Dokument & lagar (445 träffar)

Motion 1912:115 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 115. 1 Nr 115. Af herr Berglund, Jan Erik, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående anvisande af anslag till understödjande af sjukkassor, som meddela moderskapsunderstöd. I det anförande till statsrådsprotokollet den 26 nästlidne april, som finnes bilagdt Kungl. Maj:ts nådiga

1912-05-10

Motion 1912:115 Första kammaren (pdf, 456 kB)

Motion 1912:326 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 326. 3 Nr 326. Af herr Lindqvist i Stockholm 111. fl. i anledning af Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse af 15 kap. 22 och 24 strafflagen. 0 Den socialdemokratiska riksdagsgruppens år efter år förnyade motion om Akarpslagens upphäfvande har inneburit ett

1912-05-08

Motion 1912:326 Andra kammaren (pdf, 578 kB)

Motion 1912:325 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 325. 1 Nr 325. Af herrar vice talmannen Bonde och Brälltillg angående gratifikation åt vaktmästaren i konstitutionsutskottet Oskar August Larssons änka. Den 26 sistlidna april afled härstädes, efter endast en enda dags sjukdom, vaktmästaren i konstitutionsutskottet Oskar August Larsson.

1912-05-08

Motion 1912:325 Andra kammaren (pdf, 150 kB)

Motion 1912:114 Första kammaren

10 Motioner i Första kammaren, Nr 114. Nr 114. Af herr Ekman, Karl Johan, om ändring af 55 i riksdagsordningen. De grundvalar, på hvilket vårt gällande statsskick hvilar, äro konungamakten och folkrepresentationen. Sveriges rike skall styras af en konung svenska folket representeras af Riksdagen. Till förhindrande af

1912-05-08

Motion 1912:114 Första kammaren (pdf, 135 kB)

Motion 1912:113 Första kammaren

5 Motioner i Första kammaren, Nr 113. den ordning 56 stadgar, eljest 11 i tv er afgjord. Hvarje uppehållas. Uppstår afgöras. Stockholm den 8 maj 1912. Sam. Clason. Hugo Falilén. K. v. Geijer. August Bellinder. K. H. Bergendahl. Rudolf Kjellén. G. Lagerbjellce. L. E. Gezelius. Aaby Ericsson. Nr 113. Åt herr Klefbeck, i

1912-05-08

Motion 1912:113 Första kammaren (pdf, 350 kB)

Motion 1912:112 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 112. 1 Nr 112. Af herr Kjellén m. fl.om ändring af 56 och 58 riksdagsordningen. Med riksdagsarbetets växande omfattning framstår allt klarare nödvändigheten att ur riksdagsordningen utrensa de byråkratiska former och omvägar, som ännu här och där stå i vägen för en praktisk behandling

1912-05-08

Motion 1912:112 Första kammaren (pdf, 352 kB)

Motion 1912:324 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 334. 3 ISy 324. Af herr Söderberg i Stockholm, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till anordnande af yrkesinspektion. I Kung,Maj:ts proposition nr 239, angående anslag till anordnande af yrkesinspektionen, föreslås under B, extra anslag, ett belopp af 50,000 kronor

1912-05-07

Motion 1912:324 Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Motion 1912:323 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 323. 1 Nr 323. Af herr Carlson i Herrljunga, i anledning af Kungl, Maj.ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse af 3 mom. 6 i förordningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskrifning. I nådig proposition nr 227 till årets Riksdag har Kungl. Maj:t föreslagit sådan ändring

1912-05-07

Motion 1912:323 Andra kammaren (pdf, 166 kB)

Motion 1912:111 Första kammaren

4 Motioner i Första hammaren, Nr 111. Nr 111. Af herr Thyrén, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående ändrad lydelse af 15 kap. 22 och 24 strafflagen. I anledning- af Kungl. Maj:ts proposition nr 224 får jag, med åberopande af de skäl, jag anfört i min motion förlidet år, nr 51 i Andra kammaren, samt under

1912-05-07

Motion 1912:111 Första kammaren (pdf, 119 kB)

Motion 1912:110 Första kammaren

Motioner i Första kammaren Nr 110. 1 Nr Ilo. Af herrar Lamm och Milsson, Johan, i anledning af Kungl. Maj ds proposition angående anslag för år 1913 till fortsättande af utläggning af ytterligare ett järnvägsspår mellan Rönninge och Järna. Med anledning af Kungl. Maj:ts proposition, nr 207, angående anslag för år 1913

1912-05-06

Motion 1912:110 Första kammaren (pdf, 237 kB)

