Dokument & lagar (893 träffar)

Proposition 1918:439

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 439. 1 Nr 439. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring m. m.given Stockholms slott den 14 maj 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt

1918-05-07

Proposition 1918:439 (pdf, 1257 kB)

Proposition 1918:437

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 437. 5 Nr 437. Kungl. Maj.ds nådiga proposition till riksdagen angående understöd åt folkskollärar änkan Kristina Lundberg given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härigenom

1918-05-07

Proposition 1918:437 (pdf, 264 kB)

Proposition 1918:436

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr. 436. 1 Nr 436. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående understöd åt småskolläraränkan Karolina Svensson given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härigenom

1918-05-07

Proposition 1918:436 (pdf, 305 kB)

Proposition 1918:434

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 434. 1 Ifr 434. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda, i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed,

1918-05-07

Proposition 1918:434 (pdf, 1482 kB)

Proposition 1918:431

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 431. 1 Nr 431. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående telegrafverkets övertagande av det enskilda telefonnätet i Stockholm med omnejd given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag

1918-05-07

Proposition 1918:431 (pdf, 2856 kB)

Proposition 1918:420

KungiMajds nåd. proposition Nr 420. 1 Nr 420. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen om höjande av andra huvudtitelns ordinarie förslagsanslag till ersättning åt domare, vittnen och parter given Stockholms slott den 7 maj 4978. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden

1918-05-07

Proposition 1918:420 (pdf, 521 kB)

Proposition 1918:418

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 418. 1 Nr 418. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående statsbidrag till v äg anläggning ar in. in.given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

1918-05-07

Proposition 1918:418 (pdf, 3994 kB)

Proposition 1918:417

KungMaj:ts nåd. proposition Nr 417. 1 Nr 417. Kungi. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag å tilläggsstat under nionde huvudtiteln för täckande av vissa förskott given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill

1918-05-07

Proposition 1918:417 (pdf, 348 kB)

Proposition 1918:412

KungMaj:ts nåd. proposition Nr 412. 11 Nr 412. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående avlöningsförhöjning för viss fångvårdstjänstemän given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärendeu för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-05-07

Proposition 1918:412 (pdf, 303 kB)

Proposition 1918:409

Kunyl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 409. 1 Nr 409. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående reglering av avlöningsförhållanden m. m. för personal vid statens hospital och asyler given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna

1918-05-07

Proposition 1918:409 (pdf, 9299 kB)

Proposition 1918:408

Kungl Maj:ts nåd. proposition Nr 408. 1 Nr 408. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående beredande av rörelsekapital för statens industrikommission för tillgodoseende av landets importbehov av industriella råvaror given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-05-07

Proposition 1918:408 (pdf, 314 kB)

Skrivelse 1918:405

Kungl. Maj:ts nåd. skrivelse Nr 405. 1 Nr 405. Kungl. Majis nådiga skrivelse till riksdagen med tillkännagivande att i statsverkspropositionen under nionde huvudtiteln bebådad framställning till riksdagen angående anslag för år 1019 för anordnande av kgl inrättning ar icke kommer alt föreläggas riksdagen given Stockholms


Utskottsberedning:

Skrivelse 1918:405 (pdf, 305 kB)

Proposition 1918:435

Kungl. Maj-ts nåd. proposition nr 435. 1 Nr 435. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående reglering av löneförhållanden m. m. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare given Stockholms slott den 3 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1918-05-03

Proposition 1918:435 (pdf, 5621 kB)

Proposition 1918:430

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 430. i Nr 430. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anordnande av avloppsledningar för Järva lokomotivstation given Stockholms slott den 3 maj 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-05-03

Proposition 1918:430 (pdf, 262 kB)

Proposition 1918:429

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 429 1 Nr 429. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ålderstillägg åt yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren given Stockholms slott den 3 maj 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1918-05-03

Proposition 1918:429 (pdf, 267 kB)

Proposition 1918:423

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 423. 1 Nr 423. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anordnande av avloppsledningar från militär etablissemang en å Järvafältet given Stockholms slott den 3 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för denna dag vill

1918-05-03

Proposition 1918:423 (pdf, 1186 kB)

Proposition 1918:422

Kungl. Majds nåd. proposition Nr 422. 1 Nr 422. Kung1. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att under viss förutsättning för kronans räkning inköpa fastigheten nr 2 i kvarteret Neptunus mindre i Stockholm given Stockholms slott den S maj 4918. Under åberopande av bilagda utdrag

1918-05-03

Proposition 1918:422 (pdf, 662 kB)

Proposition 1918:413

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 413. 1 Nr 413. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande av anslag till förstärkning av ordinarie anslaget till navigationsskolorna för åren 1918 och 1919 given Stockholms slott den 3 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden

1918-05-03

Proposition 1918:413 (pdf, 401 kB)

Proposition 1918:411

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 411. 1 Nr 411. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande av anslag å tillägg sstat för år 1918 under andra huvudtiteln för täckande av vissa förskott given Stockholms slott den 3 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden

1918-05-03

Proposition 1918:411 (pdf, 608 kB)

Proposition 1918:403

Kung.Maj:ts Nåd. Proposition Nr 403. 1 Nr 403. Kung.Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag å tilläggsstat för är 1918 under femte huvudtiteln för täckande av under av 1917 uppkomna brister å vissa ordinarie reservationsanslag given Stockholms slott den 3 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag

1918-05-03

Proposition 1918:403 (pdf, 504 kB)