelse Nr 313. 5 Nr 313. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående gottgörelse till byggmästaren Oskar Karlsson i Skrika för förlust å byggnadsarbete för kronans räkning. Jordbruksutskottets

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:313 (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:312

Riksdagens skrivelse Nr 312. 1 Nr 312. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av militieombudsmannens framställning angående höjning för år 1918 av ersättning, som utgår jämlikt förordningen den 18 juni 1909 om ersättning

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:312 (pdf, 275 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:311

Riksdagens skrivelse Nr 311. 11 Nr 311. Godkänd av första kammaren den 8 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 8 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående gäldandet av vissa a krigstjänstg öring stid belöpande pensionsavgifter för armén tillhörande personal. Statsutskottets

1918-06-08

Riksdagsskrivelse 1918:311 (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:310

Riksdagens skrivelse Nr 310. 9 Nr 310. Godkänd av första kammaren den 8 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 8 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förordning med särskilda föreskrifter angående avlöningsförmåner m. m. vid marinen på krigsfot. Statsutskottets

1918-06-08

Riksdagsskrivelse 1918:310 (pdf, 180 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:309

6 Riksdagens skrivelse Nr 309, Nr 309. Godkänd av första kammaren den 8 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 8 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående reglemente för avlöning vid armén på krigsfot krig savlöning sreglementeStatsutskottets utlåtande nr 183.Till

1918-06-08

Riksdagsskrivelse 1918:309 (pdf, 209 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:308

Riksdagens skrivelse Nr 308. 5 Nr 308. Godkänd av företa kammaren den 8 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 8 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ålderstillägg åt yrkesinspek-trisen Kerstin Hesselgren. Statsutskottets utlåtande nr 168.Till Konungen. Uti en

1918-06-08

Riksdagsskrivelse 1918:308 (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:307

Riksdagens skrivelse Nr 307, 3 Nr 307. Godkänd av första kammaren den 8 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 8 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förhöjt statsbidrag till vissa alkoholistanstalter. Statsutskottets utlåtande nr 167.Till Konungen. I en till

1918-06-08

Riksdagsskrivelse 1918:307 (pdf, 143 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:306

Riksdagens skrivelse Nr 801. 1 Nr 306. Godkänd av första kammaren den 8 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 8 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående bemyndigande för Kungl. Majt att under viss förutsättning för kronans räkning inköpa fastigheten nr 2 i kvarteret

1918-06-08

Riksdagsskrivelse 1918:306 (pdf, 154 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:305

Riksdagens skrivelse Nr 305. 11 Nr 305. Godkänd av första kammaren den 8 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 8 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledningav Kungl. Maj:ts proposition angående tillstånd för förste kanslisekreteraren i finansdepartementet Folke Stuart Linroth att för rätt att åtnjuta

1918-06-08

Riksdagsskrivelse 1918:305 (pdf, 134 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:304

Riksdagens skrivelse Nr 304. I Nr 304. Godkänd av första kammaren den 10 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 10 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av riksdagens år 1917 församlade revisorers berättelse angående verkställd granskning av statsverkets jämte därtill hörande fonders tillstånd,

1918-06-04

Riksdagsskrivelse 1918:304 (pdf, 586 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:303

Riksdagens skrivelse Nr 303. 11 Nr 303. Godkänd av första kammaren den 8 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 8 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i gällande provinsialläkartaxa jämte i ämnet väckta motioner. Statsutskottets utlåtande

1918-06-08

Riksdagsskrivelse 1918:303 (pdf, 290 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:302

10 Riksdagens skrivelse Nr 302. Nr 302. Godkänd av första kammaren den 5 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 5 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ds proposition med förslag till lag om befrielse för vissa värnpliktiga från skyldighet att fullgöra reservtruppövning. Lagutskottets

1918-06-05

Riksdagsskrivelse 1918:302 (pdf, 121 kB)