Dokument & lagar (480 träffar)

Motion 1911:368 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 368. 1 Nr 368. Af herr Biströlll i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående anläggning af en statsbana från Veittijärvi till Karungi samt från Karungi till Matarengi m. m. I den till Riksdagen afgifna propositionen nr 207 har Kungl. Maj:t hemställt om anslag till anläggning af en

1911-05-08

Motion 1911:368 Andra kammaren (pdf, 177 kB)

Motion 1911:366 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 366. 1 Nr m. Af herr Rydén, i anledning af KungJ. Maj:ts proposition angående ändrad lydelse af 9 mom. 3 A i tulltaxeunderrättelserna samt 13 mom. 3 A i förordningen med tulltaxa den 4 juli 1910 m. rn. Det synes mig af ordalydelsen i den skrifvelse, hvarigenom Riksdagen år 1888 hos Kungl.

1911-05-06

Motion 1911:366 Andra kammaren (pdf, 256 kB)

Motion 1911:109 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 109. 1 Nr 109. Af herr Bergström, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående anläggning af statsbana frän Veittijärvi till Karungi samt frän Karungi till Matarengi in. in. Med anledning af Kungl. Maj ds proposition nr 207, om fortsättningaf norra stambanan till gränsen, får undertecknad

1911-05-06

Motion 1911:109 Första kammaren (pdf, 296 kB)

Motion 1911:364 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 364. 1 Nr 364. Af herr Tengdahl, om af slag å Kungl. Maj ds proposition angående ordnande af undervisningen i arkitektur vid konsthögskolan in. m. På Kungl. Maj:ts proposition nr 200, angående arkitekturundervisningen väsentligen vid fria konsternas akademi nödgas jag härmed hemställa

1911-05-04

Motion 1911:364 Andra kammaren (pdf, 397 kB)

Motion 1911:365 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 365. 1 Nr 365. Af herr Berglund m. fl.i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående anläggning af statsbana från Veittijärvi till Karungi samt från Karungi till Matarengi m. m. Deri förstämning, med hvilken budskapet om innehållet i Kungl. Maj:ts proposition nr 207 till årets riksdag-

1911-05-03

Motion 1911:365 Andra kammaren (pdf, 377 kB)

Motion 1911:107 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 107. 1 Nr 107. Af herr Lyckhoim m. fl.i anledning af Kungl. Majts proposition angående kapitalökning för fonden för fiskerinäringens befrämjande. Genom proposition nr 186 föreslår Kungl. att Riksdagen måtte anvisa ett anslag af 116.000 kronor till kapitalökning af fonden för fiskerinäringens

1911-04-29

Motion 1911:107 Första kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1911:106 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 106. 1 Nr 106. Af herrar Wijkander och Boman, i anledning af Kungl. May.ts proposition angående ordnande af undervisningen i arkitektur vid konsthögskolan med mera. För rätt till inträde i skolan för byggnadskonst vid konsthögskolan fordras för närvarande förutom intyg om praktiskt deltagande

1911-04-28

Motion 1911:106 Första kammaren (pdf, 346 kB)

Motion 1911:363 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 363. 5 Nr 363. Af herr Leander, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående fördelning af medel till främjande af nykterhet och motarbetande af dryckenskapens följder. Den 9 maj 1910 bildades i Stockholm Skyddsvärnet,Svenska Fattigvårdsförbundets afdelning för räddningsarbete. Dess

1911-04-26

Motion 1911:363 Andra kammaren (pdf, 243 kB)

Motion 1911:362 Andra kammaren

Motioner i Ändra hammaren, Nr 362. 1 Nr 362. Åt herr Räf, i anledning af Kungi. Maj:ts proposition angående fördelning af medel till främjande af nykterhet och motarbetande af dryckenskap ens följder. Vid 1909 års riksdag väckte jag eu motion Nr 268 om, att någon del af de medel, som enligt 25 af Kungl. förordningen

1911-04-25

Motion 1911:362 Andra kammaren (pdf, 310 kB)

Motion 1911:361 Andra kammaren

4 Motioner i Ändra hammaren, Nr 361. År 1902 importerades sackarin för 115,900 kronor, 1903 för 58,000 kronor men år 1904 endast för 2,706 kronor. År 1907 både åter värdet af importen stigit till 35,235 kronor för att 1908 uppgå till 33,597 kronor och 1909 till 33,543 kronor. Före 1903 års maltdrycksförordnings ikraftträdande

