Dokument & lagar (20 träffar)

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima

Kungl. Maj:ts tal. 1 KungMaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 30 oktober 1918. Gode Herrar och Svenske Män Sedan Jag sist mötte Eder här, har min älskade son Erik, hertig av Västmanland, blivit bortryckt av döden. För det deltagande, som från skilda håll visats Mig och Mitt hus i Vår djupa sorg, uttalar

1918-10-30

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima (pdf, 187 kB)

Framställning / redogörelse 1918:KMB - urtima

Kanyl. Maj.ts skrivelser om talman förordnanden. 1 Vi GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes och Yendes Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid instundande urtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad, f. d. landshövdingen,

1918-10-25

Framställning / redogörelse 1918:KMB - urtima (pdf, 166 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmsvar

Kungl. Maj.ts svar angående av riksdagen antagen grundlagsändring. KUNGL. MAJ:TS svar i anledning av en utav innevarande års riksdag antagen grundlagsändring givet Stockholms slott å rikssalen den 2 februari 1918. Gode herrar och svenske män Uti underdånig skrivelse den 1 februari 1918 har M anmält, att sedan 1917 års

1918-02-01

Framställning / redogörelse 1918:Kmsvar (pdf, 136 kB)

Framställning / redogörelse 1918:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1917 av dem verkställda granskning av STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1916 jämte de, i anledning av samma berättelse, infordrade och till KUNGL. MAJ:T avgivna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM 1918 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1918-01-18

Framställning / redogörelse 1918:SV (pdf, 22599 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal. 1 KungMaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 16 januari 1918. Gode Herrar och Svenske Män Jag hälsar eder välkomna till Edert viktiga och ansvarsfulla värv. När Sveriges Riksdag nu åter samlas, har det stora världskriget nått långt in på sitt fjärde år. Hela mänskligheten lider under dess

1918-01-16

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal (pdf, 251 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 STOCKHOLM 1918 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG jk it. A 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning 7 Redogörelse för anhängiggjorda åtal och därmed jämförliga åtgärder. A. Mål, som varit

1918-01-15

Framställning / redogörelse 1918:Mo (pdf, 16159 kB)

Framställning / redogörelse 1918:KMB

Kungl. Maj:ts skrivelser om talmans förordnanden. 1 Yl GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes oeh Yendes Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad, landshövdingen,

1918-01-14

Framställning / redogörelse 1918:KMB (pdf, 188 kB)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Rber

Berättelse om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit given Stockholms slott å rikssalen den 16 januari 1918. Den 22 februari 1917 undertecknades i Stockholm mellan Sverige, TiiiäggsNorge och Danmark en tilläggsartikel till myntkonventionen av den 27 yDtkkeönvenmaj 1873 och tilläggskonventionen

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Rber (pdf, 16661 kB)

Framställning / redogörelse 1918:RGK

RIKSDAGENS år 1917 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen av RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, A.B, P, A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1918. v INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Inledning Riksgäldskontorets skulder vid 1916 års utgång.Riksgfildskontorets tillgångar vid 1916 års utgång Riksgäldskontorets

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:RGK (pdf, 17714 kB)

Framställning / redogörelse 1918:RB

BERÄTTELSE TILL 1918 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1917. STOCKHOLM. A.B. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARE. 1917. Till 1918 års lagtima riksdag. Av de vid 1917 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:RB (pdf, 7072 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ARBETSBERÄTTELSE avgiven till lagtima riksdagen år 1918 samt Tryckfrihetskommitterades berättelse. STOCKHOLM 1918 IVAR H.BGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Inledning.1. Redogörelse för åtal, anställda mot nedannämnda ämbets- eller tjänstemän 1 landssekreteraren

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Jo (pdf, 16467 kB)

Framställning / redogörelse 1911:Kmtal

Kungl. Maj:t$ Tal. 3 KungMaj:ts tal på rikssalesi vid riksdagens öppnande den 17 januari 1911 Gode Herrar och Svenske Män Jag bjuder Eder välkomna till fullgörande af Edert maktpåliggande värf. Sedan Jag sist här hälsade Eder, har Jag och Mitt hus haft att glädja oss åt födelsen af min sondotter, prinsessan Ingrid,

1911-01-17

Framställning / redogörelse 1911:Kmtal (pdf, 193 kB)

Framställning / redogörelse 1911:KMB

Kungl. May.ts skrifvelse om talmansförordnande. 1 V I GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes ochVendes Konung, vilja härigenom gifva Riksdagens Första kammare tillkänna, att Yi i nåder förordnat:till Talman i Riksdagens Första kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten af samma kammare för Gäfleborgs län,

1911-01-13

Framställning / redogörelse 1911:KMB (pdf, 190 kB)

Framställning / redogörelse 1911:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1910 af dem verkställda gransknin af STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning- under år 1909 J jämte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KTJNGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MAKCTTS

1911-01-10

Framställning / redogörelse 1911:SV (pdf, 24983 kB)

protutdr 1911

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1911. ELFTE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarne. Protokollsutdrag den 17 januari 1911. 1 Den 17 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1911. Nr 1. S. D. Föredrogs och lades

1911-01-01

Framställning / redogörelse 1911:Rber

Berättelse om livad i rikets styrelse sedan sista lagtima Riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 17 januari 1911. För konungahus och folk hafva Hennes Kung Höghet Prinsessan Ingrid Victoria Sofia Louise Margaretas födelse å kungslottet i Stockholm den 28 mars 1910 samt Hans Kung

1911-01-01

Framställning / redogörelse 1911:Rber (pdf, 8321 kB)

Framställning / redogörelse 1911:RGK

RIKSDAGENS år 1910 församlade R E VIS O R E R S UE.RÄTTELSE om granskningen af RIKSGÅLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1911. s i Undertecknade af innevarande års Riksdag utsedde Revisorer, livilka enligt föreskriften i riksdagsordningens 72 den 1 nästlidne oktober

1911-01-01

Framställning / redogörelse 1911:RGK (pdf, 18354 kB)

Framställning / redogörelse 1911:RB

BERÄTTELSE TILL 1911 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1910. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1910. Till 1911 års lagtima Riksdag. Af de vid årets riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1911-01-01

Framställning / redogörelse 1911:RB (pdf, 8411 kB)

Framställning / redogörelse 1911:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE afgifven vid lagtima riksmötet år 1911 samt T ryckfri hetskom m itterades berättelse. Ee-i-ss STOCKHOLM IVAR HACGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. 1911. INNEHÅLL. J ustitieombudsmannens ämbetsberättelse. Sill. Inledning 1 Redogörelse för åtal, anställda mot: 1 länsmannen K. E. W. Lundström,

1911-01-01

Framställning / redogörelse 1911:Jo (pdf, 16283 kB)