Dokument & lagar (1 232 träffar)

Motion 1914:275 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 276. 1 Nr 275. Av herr Molin i Dombäcksmark, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 211, med förslag till lag om förhindrande av oskälig prisstegring å vissa varor vid krig eller krigsfara. I Kungl. Maj:ts proposition nr 277 med förslag till lag om förhindrande av oskälig prisstegring

1914-09-01

Motion 1914:275 Andra kammaren - b (pdf, 184 kB)

Motion 1914:274 Andra kammaren - b

Motionär i Andra kammaren, Nr 274. 6 t Nr 274. Av herrar Lindhagen och Sandler, i anledning av KungMaj:ts proposition, nr 277, med förslag till lag om förhindrande av oskälig prisstegring å vissa varor vid krig eller krigsfara. Med anledning av propositionen nr 277 få vi hemställa: att riksdagen ville besluta att i

1914-08-29

Motion 1914:274 Andra kammaren - b (pdf, 129 kB)

Motion 1914:273 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 273. 1 Nr 273. Av herr Hildebrand, i anledning av Kung1. Maj:ts proposition, nr 277, med förslag till lag om förhindrande av oskälig prisstegring å vissa varor vid krig eller krigsfara. I anslutning till vad jag i kammaren uttalade vid remiss av Kungl. Maj:ts proposition nr 277 tillåter jag

1914-08-29

Motion 1914:273 Andra kammaren - b (pdf, 168 kB)

Motion 1914:272 Andra kammaren - b

Motioner i Andra hammaren, Nr 272. 1 Nr 272. Av herrar Eriksson i Grängesberg, och Ingvarson, om bestridande i vissa fall genom statsmedel av kostnaden för resa, som till krig stjänstgöring inkallad värnpliktig måste företaga för deltagande i förestående allmänna val till riksdagens andra kammare. Vid de stundande

1914-08-26

Motion 1914:272 Andra kammaren - b (pdf, 190 kB)

Motion 1914:271 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 271. 1 Nr 271. Av herr Rune, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående villkoren för statens övertagande i vissa fall av krigsrisk för fartyg och last. För några dagar sedan beslöt riksdagen att bemyndiga Kungl. Makt att, där det för främjande av sjöfartens återupptagande funnes nödigt, tills

1914-08-22

Motion 1914:271 Andra kammaren - b (pdf, 177 kB)

Motion 1914:270 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 270. 1 Nr 270. Av herr Röing m. fl.om ersättning till restauratrisen i riksdagshuset för innevarande år uppkommen förlust å restaurangrörelsen m. m. Enligt oss lämnad uppgift har årets restaurationsrörelse i riksdagshuset tills dato vid 1914 års båda riksdagar gått med förlust. Till vilket

1914-08-15

Motion 1914:270 Andra kammaren - b (pdf, 131 kB)

Motion 1914:269 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 269. 7 Nr 269. Av herr Lindhagen, angående ordningen för det slutliga utgåendet av det utav innevarande riksdag förskottsvis anvisade belopp för bestridande av kostnader, som avses i 63 regeringsformen. Med åberopande av skälen i den föregående motionen, nr 268, får jag ytterligare såsom

1914-08-14

Motion 1914:269 Andra kammaren - b (pdf, 120 kB)

Motion 1914:268 Andra kammaren - b

Motioner i Andra hammaren, Nr 268. 3 Nr 268. Av herr Lindhagen, om skrivelse till Kungl. Maj.t angående behovet och omfattningen av den påbjudna mobiliseringen utav landstormen m. m. Statsutskottets utlåtande nr 86, varigenom tillstyrktes propositionen om bemyndigande för Kung.Maj:t att för upprätthållande av rikets

1914-08-14

Motion 1914:268 Andra kammaren - b (pdf, 296 kB)

Motion 1914:267 Andra kammaren - b

Motioner i Andra hammaren, Nr 267. 1 Nr 267. Av herr Ekman, om riksdagens medgivande till uppskov med vissa extra ordinarie statsutgifter. Den våldsamma kris, som för närvarande övergår Europa, har för vårt lands vidkommande påkallat vissa militära åtgärder till tryggande av vår neutralitet. Det är klart, att dessa

1914-08-14

Motion 1914:267 Andra kammaren - b (pdf, 186 kB)

Motion 1914:108 Första kammaren - b

Motioner i Första kammaren, Nr 108. 1 Nr 108. Av greve Wachtmeister, Fredrik, om bemyndigande åt Kung1. Maj:t att uppskjuta vissa extra ordinarie statsutgifter. Den våldsamma kris, som för närvarande övergår Europa, har för vårt lands vidkommande påkallat vissa militära åtgärder till tryggande av vår neutralitet. Det

