Dokument & lagar (9 träffar)

Framställning / redogörelse 1912:Kmsvar

Kungl. May.ts svar angående en af årets Riksdag antagen grundlagsändring. 1 Kungl. Maj:ts svar i anledning af en utaf innevarande års Riksdag antagen grundlagsändring gifvet Stockholms slott å rikssalen den 10 februari 1912. Gode herrar och svenske män Uti underdånig skrifvelse den 31 januari 1912 har Ni anmält, att

1912-01-31

Framställning / redogörelse 1912:Kmsvar (pdf, 125 kB)

Framställning / redogörelse 1912:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1911 af dem verkställda granskning af STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1910 jämte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KUNGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MABCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1912-01-20

Framställning / redogörelse 1912:SV (pdf, 23649 kB)

Framställning / redogörelse 1912:KMB

Kwngl. Maj.is skrifvelser om talmansförordnanden. 1 VI GUSTAF,med Guds udde, Sveriges, Götes och Yendes Konung, vilja härigenom gifva Riksdagens Första kammare till känna, att Vi i nåder förordnat:till Talman i Riksdagens Första kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten af samma kammare för Stockholms stad,

1912-01-13

Framställning / redogörelse 1912:KMB (pdf, 185 kB)

protutdr 1912

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1912. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarne. 1 Protokollsutdrag den 17 januari 1912. len 1 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1912. Nr 1. S. D. Företogs val af tre

1912-01-01

Framställning / redogörelse 1912:Rber

Berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista lagtima Riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 16 januari 1912. Kungl. Maj:t har under clen 31 augusti 1911 erkänt republiken i Portugal. Med anledning af det mellan Italien och Turkiet utbrutna kriget har Kungl. Maj:t under den 6

1912-01-01

Framställning / redogörelse 1912:Rber (pdf, 8782 kB)

Framställning / redogörelse 1912:RGK

RIKSDAGENS år 1911 församlade REVISORERS BEKÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, F. A. HYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1912. Undertecknade af innevarande års Riksdag utsedde Revisorer, hvilka enligt föreskriften i riksdagsordningens 72 den 2 nästlidne oktober påbörjat

1912-01-01

Framställning / redogörelse 1912:RGK (pdf, 17980 kB)

Framställning / redogörelse 1912:RB

BERÄTTELSE TILL 1912 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1911. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1911. Till 1912 års lagtima Riksdag. Af de vid årets riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1912-01-01

Framställning / redogörelse 1912:RB (pdf, 8452 kB)

Framställning / redogörelse 1912:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal på rikssalen. 1 Kungl. Maj:ts ta på rikssalen vid riksdagens öppnande den 16 januari I9i2. Gode Herrar och Svenske Män ag. hälsfr Eder svenska folkets målsmän, hvilka nu församlats till betydei:U Imf T 01 båda k~Urskild 2 ta dn Val Vant Ur den Wunkten att därvid för 8x Z de na grundlagsbestämmelserna

1912-01-01

Framställning / redogörelse 1912:Kmtal (pdf, 262 kB)

Framställning / redogörelse 1912:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE af gifven vid lagtima riksmötet år 1912 samt Tryckfrihetskomm itterades berättelse. STOCKHOLM IVAE HAäGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Sid. Inledning 4 Redogörelse för åtal, anställda mot: 1 folkskoleinspektören F. E. Svedberg, för felaktig

1912-01-01

Framställning / redogörelse 1912:Jo (pdf, 16496 kB)