Dokument & lagar (767 träffar)

Motion 1909:273 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Ao 273. 1 N:o 273. Af herr af Callerholm, om ändrad lydelse af 7 1 mom. i Andra Kammarens arbetsordning. Härmed hemställes, att kammaren ville, under förutsättning att de grundlagsändringar rörande införande af proportionellt valsätt för utseende af Riksdagens utskott jämte därmed förbunden

1909-05-08

Motion 1909:273 Andra kammaren (pdf, 137 kB)

Motion 1909:79 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 79. 1 N:o 79. Af herr Blomberg, om ändring af 7 i ordningsstadgan för Riksdagens Första Kammare, Härmed hemställes, att kammaren ville, under förutsättning, att de grundlagsändringar rörande införande af proportionellt valsätt för utseende af Riksdagens utskott jämte därmed förbunden

1909-05-08

Motion 1909:79 Första kammaren (pdf, 165 kB)

Motion 1909:272 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren. N:o 272. 1 N:o 272. Af herr KroilluM, om skrifvelse till Kungl. Maj:t angående beskattning af telefonväsendet. Efter den mörka, men tyvärr af allt att döma alltför sanna skildring af vårt statsfinansiella läge, som för några dagar sedan lämnades af statsrådet och chefen för finansdepartementet,

1909-05-07

Motion 1909:272 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1909:78 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 78. 1 N:o 78. Af herr Sandwall, angående eventuell höjning af tullsatserna å maltdrycker. Genom kungl. förordningen den 9 juni 1903 angående tillverkning och beskattning af maltdrycker pålades maltdryckstillverkningen en skatt af 12 öre per kilogram afverkadt malt, motsvarande ungefär

1909-05-05

Motion 1909:78 Första kammaren (pdf, 169 kB)

Motion 1909:271 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o k71. 1 N:o 271. Af herr Jansson i Edsbäcken, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse af 16 i värnpliktslagen den 14 juni 1901. Uti en till innevarande Riksdag aflåten Kungl. proposition n:o 183 rörande ändrad lydelse af 16 i värnpliktslagen, anhåller

1909-05-04

Motion 1909:271 Andra kammaren (pdf, 128 kB)

Motion 1909:77 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 77. 1 N:o 77. Af herr G. Billing om a fsättande a f medel till pensionering af statens järnvägars personal. Den af Kungl. Maj:t till innevarande års Riksdag framlagda propositionen med förslag till lag angående rätt till pension för tjänstemän vid statens järnvägar m. m. innebär en fullständig

1909-05-04

Motion 1909:77 Första kammaren (pdf, 184 kB)

Motion 1909:270 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 270. N:o 27Ö. Af herr Lindhagen, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående vissa med afvittringen inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker sammanhängande förhållanden. 1 propositionen n:o 110 har föreslagits Riksdagen att fatta beslut i några ämnen, som nära sammanhänga

1909-05-01

Motion 1909:270 Andra kammaren (pdf, 191 kB)

Motion 1909:269 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 269. 1 N:o 269. Af lierr Lindhagen, i anledning af Kungl. Maj:ts propositioner med förslag till lag angående husbehof sskog ar inom vissa områden m. m. samt med förslag till lag om uteslutande tillsvidare af rätten att erhålla laga skifte inom vissa områden m. m. För slutförandet af de

1909-05-01

Motion 1909:269 Andra kammaren (pdf, 290 kB)

Motion 1909:268 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 268. 1 N:o 268. Af herr Räf, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående fördelning af de medel, som komma att under år 1909 och 1910 afsättas till främjande af nykterhet och motarbetande af dryckenskap ens följder. Uti propositionen n:o 184 angående fördelning af de medel, som

1909-04-27

Motion 1909:268 Andra kammaren (pdf, 184 kB)

Motion 1909:267 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 267. N:o 267. Af herr Kjellberg, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående fördelning af de medel, som komma att under är 1909 och 1910 afsättas till främjande af nykterhet och motarbetande af dryckenskap ens följder. Under år 1908 ägnade Svenska läkaresällskapet tvänne ordinarie