Motion 1912:322 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 322. 7 Nr 322. Af herr Helger, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående understödjande af folkbiblioteksväsendet. I Kungl. Maj tis proposition nr 179 föreslås, att de större riksförbund, som anordna sin biblioteksverksamhet i samband med studiecirklar, måtte komma i åtnjutande af

1912-05-04

Motion 1912:322 Andra kammaren (pdf, 133 kB)

Motion 1912:321 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 321. 3 Nr 321, Af herr Tengdahl in. fl.i anledning af Kungl. Maj:tsproposition angående utgifvande af en ny upplaga af handboken Sveriges land och folk.Kungl. Maj:ts proposition nr 223 angående en ny upplaga af handboken Sveriges land och folk är ägnad att hälsas med glädje såsom ett mycket

1912-05-04

Motion 1912:321 Andra kammaren (pdf, 286 kB)

Motion 1912:320 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 320. 1 Nr 320. Af herr Vsnnersten, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till anordnande af yrkesinspektion. Med hänvisning i hufvudsak till de motiv, som anförts i motionen nr 35 i Andra kammaren vid 1911 års Riksdag, och då det enligt min mening kommer att möta svårigheter

1912-05-04

Motion 1912:320 Andra kammaren (pdf, 120 kB)

Motion 1912:109 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 109. 5 Nr 109. Af herr Nilson, Karl, i anledning af Kungl. Maj:ts förslag till ändrad lydelse af vissa delar af gällande förordning med tulltaxa för inkommande varor. Kungl. Maj:t framlägger i proposition nr 195 förslag om ändrade bestämmelser rörande tullfrihet vid införsel till vissa

1912-05-04

Motion 1912:109 Första kammaren (pdf, 103 kB)

Motion 1912:108 Första kammaren

Motioneri Första kammaren, Nr 108. 1 Nr 108. Af herr AntonSSOll m. fl.i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående utgifvande af en ny upplaga af handboken Sveriges land och folk.Kungl. Maj:ts proposition nr 223 angående en ny upplaga af handboken Sveriges land och folk är ägnad att hälsas med glädje såsom ett

1912-05-04

Motion 1912:108 Första kammaren (pdf, 280 kB)

Motion 1912:319 Andra kammaren

18 Motioner i Andra kammaren, Nr 319. Nr m Af herr Vahlquist, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående ersättning för skada till följd af olycksfall i arbete åt skogstorparen Isak Johansson Kenttäsaaris eller Bovas änka och barn. I nådig proposition nr 247 i år har Kung.Maj:t på anförda skäl föreslagit Riksdagen

1912-05-03

Motion 1912:319 Andra kammaren (pdf, 181 kB)

Motion 1912:315 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 315. 1 Nr 315. Af herr Pettersson i Bjälbo, i anledning af Kungl, Maj:ts proposition angående upplåtande af områden från förra korpralsbostället Åsby nr 1 i Östergötlands län. Här ifrågavarande kronodomän f. d. korpralsbostället 1 mantal Asby i Rogslösa socken, Dals härad, Östergötland,

1912-05-03

Motion 1912:315 Andra kammaren (pdf, 222 kB)

Motion 1912:318 Andra kammaren

12 Motioner i Andra kammaren, Nr 318. Nr 318. Af herr Lindhagen m. fl.angående införande af republikanskt statsskick. Då den sammanfattande framställningen uti motionen nr 311 om en demokratisk författningsrevision ansetts böra splittras i särskilda motioner se Andra kammarens protokoll för den 1 maj få vi, under åberopande

1912-05-01

Motion 1912:318 Andra kammaren (pdf, 405 kB)

Motion 1912:317 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 317. 9 Nr 317. Af herr Lindhagen m. fl. angående införande af enkammarsystem m. rn. Då deri. sammanfattande framställningen uti motionen nr 311 om en demokratisk författningsrevision ansetts höra splittras i särskilda motioner se Andra kammarens protokoll för den 1 maj få vi, under åberopande

1912-05-01

Motion 1912:317 Andra kammaren (pdf, 231 kB)

Motion 1912:316 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 316. 1 Nr 316. Af herr Lindhagen m. fl,om ändrad lydelse af 16 första stycket samt 19 riksdagsordningen. I hvarje nations lif gifves det vissa vändpunkter, som beteckna en brytningmed det förflutna och begynnelsen af en ny tidsålder. Idéer, som en tid varit vägledande, skola en gång hafva

1912-05-01

Motion 1912:316 Andra kammaren (pdf, 547 kB)