Dokument & lagar (12 träffar)

kadep 1911:1

Riksdagens Kanslideputerades memorial Nr 1. 1 Nr 1. Ankom till Riksd. kansli den 20 januari 1911, kl. 12 in. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande af tjänstemän i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva i den ordning, 80 riksdagsordningen föreskrifter, till tjänstemän i Riksdagens kansli

1911-01-20

Register 1911:Tfu Andra kammaren

1 Register ölver Andra kammarens tillfälliga utskotts under lagtima riksmötet år 1911 afgifna utlåtanden. Utskott SerieAllmänna läroverken, angående lindring i nu rådande unifor mitetstvång i organisation och undervisningsplan vid I Arbetslöshet, angående sådan planläggning af statens och kommunernas arbeten, att

1911-01-01

Register 1911:Tfu Andra kammaren (pdf, 381 kB)

Register 1911:Tfu Första kammaren

1 Register öfver Första kammarens tillfälliga utskotts under lagtima riksmötet år 1911 afgifna utlåtanden. A. Utskott SerieAllmänna läroverken, angående åtgärder för lindring i nu rådande uniformitetstvång i organisation och under visningsplan vid.II Arbetslöshet, angående sådan planläggning af statens och kommunernas

1911-01-01

Register 1911:Tfu Första kammaren (pdf, 305 kB)

Register 1911:Säru

1 Sakregister till särskilda utskottens utlåtanden vid riksdagen 1911. Siffrorna I och II beteckna utskotten nr 1 och nr 2 och den följande siffran utlåtandets nr, hvarjämte i åtskilliga fall äfven sidosiffror anges.Aflöning, se ersättning. Arbetareregister motion 11:52I:i, sid. 4952, 101, 144. Arbetsaftal, Lag om.I:i,

1911-01-01

Register 1911:Säru (pdf, 170 kB)

Register 1911:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1911 års riksda Nr å uti. eller mem. Abnormlärare, ang. resestipendier åt 8:168. Abnormskolor, se Undervisningsanstalter. Acta Mathematica,ang. understöd för fortsatt utgifvande af 8: 193. Akademien för de fria konsterna, ang. ändring i staten för 8: 40. Aktiebolaget

1911-01-01

Register 1911:Su (pdf, 2767 kB)

Register 1911:LU

1 Register till lagutskottets utlåtanden ooh memorial vid 1911 års lagtima riksdag. Utlåtandets nr. A. Adelsman: angående upphäfvande af adelsmäns rätt till särskildt forum i vissa mål 4. Aflösning: angående aflösning af torpares, bolagsarrendatorers och deras vederlikars jordbruk på enskilda domäner 51. angående aflöning

1911-01-01

Register 1911:LU (pdf, 360 kB)

Register 1911:Ku

1 Förteckning öfver konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1911 års lagtima riksdag. Nr. Utlåtandets eller memorialets rubrik. Datum. Dess behandling uti Första kammaren. Andra kammaren. Anmärkningar. 1. I anledning af remiss från Andra kammaren af en utaf herr Lindhagen väckt motion. 7 febr. 11 februari.

1911-01-01

Register 1911:Ku (pdf, 558 kB)

Register 1911:Ju

1 Register öfver jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1911 års riksdag. Nr å uti. eller raern. Afdikningar: angående norrländska afdikningsanslaget och allmänna frost minskningsanslaget 1:7 4. angående allmänna afdikningsanslaget.1:7 5, 107. Almqvist, K.motion angående statsbidrag till landthushållningsskolan

1911-01-01

Register 1911:Ju (pdf, 1072 kB)

Register 1911:Bu

R E G I 8 T E R öfver Bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1911 års riksdag. A. Nr å uti. eller mem. Aflöningsstaten för riksbanken: särskild arfvode till ordföranden 10 13. ang. ålderstillägg efter 3 och fl år för kassorna vid afdelnings kontoren utom dem i Göteborg och Malmö.23:1. ang. ålderstillägg för vaktmästarna

1911-01-01

Register 1911:Bu (pdf, 630 kB)

Register 1911:Bevu

I Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1911 års riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets och memorialets nr. A. Aktiebolag, inländskt: angående jämkning af skatteskalan vid beskattning af 28. Anstånd: angående anstånd med erläggande af arfsskatt.26. Årfsskatt: angående ändringar i 8 och 50

1911-01-01

Register 1911:Bevu (pdf, 407 kB)

Register 1911:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1911 JÄMTE FÖRTECKNING ÖFVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL. STOCKHOLM, K. Ii. IIKC KM ANS BOKTRYCK KHI, 1911. Sami. 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll

1911-01-01

Register 1911:reg (pdf, 27478 kB)

protutdr 1911

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1911. ELFTE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarne. Protokollsutdrag den 17 januari 1911. 1 Den 17 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1911. Nr 1. S. D. Föredrogs och lades

1911-01-01