1911-04-25

Motion 1911:361 Andra kammaren (pdf, 271 kB)

Motion 1911:360 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 360. 1 N:r 360, Af herr Eriksson i Grängesberg, om anslag å Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning angående införsel, tillverkning och försäljning af sackarin m. m. I proposition nr 172 har Kungl. Maj:t framlagt förslag till förordning angående införsel, tillverkning och försäljning

1911-04-25

Motion 1911:360 Andra kammaren (pdf, 336 kB)

Motion 1911:105 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, AV 105. 1 Nr 105, Af lievr Bergström, om den politiska rösträttens utsträckande till kvinnor. Ehuru jag icke vågar mig på att bedöma, om tideu just nu är lämplig eller ej, ur allmän samhällelig synpunkt, för utsträckande af den politiska rösträtten till kvinnan, tillåter jag mig dock att

1911-04-24

Motion 1911:105 Första kammaren (pdf, 134 kB)

Motion 1911:359 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 359. 1 Nr 359. Af herr Berg i Munkfors, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition nr 148 angående disposition af förra major sbostället Hammar nr 1 i Värmlands län. Af skäl bland andra att förvärfva sig plats för byggande af fattiggård beslöt Hammarö församling vid kommunalstämma den 14

1911-04-22

Motion 1911:359 Andra kammaren (pdf, 296 kB)

Motion 1911:358 Andra kammaren

2 Motioner i Andra kammaren, Nr 358. göring i hofrätten öfver Skåne och Blekinge för närvarande uppehålla revisionssekreterartjänst. Då det emellertid saknas giltig anledning att från den i propositionen åsyftade förmånen afskira dem, som vid utnämningen till revisionssekreterarämbete icke ännu hunnit blifva hofrättsråd,

1911-04-21

Motion 1911:358 Andra kammaren (pdf, 244 kB)

Motion 1911:357 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 357. 1 Nr 357. Af herr Petrén, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående viss förmån för revisionssekreterare, som utnämnes till hofrättsråd, i fråga om ålderstillägg å hofrättsrådslönen. I propositionen nr 168 har föreslagits, att Riksdagen måtte medgifva, att, därest revisionssekreterare,

1911-04-21

Motion 1911:357 Andra kammaren (pdf, 181 kB)

Motion 1911:356 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 356. 1 Nr 356. Af herr Widén, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition med förslag till stadga om skjutsväsendet. Uti Kungl. Maj:ts proposition med förslag till stadga angående skjutsväsendet har Kungl. Maj:t föreslagit att från den skjutsskyldiga jorden helt och hållet aflyfta detta besvär.

1911-04-20

Motion 1911:356 Andra kammaren (pdf, 312 kB)

Motion 1911:355 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 355. 11 att Riksdagen måtte afstå Kungl. Maj:ts förslag i hvad det afser bibehållande af navigationsskolor uti Västervik och Galle, så att landets hela navigationsundervisning blefve förlagd endast till skolor uti Göteborg, Malmö, Kalmar, Stockholm och Härnösand samt att statsutskottet

1911-04-20

Motion 1911:355 Andra kammaren (pdf, 228 kB)

Motion 1911:354 Andra kammaren

10 Motioner i Andra hammaren, Nr 354. att navigationsskolornas omorganisation verkställes i öfverensstämmelse med de af chefen för sjöförsvarsdepartementet förra året tillkallade sakkunnigas förslag i ärendet att staten för dessa skolor regleras efter samma sakkunnigas förslag att föreståndarna för navigationsskolorna

1911-04-20

Motion 1911:354 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1911:353 Andra kammaren

i Motioner i Andra kammaren, jVr 353. Nr 353. Af herrar Rydén och Christiernson, i anledning af Kungl. Maj ds proposition angående omorganisation af navigationsskolorna. Sedan Riksdagen förra året afslagit den kungl. propositionen angående omorganisation af navigationsskolorna i riket, tillkallades 4 sakkunnige, nämligen

1911-04-20

Motion 1911:353 Andra kammaren (pdf, 631 kB)

Motion 1911:352 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren. Nr 352. 1 Nr 352. Af herr Starbäck, i anledning af Kungl. Majis proposition med förslag till utgiftsstat för postsparbanken m. m. Angående inrättande af en ny revisors- och bokhållaretjänst å postsparbanksstyrelsens stat, som af de särskildt tillkallade sakkunniga i deras utlåtande den 26

1911-04-19

Motion 1911:352 Andra kammaren (pdf, 297 kB)