Dokument & lagar (240 träffar)

Proposition 1909:229

KungMaj:ts Nåd. Proposition N:o 229. 1 N:o 229. Kungl. Majis nådiga proposition till Riksdagen angående anslag till uppförande af en svensk kyrka i Köpenhamn gifven Stockholms slott den 3 maj 1909. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1909-05-03

Proposition 1909:229 (pdf, 684 kB)

Proposition 1909:228

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 228. 1 N:o 228. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående tillfällig löneförbättring under år 1910 åt fögderi förvaltningens tjänstemän gifven Stockholms slott den 3 maj 1909. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver civilärenden för denna dag

1909-05-03

Proposition 1909:228 (pdf, 267 kB)

Proposition 1909:227

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 227. 1 N:o 227. Kungl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen angående anslag för tillhandahållandet vid uppförandet af fredspalatset i Haag af 80 kubikmeter svensk granit såsom gåfva från den svenska statens sida gifven Stockholms slott den 30 april 1909. Under åberopande af bilagda

1909-04-30

Proposition 1909:227 (pdf, 340 kB)

Proposition 1909:226

Kungl. Maj:ts Nåd■Proposition No 226, 1 N:o 226. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående det under nionde hufvudtiteln uppförda anslaget till skiften och afvittring ar gifven Stockholms slott den 23 april 1909. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver jordbruksärenden för denna

1909-04-23

Proposition 1909:226 (pdf, 2229 kB)

Proposition 1909:225

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 225. 1 N:o 225. KungMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse på arrende af staten tillhöriga vattenfall i Lagan vid Götaström och Fågelfors m. m. i Jönköpings lån gifven Stockholms slott den 23 april 1909. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1909-04-23

Proposition 1909:225 (pdf, 1274 kB)

Proposition 1909:224

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 224. 1 Nio 224. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till Riksdagen angående sättet för bestridande och redovisande af fångvårdens utgifter för landtbruksrörelsen vid Svartsjö kungsladugård gifven Stockholms slott den 23 april 1909. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1909-04-23

Proposition 1909:224 (pdf, 810 kB)

Proposition 1909:223

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 223. 1 N:o 223. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående optionsrätt vid förestående utarrendering af kronoängen Stora Oxhagen n:r 2 i Göteborgs och Bohus län gifven Stockholms slott den 23 april 1909. Under åberopande af närlagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver

1909-04-23

Proposition 1909:223 (pdf, 347 kB)

Proposition 1909:222

Kungl. Mäjits Nåd. Proposition No 222. 1 N:o 222. Kungl. Majt:s nådiga proposition till Riksdagen angående öfverlåtelse till Västmanlands läns landsting af besittningsrätten till kronolägenheten Slottsvreten och en del af kronolägenheten Stallhagen inom Västerås stads område gifven Stockholms slott den 23 april 1909.

1909-04-23

Proposition 1909:222 (pdf, 539 kB)

Proposition 1909:221

Kungl. Majds Nåd. Proposition N:o 221. 1 N:o 221. Kungl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen i fråga om beredande vid afvittring af hemmanet Dajkanvik n:r 1 i Västerbottens län af skogsanslag åt nämnda hemman gifven Stockholms slott den 23 april 1909. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver

1909-04-23

Proposition 1909:221 (pdf, 724 kB)

Proposition 1909:220

Kungi. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 220. 1 N:o 220. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af vissa områden från Visborgs kungsladugård i Gottlands län gifven Stockholms slott den 23 april 1909. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver jordbruksärenden för denna

1909-04-23

Proposition 1909:220 (pdf, 1610 kB)

Proposition 1909:218

Kungi. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 218. 1 N:o 218. Kiingl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse af 6, 7 och 8 i lagen den 18 april 1884 angående tillsyn å förmyndares förvaltning af omyndigs egendom samt till lag om ändrad lydelse af 125 och 127 konkurslagen gifven Stockholms

1909-04-23

Proposition 1909:218 (pdf, 772 kB)

Proposition 1909:215

Kungl. Maj ds Nåd. Proposition No 215. 1 N:o 215. Kungl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen angående om- och tillbyggande af Kronprinsens husarregementes kokinrättning sbyggnad i Malmö samt om uppförande därstädes af en mässbyggnad för regementets underofficerare och manskap m. m.gifven Stockholms slott den 23

1909-04-23

Proposition 1909:215 (pdf, 430 kB)

Proposition 1909:214

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 214. 1 N:o 214. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till förordningar angående konungariket Sveriges stadshypotekskassa och angående grunderna för stadshypoteksföreningars bildande och verksamhet m. m.gifven Stockholms slott den 23 april 1909. Under åberopande

1909-04-23

Proposition 1909:214 (pdf, 2197 kB)

Proposition 1909:212

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 212. 1 N:o 212. Kungl. Majds nådiga proposition angående anvisande af medel till uppförande af erforderliga ekonomihus å lotterna n:r 15 af Flyinge kungsgård, Valleherg kallade, i Malmöhus län, gifven Stockholms slott den 23 april 1909. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1909-04-23

Proposition 1909:212 (pdf, 701 kB)

Proposition 1909:fört

1 Förteckning öfver Kungl. Maj:ts propositioner och skrifvelser till 1909 års lagtima Riksdag. Den 14 januari 1909. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 6 november 1908. N:o 2, angående försäljning af kronans andelar i byallmänningen Tån i Skaraborgs län. N:o o, angående försäljning af två till kronolägenheten

1909-04-23

Proposition 1909:fört (pdf, 1189 kB)

Proposition 1909:219

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 219. 1 N:o 219. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angåendt anslag till marinintendenturkären m. m.gifven Stockholms slott den 16 april 1909. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver sjöförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t, med återtagande

1909-04-16

Proposition 1909:219 (pdf, 279 kB)

Proposition 1909:216

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition, No 216. 1 N:o 216. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående uppförande af en byggnad, innehållande lokaler för krigshögskolan och krig shofr ätten med flera institutioner och myndigheter gifven Stockholms slott den 16 april 1909. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1909-04-16

Proposition 1909:216 (pdf, 668 kB)

Proposition 1909:213

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 213. 1 N:o 213. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse af 9 i lagen angående köttbesiktning och slakthus den 22 december 1897 gifven Stockholms slott den 16 april 1909. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver

1909-04-16

Proposition 1909:213 (pdf, 421 kB)

Proposition 1909:210

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition No 210. 1 N:o 210. Kungl. Majits nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse af 70 i förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 gifven Stockholms slott den 16 april 1909. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfvercivilärenden

1909-04-16

Proposition 1909:210 (pdf, 317 kB)

Proposition 1909:209

KungMaj:ts Nåd. Proposition N:o 209. 1 N:o 209. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning af kronans andel i den till roten n:r 9 Grahn af Piteå kompani vid Norrlottens regemente hörande torplägenhet i Pitholmens by gifven Stockholms slott den 16 april 1909. Under åberopande af bilagda utdrag

1909-04-16

Proposition 1909:209 (pdf, 274 kB)