Dokument & lagar (912 träffar)

Svensk författningssamling 1918:1080

Författningen är upphävd

Proposition 1918:38 - urtima

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 38. 1 Nr 38. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående utförsel till Norge av ett parti socker utan erläggande av sockerskatt m. m.given Stockholms slott den 6 december 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill

1918-12-06

Proposition 1918:38 - urtima (pdf, 408 kB)

Proposition 1918:37 - urtima

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 37. 1 Nr 37. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående dispositionen av det å tilläggsstat för är 1918 under femte huvudtiteln uppförda anslag för bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet given Stockholms slott den 3 december 1918. Under åberopande

1918-12-03

Proposition 1918:37 - urtima (pdf, 223 kB)

Proposition 1918:419

Kungl. Maj:ts nåd. proposition År 419. 1 Nr 419. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till ny avlöning sstat för statistiska centralbyrån m, m.given Stockholms slott den Sfi april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över tinansärenden för denna dag, vill Kungl. Magt

1918-12-01

Proposition 1918:419 (pdf, 3340 kB)

Svensk författningssamling 1918:925

Författningen är upphävd

Proposition 1918:36 - urtima

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 36. 1 Nr 36. Kungl. Majds nådiga proposition till riksdagen angående dispositionen av det å tillaggsstat för år 1918 under fjärde huvudtiteln uppförda anslag för bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet given Stockholms slott den 29 november 1918. Under åberopande

1918-11-29

Proposition 1918:36 - urtima (pdf, 241 kB)

Proposition 1918:35 - urtima

Kungl. Mtij.ts nåd. proposition Nr 35. 1 Nr 35. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss ökad sedelutgivningsrätt given Stockholms slott den 22 november 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-11-22

Proposition 1918:35 - urtima (pdf, 529 kB)

Proposition 1918:33 - urtima

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 33. 1 Nr 33. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till nordiska museet för beredande av extra krigstidstillägg för senare halvåret 1918 åt museets personal given Stockholms slott den 15 november 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-11-15

Proposition 1918:33 - urtima (pdf, 440 kB)

Proposition 1918:31 - urtima

KungI. Maj:ta nåd. proposition Nr 31 l Nr 31. Kung.Mnj:ts nådiga proposition till riksdagen angående nedsättning av försäljningspriset för bränslekommissionens ved given Stockholms slott den 15 november 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över tinansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-11-15

Proposition 1918:31 - urtima (pdf, 639 kB)

Proposition 1918:32 - urtima

Kungl. Majds nåd. proposition nr 32. 1 Nr 32. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 65 och 67 utsökning slag en, lag om tillägg till lagen den 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller livränta, lag om ändrad lydelse av 2 kap. 9 strafflagen och lag om ändrad

1918-11-08

Proposition 1918:32 - urtima (pdf, 1291 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima

Kungl. Maj:ts tal. 1 KungMaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 30 oktober 1918. Gode Herrar och Svenske Män Sedan Jag sist mötte Eder här, har min älskade son Erik, hertig av Västmanland, blivit bortryckt av döden. För det deltagande, som från skilda håll visats Mig och Mitt hus i Vår djupa sorg, uttalar

1918-10-30

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima (pdf, 187 kB)

Skrivelse 1918:30 - urtima

Kungl. Majds skrivelse Nr 30. 3 Nr 30. Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse till riksdagen om förordnande av en statsrådsledamot att lämna riksdagen viss redogörelse given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Kungl Maj:t vill härmed giva riksdagen tillkänna, att Kungl. Maj:t uppdragit åt hans excellens statsministern Nils


Utskottsberedning:

Skrivelse 1918:30 - urtima (pdf, 181 kB)

Skrivelse 1918:29 - urtima

Kungl. Maj.ts skrivelse Nr 29. 1 Nr 29. Kungl. Maj.ts nådiga skrivelse till riksdagen om förordnande av en stats rådsledamot att utöva den befattning med riksdagsärenden, som enligt 46 riksdagsordningen tillkommer en ledamot av statsrådet given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Kungl. Maj:t vill härmed giva riksdagen


Utskottsberedning:

Skrivelse 1918:29 - urtima (pdf, 187 kB)

Proposition 1918:28 - urtima

KungMay.ts Nåd. Proposition Nr 28. 1 Nr 28. Kungl. Majts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag angående tillägg till 27 mom. 4 värnpliktslagen den 17 september 1914 given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för denna

1918-10-25

Proposition 1918:28 - urtima (pdf, 289 kB)

Proposition 1918:27 - urtima

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 1 27. Nr 27. Kungl. Maj ds nådiga proposition till riksdagen angående utbetalande av avlöningsförmåner till vissa lärare vid statens undervisningsanstalter samt statsbidrag till statsunderstödda kommunala och enskilda läroanstalter, utan hinder av att undervisningen någon tid måst

1918-10-25

Proposition 1918:27 - urtima (pdf, 404 kB)

Proposition 1918:26 - urtima

Kungl. Taj:ts Nåd. Pröpöåit6h Nr 26. 1 Nr 26. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående extra kr ig stid stillägg för senare halvåret av 1918 åt biskopen i Luleå stift 0. Bergqvist given Stockholms slott den 29 oktober 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden

1918-10-25

Proposition 1918:26 - urtima (pdf, 224 kB)

Proposition 1918:25 - urtima

Kungl. Mujttx nåd. proposition Nr 25. 1 Nr 25. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 1 och 2 mom. i förordningen den 6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande

1918-10-25

Proposition 1918:25 - urtima (pdf, 489 kB)

Proposition 1918:24 - urtima

Kungl. Maj ds nåd. proposition Nr 24. 1 Nr ii. Kungl. Maj ds nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag, innefattande vissa bestämmelser i syfte att begränsa inom landet tillgängligt kapitals användning för bolagsändamål given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet

1918-10-25

Proposition 1918:24 - urtima (pdf, 1709 kB)

Proposition 1918:23 - urtima

Kanyl. Maj.ts nåd. proposition Nr 23. 1 Nr 23. Kung1. Maj ds nådiga proposition till riksdagen angående beredande av rörelsekapital för Svenska kronkreditaktiebolaget given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-10-25

Proposition 1918:23 - urtima (pdf, 578 kB)

Proposition 1918:22 - urtima

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 22. 1 Nr 22. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående extra krigstid stilla g g för senare halvåret av 1918 åt pensionsherättigade änkor och barn efter befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av

1918-10-25

Proposition 1918:22 - urtima (pdf, 363 kB)