Dokument & lagar (9 träffar)

Framställning / redogörelse 1909:Kmsvar

Kungl. Maj:ts Svar å Rikssalen. 1 Kungl. Maj:ts svar i anledning af de utaf innevarande års Riksdag antagna grundlagsändringar gifvet Stockholms slott ä rikssalen den 26 maj 1909. Gode herrar och svenske män Uti underdånig skrifvelse den 27 februari 1909 hafven I anmält, att I för Eder del godkänt och antagit följande

1909-02-27

Framställning / redogörelse 1909:Kmsvar (pdf, 173 kB)

Framställning / redogörelse 1909:Kmtal

Kung IMZajzts tal på rikssalen vid Riksdagens öppnande, den 16 januari 1909. Gode herrar och svenske män Jag hälsar Eder, svenska folkets representanter, välkomna till fullgörande af Edert ansvarsfulla värf. Under det gångna året, Mitt första regeringsår, har Jag med tacksamhet, emottaga många dyrbara bevis på svenska

1909-01-16

Framställning / redogörelse 1909:Kmtal (pdf, 246 kB)

Framställning / redogörelse 1909:KMB

Kungl. Maj:ts Skrifvelse. 1 Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Yendes Konung, vilja härigenom gifva Riksdagens Första Kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i Riksdagens Första Kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten af samma Kammare för Gäfleborgs län, bruksägaren, riddaren

1909-01-12

Framställning / redogörelse 1909:KMB (pdf, 177 kB)

protutdr 1909

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1909. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. Prot.TJtdrag den 18 Januari 1909. 1 Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 18 januari 1909. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna

1909-01-01

Framställning / redogörelse 1909:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1908 af dem verkställda granskning af STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1907 jämte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KUNGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1909-01-01

Framställning / redogörelse 1909:SV (pdf, 23789 kB)

Framställning / redogörelse 1909:Rber

Berättelse om livad i rikets styrelse sedan sista lagtima Riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 16 januari 1909. Hans Kungl. Höghet Hertigens af Södermanland förmälning med Hennes Kejserl. Höghet Maria Pavlovna, Storfurstinna af Ryssland, som firades i Tsarskoje Selo den 3 maj 1908,

1909-01-01

Framställning / redogörelse 1909:Rber (pdf, 6812 kB)

Framställning / redogörelse 1909:RGK

RIKSDAGENS år 190 församlade REVISORERS BEKÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI. 1909. Undertecknade af innevarande års Riksdag utsedde Revisorer, hvilka enligt föreskriften i riksdagsordningens 72 den 1 nästlidne oktober påbörjat

1909-01-01

Framställning / redogörelse 1909:RGK (pdf, 18026 kB)

Framställning / redogörelse 1909:RB

BERÄTTELSE TILL 1909 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1908. STOCKHOLM. P. A. NYMAKS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1908. Till 1909 års lagtima Riksdag. Af de vid årets riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1909-01-01

Framställning / redogörelse 1909:RB (pdf, 8617 kB)

Framställning / redogörelse 1909:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS EMBETSBERÄTTELSE afgifven vid lagtima riksmötet år 1909 samt Tryckfrihetskommitterades berättelse. STOCKHOLM rVAK HJEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B.1909. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Sid. Inledning.i Redogörelse för åtal, anställda mot: 1 häradshöfdingen T. Ringenson, för lagstridigt ådömande

1909-01-01

Framställning / redogörelse 1909:Jo (pdf, 14554 kB)