1909-04-27

Motion 1909:267 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1909:266 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 266. 1 N:0 266. Af herr Jeansson i Kalmar, i anledning af Kungl. Maj ds proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse af 16 i värnpliktslagen den 14 juni 1901. I lvungl. Maj:ts nådiga proposition n:o 183 till Riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse af 16 i värnpliktslagen

1909-04-27

Motion 1909:266 Andra kammaren (pdf, 265 kB)

Motion 1909:76 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 76. 1 N:o 76. Af herr Wrangel, i anledning af Kungl. Maj:ts förslag till ändrad lydelse af 16 i värnpliktslagen den 14 juni 1901. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition n:o 183 till Riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse af 16 i värnpliktslagen den 14 juni 1901, gifven Stockholms

1909-04-27

Motion 1909:76 Första kammaren (pdf, 241 kB)

Motion 1909:75 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 75. 1 4 N:o 75, Af herr Åkerberg och grefve Hamilton, Alexander, i anledning af Kungl. Maj:s förslag till lag om skogsaccis. I proposition till Riksdagen af den 29 januari 1909, har Kungl. Maj:t till antagande föreslagit en lag om skogsaccis. Då detta lagförslag innehåller en del bestämmelser,

1909-04-25

Motion 1909:75 Första kammaren (pdf, 184 kB)

Motion 1909:265 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 265. 1 N:o 265. Af herr LilldllclgCIl, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse af 33, 35 och 37 i förordningen den 16 juni 1875 angående inteckning i fast egendom m. in. Genom propositionen N:r 106 har, i anslutning till vissa delar i andra afdelningen

1909-04-24

Motion 1909:265 Andra kammaren (pdf, 314 kB)

Motion 1909:264 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 264. 3 N:o 264. Af herr Lindhagen, i anledning af Kungl. Majds proposition angående bemyndigande för vattenfallsstyrelsen att försälja tomter och områden från de under styrelsens förvaltning ställda fastigheter i Älfsborgs samt Göteborgs och Bohus län m. m. Genom propositionen n:o 195

1909-04-24

Motion 1909:264 Andra kammaren (pdf, 348 kB)

Motion 1909:263 Andra kammaren

Motioneri Andra Kammaren, N:o 263. 1 N:o 263. Af herr Byström m. fl.i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående fördelning af de medel, som komrne att under är 1909 och 1910 af sättas till främjande af nykterhet och motarbetande af dryckenskap ens följder. Uti Kungl. Maj:ts nådiga proposition n:o 184 har Kungl.

1909-04-24

Motion 1909:263 Andra kammaren (pdf, 188 kB)

Motion 1909:262 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 262. 1 N:o 262. Af herr Sundström, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående statsunderstöd till kommunala och enskilda läroanstalter. I den kungliga propositionen n:o 81 föreslås åt.t under ett gemensamt reservationsanslag sammanföra tva till ursprung och beskaffenhet mycket olika

1909-04-24

Motion 1909:262 Andra kammaren (pdf, 173 kB)

Motion 1909:74 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 74. 1 N:o 74. Af herr MagnuSOIl, i anledning af Kungl. Maj:ts propositioner N:o 119, om ändringar i grufvestadgan m. m.samt J¥o 121, med förslag till bestämmelser angående undersökning och tillgodogörande af mineralfyndighet a viss kronojord. Vid föredragning i statsrådet af ofvan omnämnda

1909-04-24

Motion 1909:74 Första kammaren (pdf, 243 kB)

Motion 1909:260 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 260. 1 N:o 260. Af herr vice talmannen Straff in. fl.om införande af öppen omröstning i Riksdagens kamrar. Vid 1908 års riksdag väcktes af undertecknad K. Staaff m. fl. motion om införande af öppen omröstning i Riksdagens kamrar. Motionens motivering var af följande lydelse: Frågan om öppen

1909-04-23

Motion 1909:260 Andra kammaren (pdf, 341 kB)

Motion 1909:259 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 259. frielse från accis för afverkningar på grund af förutnämnda afverkningsupplåtelser, beror på ett misstag. Herr Åström har nämligen i sin lagtext infört ett undantag just för sistnämnda upplåtelse. Jag får härmed beklaga detta mitt misstag, hvilket knappast låter sig försvaras däraf

1909-04-23

Motion 1909:259 Andra kammaren (pdf, 178 kB)