Dokument & lagar (8 träffar)

Framställning / redogörelse 1911:Kmtal

Kungl. Maj:t$ Tal. 3 KungMaj:ts tal på rikssalesi vid riksdagens öppnande den 17 januari 1911 Gode Herrar och Svenske Män Jag bjuder Eder välkomna till fullgörande af Edert maktpåliggande värf. Sedan Jag sist här hälsade Eder, har Jag och Mitt hus haft att glädja oss åt födelsen af min sondotter, prinsessan Ingrid,

1911-01-17

Framställning / redogörelse 1911:Kmtal (pdf, 193 kB)

Framställning / redogörelse 1911:KMB

Kungl. May.ts skrifvelse om talmansförordnande. 1 V I GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes ochVendes Konung, vilja härigenom gifva Riksdagens Första kammare tillkänna, att Yi i nåder förordnat:till Talman i Riksdagens Första kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten af samma kammare för Gäfleborgs län,

1911-01-13

Framställning / redogörelse 1911:KMB (pdf, 190 kB)

Framställning / redogörelse 1911:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1910 af dem verkställda gransknin af STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning- under år 1909 J jämte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KTJNGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MAKCTTS

1911-01-10

Framställning / redogörelse 1911:SV (pdf, 24983 kB)

protutdr 1911

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1911. ELFTE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarne. Protokollsutdrag den 17 januari 1911. 1 Den 17 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1911. Nr 1. S. D. Föredrogs och lades

1911-01-01

Framställning / redogörelse 1911:Rber

Berättelse om livad i rikets styrelse sedan sista lagtima Riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 17 januari 1911. För konungahus och folk hafva Hennes Kung Höghet Prinsessan Ingrid Victoria Sofia Louise Margaretas födelse å kungslottet i Stockholm den 28 mars 1910 samt Hans Kung

1911-01-01

Framställning / redogörelse 1911:Rber (pdf, 8321 kB)

Framställning / redogörelse 1911:RGK

RIKSDAGENS år 1910 församlade R E VIS O R E R S UE.RÄTTELSE om granskningen af RIKSGÅLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1911. s i Undertecknade af innevarande års Riksdag utsedde Revisorer, livilka enligt föreskriften i riksdagsordningens 72 den 1 nästlidne oktober

1911-01-01

Framställning / redogörelse 1911:RGK (pdf, 18354 kB)

Framställning / redogörelse 1911:RB

BERÄTTELSE TILL 1911 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1910. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1910. Till 1911 års lagtima Riksdag. Af de vid årets riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1911-01-01

Framställning / redogörelse 1911:RB (pdf, 8411 kB)

Framställning / redogörelse 1911:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE afgifven vid lagtima riksmötet år 1911 samt T ryckfri hetskom m itterades berättelse. Ee-i-ss STOCKHOLM IVAR HACGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. 1911. INNEHÅLL. J ustitieombudsmannens ämbetsberättelse. Sill. Inledning 1 Redogörelse för åtal, anställda mot: 1 länsmannen K. E. W. Lundström,

1911-01-01

Framställning / redogörelse 1911:Jo (pdf, 16283 kB)