Dokument & lagar (1 202 träffar)

Motion 1918:214 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 214. 1 Nr 214. Av herr Boiliail, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse. I Kungl. Maj:ts proposition, nr 434, föreslås vissa ändringar i gällande banklag avseende dels förbud för enskild person eller

1918-05-22

Motion 1918:214 Första kammaren (pdf, 250 kB)

Motion 1918:213 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 213. 5 Nr 213. Av herr Neiglick, angående avlöningsförmåner för förste vaktmästaren vid tekniska högskolan. I proposition nr 435 till innevarande riksdag angående reglering av löneförhållandena in. in. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare har Kungl. Maj:t föreslagit,

1918-05-22

Motion 1918:213 Första kammaren (pdf, 119 kB)

Motion 1918:212 Första kammaren

Motionär i Första kammaren, Nr Si 12. 1 Nr 212. Av herr Neiglick, angående löneförmåner för överläkaren vid Stockholms hospital och professorn i psykiatri vid Karolinska institutet. I anledning av Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 409 till innevarande riksdag angående reglering av avlöningsförhållandena m. ra. för

1918-05-22

Motion 1918:212 Första kammaren (pdf, 278 kB)

Motion 1918:211 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 211. n Nr 211. Av herr Roséll, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående driftkostnader under år 1919 för statens domäner. I Kungl. Maj:ts proposition nr 399 angående driftkostnader under år 1919 för statens domäner föreslås höjning av bl. a. jägmästarnas löner men däremot ingen

1918-05-22

Motion 1918:211 Första kammaren (pdf, 221 kB)

Motion 1918:463 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 463. 1 Nr 463. Av herr Tll016 III. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 382, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid postverket m. m. 1915 års avlöningskommission, vars betänkande ligger till grund för Kungl. Maj:ts i proposition nr 382 inrymda förslag till tillfällig

1918-05-18

Motion 1918:463 Andra kammaren (pdf, 593 kB)

Motion 1918:461 Andra kammaren

Motioner i Andra kammarm, Nr 461. 1 Nr m. Av herr Johansson i lrollhättan m. fl,i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 384, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens vattenfallsverk in. in. År 1909 den 17 mars överlämnade kung vattenfallsstyrelsen till Kung Maj:t förslag till avlöningsreglemente

1918-05-18

Motion 1918:461 Andra kammaren (pdf, 684 kB)

Motion 1918:219 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 219. 1 Nr 219. Av greve Wachtmeister, Henning, angående avlöningsförmåner för vaktmästaren vid Uppsala universitets gymnastikinstitution. Enligt den utredning, som finnes intagen i underdånigt betänkande av den 14 november 1916, avgivet av den av Kungl. Maj:t den 3 oktober 1902 tillsatta

1918-05-18

Motion 1918:219 Första kammaren (pdf, 235 kB)

Motion 1918:209 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 209. 11 Nr 209. Av herr Hellberg, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående avsättning av medel för beredande av krigstidstillägg och krigstidshjälp för år 1919 åt vissa befattningshavare och f. d. befattningshavare i statens tjänst m. fl. I kung,propositionen nr 393, särskilt

1918-05-18

Motion 1918:209 Första kammaren (pdf, 172 kB)

Motion 1918:208 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, AV 208. 7 Nr 208. Av herr Lindblad, Ernst, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående telegrafverkets övertagande av det enskilda telefonnätet i Stockholm med omnejd. Då tiden ej medger någon ingående granskning av det föreslagna telefonköpet och därtill fordras fackman, ber jag att

1918-05-18

Motion 1918:208 Första kammaren (pdf, 266 kB)

Motion 1918:206 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 206. 1 Nr 2ÖÖ. Av herr Holmquist, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utbetalande av förskott å krig stid st ill äg g för år 1919 åt befattningshavare i statens tjänst. Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 394 angående utbetalande av förskott å krigstidstillägg för år 1919

