Dokument & lagar (410 träffar)

Motion 1908:334 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 334. 1 N:o 334. Af herr M. F. Nyström, i anledning af KungMaj ds proposition angående godkännande af postverkets utgiftsstater för år 1909 m. m. Som ett stort antal tjänstemän vid postverkets lokal-och distriktsförvaltningar skulle, i händelse af afslag å Kungl. Maj:ts proposition n:o

1908-05-20

Motion 1908:334 Andra kammaren (pdf, 127 kB)

Motion 1908:333 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 333. 1 N:o 333. Af lierr C. Å, Lindhagen, i anledning af Kungl. Majds proposition med förslag till förordning angående förbud mot kvinnors användande till arbete nattetid i vissa industriella företag. Med anledning af Kungl. Maj:ts proposition, n:o 156, angående förbud mot kvinnors användande

1908-05-09

Motion 1908:333 Andra kammaren (pdf, 105 kB)

Motion 1908:249 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 24.9. 1 N:o 249. Af herr K. E. 0. Kjellberg Hl. fl.i anledning af Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående kommuns skyldighet i fråga om anställande af barnmorska. Genom Kungl. Maj:ts proposition n:o 54 föreligger vid innevarande riksdag ett förslag till reglerande och förbättrande

1908-05-08

Motion 1908:249 Andra kammaren (pdf, 296 kB)

Motion 1908:331 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 331. i N:o 331. Af herr J. J. Byström m. fl.i anledning af Kungl. Maj ds proposition med förslag till lag angående folkskoleväsendet i vissa städer m. m. i 11 1Kung1proposition, n:o 181, med förslag till lag angående olkshoievasendet vissa städer föreslås bland annat, att en folkskolestyrelse

1908-05-07

Motion 1908:331 Andra kammaren (pdf, 194 kB)

Motion 1908:330 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, K:o 330. 1 N:o 330. Af herr G. A. E. Kronlund, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande af postverkets utgiftsstater för år 1909 in. m. Då ett utjämnande af de sociala klyftorna samhällsklasserna emellan kan sägas vara en af förutsättningarna för ett fruktbärande arbete

1908-05-05

Motion 1908:330 Andra kammaren (pdf, 144 kB)

Motion 1908:329 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 329. 1 N:o 329. Af herr E. Hammarlund, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående statsunderstöd till kommunala och enskilda läroanstalter. Med anledning af Kungl. Maj:ts proposition n:o 163 angående statsunderstöd till kommunala och enskilda läroanstalter har herr Fridtjuv Berg

1908-05-05

Motion 1908:329 Andra kammaren (pdf, 455 kB)

Motion 1908:328 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, M:o 328. 1 N:o 828. Af herr T. Zetterstrand, i anledning af motionen n:o 206 med förslag till lag angående förekommande af vanhäfd å vissa jordbruk i Norrland och Dalarna. Härmed får jag hemställa, att den ifrågasatta norrländska vanhäfdslagen måtte erhålla följande lydelse: Lag angående

1908-05-05

Motion 1908:328 Andra kammaren (pdf, 322 kB)

Motion 1908:332 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 332. 1 X:o 332. Af herr K. Ä. Staaff rn. fl. om skrifvelse till Kungi. Maj:t angående utredning af frågan om folkomröstning såsom medel att vinna afgörande vid meningsskiljaktighet mellan kamrarna i lag- och grundlagsfrågor. Tvåkammarsystemet, hvars grundprincip är att representationen

1908-05-04

Motion 1908:332 Andra kammaren (pdf, 912 kB)

Motion 1908:71 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 71. 1 N:o 71. Af herr Benedicks, angående skrifvelse till Konungen i fråga om ändrade bestämmelser rörande valrätten till Riksdagens Andra Kammare m. m. En af de viktigaste lärdomar historien gifver oss är, att ett folks lycka i väsentlig grad beror på den styrelseform, hvarunder det

1908-05-04

Motion 1908:71 Första kammaren (pdf, 1672 kB)

Motion 1908:327 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 327. N:o 327. Af herr E. Hammarlund, i anledning af Kungl. May.ts proposition med förslag till lag angående kommuns skyldighet i fråga om anställande af barnmorskor. 1 syfte att på ett tillfredsställande sätt kunna få förhållandet mellan angränsande kommuner ordnadt i de fall, där de