1914-08-14

Motion 1914:108 Första kammaren - b (pdf, 179 kB)

Motion 1914:266 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 266. 1 Nr 266. Av herr Bäckström, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående tillfälligt förbud i viss omfattning mot tillverkning av rusdrycker. Bland de bekymmer, som i följd av nu rådande högst allvarsamma förhållanden trycka och oroa vårt lands inbyggare, särskilt de ekonomiskt svagare,

1914-08-10

Motion 1914:266 Andra kammaren - b (pdf, 235 kB)

Motion 1914:265 Andra kammaren - b

Motioner i Andra hammaren, Nr 265. 5 t Nr 265. Av lierr Lindhagen m. fl.om anslag till gratifikation åt de i riksdagshusets matsal och kafé under innevarande riksdag anställda uppasserskor. Av olika anledningar har under nu pågående riksdag den i riksdagshuset inrymda restaurangen varit synnerligen litet besökt. På

1914-08-08

Motion 1914:265 Andra kammaren - b (pdf, 164 kB)

Motion 1914:264 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 264. 1 Nr 264. Av herr Lindhagen, om anslag till beklädnadsutrustning åt utkallade landstormsmän. För närvarande cirkulerar ett enskilt upprop om understöd till landstormsmäns beklädnad. Det vädjas i uppropet till den bättre lottade delen av samhället med anhållan om bidrag till inköp av

1914-08-08

Motion 1914:264 Andra kammaren - b (pdf, 183 kB)

Motion 1914:107 Första kammaren - b

Motioner i Första kammaren, Nr 107. 1 Nr 107. Av herr Wrangel m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om understöd i vissa fall åt sådan värnpliktigs familj, som fullgör tjänstgöring till rikets försvar, jämförd med Kungl. Maj:ts proposition angående reglemente för arméns avlöning

1914-08-07

Motion 1914:107 Första kammaren - b (pdf, 178 kB)

Motion 1914:263 Andra kammaren - b

Motioner i Andra hammaren, Nr 263. 1 Nr 263. Av herr Palmstierna m. fl.i anledning av Kungl Majis proposition, nr 254, med förslag till förordning angående statsmonopol å tolakstillverhiingen i riket samt förordning om vad iakttagas skall i avseende å införande av statsmonopol å tobakstillverkningen i riket m. m. Genom

1914-08-05

Motion 1914:263 Andra kammaren - b (pdf, 652 kB)

Motion 1914:261 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 261. 1 Nr 261. Av herr Hildebrand, i anledning av Kungl. Maj:ts propositioner, nr 254256 med förslag till förordning angående statsmonopol å tobakstillverkningen i riket m. m. Förslaget om tobaksmonopol framkallar den principiellt viktiga frågan om monopolisering av näringar. Hur viktig

1914-08-05

Motion 1914:261 Andra kammaren - b (pdf, 627 kB)

Motion 1914:106 Första kammaren - b

Motioner i Första kammaren, Nr 106. 1 Nr 106. Av herr Steffon, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning angående statsmonopol å tobakstillverkningen i riket m. m. Genom Kungl. Maj:ts proposition nr 254 föreslås riksdagen att antaga dels vissa förordningar angående organisationen och införandet

1914-08-05

Motion 1914:106 Första kammaren - b (pdf, 640 kB)

Motion 1914:105 Första kammaren - b

Motioner i Första kammaren, Nr 105. 7 Nr 105. Av friherre Fleming, med förslag till ändrad lydelse av vissa paragrafer i förordningen angående tillverkning och beskattning av maltdrycker m. m. Uti det förslag till ordnande av handeln med alkoholhaltiga drycker, soin framlagts med Kungl. Majrts proposition, nr 242, hava

1914-08-05

Motion 1914:105 Första kammaren - b (pdf, 228 kB)

Motion 1914:104 Första kammaren - b

Motioner i Första kammaren, Nr 104. 1 Nr 104. Av friherre Fleming, angående ersättning åt maltdryckstillverkare m. fl.vilkas utkomstmöjligheter inskränkas genom antagande av Kungl. Maj:ts förslag till förordning angående försäljning av alkoholhaltiga drycker. Den av Kungl. Maj:t till riksdagen avlåtna propositionen

1914-08-05

Motion 1914:104 Första kammaren - b (pdf, 388 kB)

Motion 1914:262 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 262. 11 Nr 262. Av herr Hamrin, i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 242, med förslag till förordning angående försäljning av alkoholhaltiga drycker m. Al len till bevillningsutskottet av Sveriges Svagdricksbryggareförenings styrelse ingiven skrivelse anlöres bland annat följande.

1914-08-04

Motion 1914:262 Andra kammaren - b (pdf, 241 kB)