1918-05-18

Motion 1918:206 Första kammaren (pdf, 164 kB)

Motion 1918:460 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 460. 7 Nr 460. Av herrar Alldersoil i Råstock och JailSSOIl i Edsbäcken, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 381, angående tillfdllig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar m. m. Vid behandling inom järnvägsstyrelsen av 1915 års kommissions förslag till tillfällig

1918-05-17

Motion 1918:460 Andra kammaren (pdf, 202 kB)

Motion 1918:459 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 459. I Nr 459. Av herr Bäckluild in. fl.i anledning av KungMaj ds proposition, nr 381, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar in. in. Vid 1917 års riksdag väcktes av oss m. fl. motion om ändring i statens järnvägars avlöningsreglemente 5 mom. 1. Ur denna motion

1918-05-17

Motion 1918:459 Andra kammaren (pdf, 372 kB)

Motion 1918:458 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 458. o N:r 458. Av herr Andersson i Stockholm, i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 381, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar in. in. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition, nr 381, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar

1918-05-17

Motion 1918:458 Andra kammaren (pdf, 293 kB)

Motion 1918:457 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 457. 3 Nr 457. Av herrar Lovén och Bäcklund, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 381, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar m. m. I inledningen till Knngl. Maj:ts proposition, nr 381, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar

1918-05-17

Motion 1918:457 Andra kammaren (pdf, 197 kB)

Motion 1918:456 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 45f.1 Nr 456. Av herr Larsson i Västerås, om gratifikation åt vaktmästaren Fingal Anderssons änka. Den 5 maj 1918 avled vaktmästaren Fingal Andersson. Fem dagar tidigare hade han på grund av sjukdom erhållit avsked från sin befattning såsom vaktmästare hos konstitutionsutskottet. Vid sin

1918-05-17

Motion 1918:456 Andra kammaren (pdf, 205 kB)

Motion 1918:207 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 207. 3 Nr 207. Av herrar Fagerlin och von Geijer, i anledning av Knngl. Maj:ts proposition angående anslag till bestridande av vissa bidrag till kostnaderna för domsagornas förvaltning. I proposition av den 19 april 1918, nr 389, har Knngl. Maj:t föreslagit riksdagen att för år 1918 och

1918-05-17

Motion 1918:207 Första kammaren (pdf, 292 kB)

Motion 1918:205 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 205. 13 Nr 205. Av herr Mannheimer, angående gratifikation åt vaktmästaren F. Anderssons änka. Den 5 maj 1918 avled vaktmästaren Fingal Andersson. Fem dagar tidigare hade lian på grund av sjukdom erhållit avsked från sin befattning såsom vaktmästare hos konstitutionsutskottet. Vid sin

1918-05-17

Motion 1918:205 Första kammaren (pdf, 119 kB)

Motion 1918:452 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 452. 1 Nr 452. Av herrar Bärg i Katrineholm och Kropp, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 361, angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén. Bland de i Kungl. Maj:ts proposition, nr 361, upptagna personalkategorier vid armén, åt vilka nämnda proposition avser

1918-05-15

Motion 1918:452 Andra kammaren (pdf, 282 kB)

Motion 1918:451 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 451. 7 Nr 451. Av herr Bärg i Katrineholm m. fl.i anledning av Kangl. Maj:ts proposition, nr 381, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar m. m. Det nu gällande avlöningsreglementet vid statens järnvägar är i allt väsentligt sådant det fastställdes vid löneregleringen

1918-05-15

Motion 1918:451 Andra kammaren (pdf, 1411 kB)

Motion 1918:450 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 450. 1 Nr 450. Av herrar Hage och Bärg i Katrineholm, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 381, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar m. m. I Kungl. Maj:ts proposition nr 381 har föreslagits nya bestämmelser i fråga om de kallortstillägg, som utgå

1918-05-15

Motion 1918:450 Andra kammaren (pdf, 410 kB)