1908-05-02

Motion 1908:327 Andra kammaren (pdf, 118 kB)

Motion 1908:326 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 326. 1 N:o 326. Af herr D. Persson i Tällberg, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående kommuns skyldighet i fråga om anställande af barnmorskor. Då jag anser, att det bör tillkomma vederbörande kommun och icke Konungens befallningshafvande att bestämma den

1908-05-02

Motion 1908:326 Andra kammaren (pdf, 119 kB)

Motion 1908:325 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 325. 1 N:o 325. Af herrar L. J. CnrlSSOll i Malmberget och K. H. Brailtingi anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående inköp för statens räkning af aktiebolaget Svappavaara malmfält tillhöriga grufvor m. m. I anslutning till de erinringar, som framställdes vid remissen af den kungl.

1908-05-02

Motion 1908:325 Andra kammaren (pdf, 340 kB)

Motion 1908:324 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 324. No 324. Af herr C. T. Lind i Tanum, i anledning af Kungl. Maj ds proposition angående ändring i grunderna för upphörande af den i Göteborgs och Bohus län utgående landskyld. Genom nådig proposition n:o 201 har Kungl. Maj:t föreslagit den förändring i kung,förordningen den 14 oktober

1908-05-02

Motion 1908:324 Andra kammaren (pdf, 122 kB)

Motion 1908:323 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 323. 1 N:o 323. Af herr J, Bengtsson i Bjärnalt, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående upphörande af det från viss jord i Skåne, Halland och Blekinge utgående landgille m. m. Med anledning af Kungl. Maj:ts nådiga proposition n:o 200, angående inlösen af det i Skåne, Halland

1908-05-02

Motion 1908:323 Andra kammaren (pdf, 112 kB)

Motion 1908:69 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 69. 1 N:o 69. Af herr Clason m. fl.i anledning af Kungl. Majds proposition med förslag till lag angående folkskoleväsendet i vissa städer m. m. Den i Kungl. Maj:ts proposition n:o 181 berörda frågan om förändrade former för handläggningen af folkskoleväsendet i vissa städer har såsom

1908-05-02

Motion 1908:69 Första kammaren (pdf, 1522 kB)

Motion 1908:322 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 322. 1 N:r 322. Af herr K. H. G. von Schéele m. fl. i anledning af Kungl, Maj ds proposition angående godkännande af postverkets utgiftsstater för är 1909 ro. m. Kungl. Maj:t har i nådig proposition till Riksdagen n:o 168 angående godkännande af postverkets utgiftsstater för år 1909 in.

1908-05-01

Motion 1908:322 Andra kammaren (pdf, 340 kB)

Motion 1908:321 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 321. 1 No 321. Af herr J. Widéii, i anledning af Kungl. Majds proposition med förslag till ändrad lydelse af 32 och 41 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862 m. m. Med afseende på Kungl. Maj:ts nådiga proposition n:o 174 med förslag till lag om ändrad

1908-05-01

Motion 1908:321 Andra kammaren (pdf, 184 kB)

Motion 1908:320 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 320. 5 N:o 320. Af herr S. T. Palme, i anledning af Kungl. Maj ds proposition angående anslag till uppförande af tuberkulossjukvärdsanstalter. I proposition n:o 166, angående anslag till uppförande af tuberkulossjukvårdsanstalter m. in. har Kungl. Maj:t föreslagit Riksdagen bland annat,

1908-05-01

Motion 1908:320 Andra kammaren (pdf, 108 kB)

Motion 1908:319 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 319. 1 N:o 319. Af herr 0. N. Olsson i Heden, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till uppförande af tuberkulossjukvårdsanstalter m. m. I början af sitt yttrande uti kungl. propositionen n:o 166 konstaterar herr statsrådet och chefen för civildepartementet, att tuberkulosen

1908-05-01

Motion 1908:319 Andra kammaren (pdf, 273 kB)

Motion 1908:70 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, JS:o 70. 1 N:o 70. Af herr af Ekenstam, i anledning af Kungi. Maj:ts proposition angående postverkets utgiftsstater för är 1909 m. m. Kungl. Maj:t har i nådig proposition till Riksdagen n:o 168, angående godkännande af postverkets utgiftsstater för år 1909 m. m.bland annat hemställt i enlighet

1908-05-01

Motion 1908:70 Första kammaren (pdf, 368 kB)