Dokument & lagar (20 träffar)

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima

Kungl. Maj:ts tal. 1 KungMaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 30 oktober 1918. Gode Herrar och Svenske Män Sedan Jag sist mötte Eder här, har min älskade son Erik, hertig av Västmanland, blivit bortryckt av döden. För det deltagande, som från skilda håll visats Mig och Mitt hus i Vår djupa sorg, uttalar

1918-10-30

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima (pdf, 187 kB)

Framställning / redogörelse 1918:KMB - urtima

Kanyl. Maj.ts skrivelser om talman förordnanden. 1 Vi GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes och Yendes Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid instundande urtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad, f. d. landshövdingen,

1918-10-25

Framställning / redogörelse 1918:KMB - urtima (pdf, 166 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmsvar

Kungl. Maj.ts svar angående av riksdagen antagen grundlagsändring. KUNGL. MAJ:TS svar i anledning av en utav innevarande års riksdag antagen grundlagsändring givet Stockholms slott å rikssalen den 2 februari 1918. Gode herrar och svenske män Uti underdånig skrivelse den 1 februari 1918 har M anmält, att sedan 1917 års

1918-02-01

Framställning / redogörelse 1918:Kmsvar (pdf, 136 kB)

Framställning / redogörelse 1918:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1917 av dem verkställda granskning av STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1916 jämte de, i anledning av samma berättelse, infordrade och till KUNGL. MAJ:T avgivna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM 1918 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1918-01-18

Framställning / redogörelse 1918:SV (pdf, 22599 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal. 1 KungMaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 16 januari 1918. Gode Herrar och Svenske Män Jag hälsar eder välkomna till Edert viktiga och ansvarsfulla värv. När Sveriges Riksdag nu åter samlas, har det stora världskriget nått långt in på sitt fjärde år. Hela mänskligheten lider under dess

1918-01-16

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal (pdf, 251 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 STOCKHOLM 1918 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG jk it. A 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning 7 Redogörelse för anhängiggjorda åtal och därmed jämförliga åtgärder. A. Mål, som varit

1918-01-15

Framställning / redogörelse 1918:Mo (pdf, 16159 kB)

Framställning / redogörelse 1918:KMB

Kungl. Maj:ts skrivelser om talmans förordnanden. 1 Yl GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes oeh Yendes Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad, landshövdingen,

1918-01-14

Framställning / redogörelse 1918:KMB (pdf, 188 kB)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Rber

Berättelse om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit given Stockholms slott å rikssalen den 16 januari 1918. Den 22 februari 1917 undertecknades i Stockholm mellan Sverige, TiiiäggsNorge och Danmark en tilläggsartikel till myntkonventionen av den 27 yDtkkeönvenmaj 1873 och tilläggskonventionen

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Rber (pdf, 16661 kB)

Framställning / redogörelse 1918:RGK

RIKSDAGENS år 1917 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen av RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, A.B, P, A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1918. v INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Inledning Riksgäldskontorets skulder vid 1916 års utgång.Riksgfildskontorets tillgångar vid 1916 års utgång Riksgäldskontorets

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:RGK (pdf, 17714 kB)

Framställning / redogörelse 1918:RB

BERÄTTELSE TILL 1918 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1917. STOCKHOLM. A.B. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARE. 1917. Till 1918 års lagtima riksdag. Av de vid 1917 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:RB (pdf, 7072 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ARBETSBERÄTTELSE avgiven till lagtima riksdagen år 1918 samt Tryckfrihetskommitterades berättelse. STOCKHOLM 1918 IVAR H.BGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Inledning.1. Redogörelse för åtal, anställda mot nedannämnda ämbets- eller tjänstemän 1 landssekreteraren

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Jo (pdf, 16467 kB)

Framställning / redogörelse 1908:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BEKÄTTEL E om den år 1907 af dem verkställda granskning af STATSVERKETS jämte därtill körande fonders tills ad, styrelse ock förvaltning under år 1906 jämte de, i anledning af samma berättelse, infordrade ock till KUNGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden STOCKHI ISAAC MARCUS BOKTRYCl-

1908-01-13

Framställning / redogörelse 1908:SV (pdf, 22892 kB)

Framställning / redogörelse 1908:KMB

KungMaj:ts Skrifvelse. 1 Vi GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, vilje härigenom gifva Riksdagens Första Kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i Riksdagens Första Kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten af samma kammare för Västernorrlands län, godsägaren, riddaren

1908-01-13

Framställning / redogörelse 1908:KMB (pdf, 187 kB)

Framställning / redogörelse 1908:RGK

RIKSDAGENS år 1901 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄL DSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1908. Undertecknade af innevarande års Riksdag utsedde Revisorer, hvilka enligt föreskriften i riksdagsordningens 72 den 1 nästlidne oktober påbörjat

1908-01-02

Framställning / redogörelse 1908:RGK (pdf, 18173 kB)

protutdr 1908

mwAM®TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL TD LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1908. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kanirarne. Prof.Utdrag den 17 Januari 1908. 1 Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 17 januari 1908. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöf verläggningarna

1908-01-01

Framställning / redogörelse 1908:Rber

Berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista lagtima Riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 16 januari 1908. Den smärtsamma förlust, som under det förflutna året i den djupaste sorg försänkt Sveriges Konungahus och Folk genom Hans Maj:t Konung Oscar II:s bortgång ur tiden, har

1908-01-01

Framställning / redogörelse 1908:Rber (pdf, 7176 kB)

Framställning / redogörelse 1908:RB

BERÄTTELSE TILL 1908 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1907. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1907. Till 1908 års lagtima Riksdag. Undertecknade, som vid årets riksdag blifvit utsedda till revisorer för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd,

1908-01-01

Framställning / redogörelse 1908:RB (pdf, 8272 kB)

Framställning / redogörelse 1908:Kmtal

KlingMaj-ts Tal. 1 ZECunigl- IMZajits tal på Rikssalen vid Riksdagens öppnande den 16 jamiari 1308. Gode herrar och svenske män För första, gången såsom Konung hälsar Jag Eder, svenska folkets representanter, välkomna till fullgörande af Edert ansvarsfulla och maktpåliggande värf. Föga mer än eu månad har förflutit,

1908-01-01

Framställning / redogörelse 1908:Kmtal (pdf, 242 kB)

Framställning / redogörelse 1908:Jo

JUSTITIEOMBUBSMANNESS AMBETSBERATTELSE afgifven vid lagtima riksmötet år 1908 samt Tryckfrihetskommitterades berättelse. STOCKHOLM IVAR H.EGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B.1908. INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Sid. Inledning 1 Redogörelse för åtal, anställda mot: 1 häradshöfdingen F. G. Timelin, för felaktiga

1908-01-01

Framställning / redogörelse 1908:Jo (pdf, 16624 kB)