Dokument & lagar (1 237 träffar)

Motion 1918:183 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 183. 1 Nr 183. Av herr Bergqvist m. fl.angående ortstillägg åt lärare vid högre allmänna läroverk och samskolor, folkskoleseminarier samt folk- och småskolor i Västerbottens och Norrbottens län. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 260 angående löne- och pensionsreglering för lärarpersonalen

1918-05-07

Motion 1918:183 Första kammaren (pdf, 1041 kB)

Motion 1918:180 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 180. 11 Nr 180. Av herr Ekman, Johan Emilson, i anledning av Kungl. Maj:ts nådiga proposition, nr 369, med förslag till förordning angående försäljning av pilsner m. m. Uti ovannämnda kungl. proposition intagna förslag till ändrad lydelse av 3, 7, 23 och 26 i förordningen den 7 augusti

1918-05-07

Motion 1918:180 Första kammaren (pdf, 164 kB)

Motion 1918:178 Första kammaren

Motionär i Första kammaren, Nr 178. 1 Nr 17S. Av friherre Hermelin, i anledning av Kungl. Maj:tsproposition angående gäldande av ersättning till ledamöterna i ett vid lanthruksstyrelsens sida ställt lantbruksråd. Uti eu till innevarande års riksdag avlåten nådig proposition, nr 327, har Kungl. Mapt föreslagit, att till

1918-05-07

Motion 1918:178 Första kammaren (pdf, 434 kB)

Motion 1918:176 Första kammaren

Motioner i Förda kammaren, Nr 176- 1 Nr m. Av herr Petrén, Alfred, med anledning av Kungl. Maj:ts proposition om anvisande av medel till beredande av tvångsuppfostran åt minderåriga manliga förbrytare, m. m. I proposition nr 338 angående anvisande av medel till beredande av tvångsuppfostran åt minderåriga förbrytare

1918-05-06

Motion 1918:176 Första kammaren (pdf, 984 kB)

Motion 1918:175 Första kammaren

I Motioner i Första kammaren, Nr 17a, Nr 175. Av herr Bäckström, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående en kraftstation vid Harsprånget. Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 315 angående anslag för påbörjande av första utbyggnaden av en kraftstation vid Harspiånget skulle jag vilja framställa några

1918-05-06

Motion 1918:175 Första kammaren (pdf, 242 kB)

Motion 1918:411 Andra kammaren

Motioner i Andra kammare, Nr 4J1. 5 Nr 411. Av herv Gustafsson i Örebro m. fl.i anledning av Kung1. Maj.ts proposition, nr 335, angående omorganisation av den, lägre tekniska undervisningen. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 335 angående omorganisation av den lägre tekniska undervisningen har Kungl. Maj:t bland annat

1918-05-04

Motion 1918:411 Andra kammaren (pdf, 413 kB)

Motion 1918:410 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 410. Nr 410. Av herr Leander, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 388, om beviljande av anslag till fångvården och statens årbetsanStalter m. m. I proposition nr 388 har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen bland annat att uppflytta 4 stycken assistenter vid fångvården från andra till

1918-05-04

Motion 1918:410 Andra kammaren (pdf, 339 kB)

Motion 1918:407 Andra kammaren

Motion'i Andra kammaren, Nr 407. 11 Nr 407. Av herr Olsson i See, i anledning av Kungl. May.ts proposition, nr 311, angående ändring i avlöning sstaten för förste provinsialläkare och provinsialläkare m. m. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen nr 311 föreslås bland annat inrättande av en del nya ordinarie

1918-05-04

Motion 1918:407 Andra kammaren (pdf, 148 kB)

Motion 1918:177 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 177. 1 Nr 177. Av herr von Koch, om anslag till eu vårdanstalt ä Salbohed för alkoholister. I Kungl. Maj:ts proposition nr 338 föreslås bl. a.att statens vårdanstalt för alkoholister, som f. n. är förlagd till Yenngarn, skall tills vidare förflyttas till Salbohed, samt att i samband härmed

1918-05-04

Motion 1918:177 Första kammaren (pdf, 325 kB)

Motion 1918:174 Första kammaren

Motioner Första kammaren, Nr 174. 1 Nr 174- Av herr von Kocll ro. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående omorganisation av den lägre tekniska undervisningen. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition Nr 335 angående omorganisation av den lägre tekniska undervisningen har Kungl. Maj:t bland annat slagit, att

1918-05-04

Motion 1918:174 Första kammaren (pdf, 398 kB)

Motion 1918:173 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 173. 1 Nr 173. Av friherre Fleming, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 323, med förslag till förordning angående handel med skattefri sprit in. m. Det förslag till förordning angående handel med skattefri sprit, som Kungl. Maj:t i proposition nr 323 förelagt riksdagen till antagande,

1918-05-04

Motion 1918:173 Första kammaren (pdf, 432 kB)

Motion 1918:409 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 409. Nr 409. Av herr Sterne, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 260, angående löne- och pensionsreglering för lärarpersonaler na vid de allmänna läroverken, högre lärarinneseminariet, folkskoleseminarierna, folk- och småskolorna, de högre folkskolorna och de kommunala mellanskolorna.

1918-05-03

Motion 1918:409 Andra kammaren (pdf, 376 kB)

Motion 1918:405 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 405. 3 Nr 405. Av herr Liibeck, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 297, angående förvärvande för kronans räkning av aktierna i VirsboRamnäs kraftaktiebolag ra. m. I nådig proposition nr 297 har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att godkänna ett av vattenfallsstyrelsen träffat preliminärt

1918-05-02

Motion 1918:405 Andra kammaren (pdf, 279 kB)

Motion 1918:404 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 404. 1 Nr 404. Av herr Runefors, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 260, angående löne- och pensionsreglering för lärarpersonalema vid de allmänna läroverken, högre lärarinneseminariet, folkskoleseminarierna, folk- och småskolorna, de högre folkskolorna och de kommunala mellanskolorna.

1918-05-02

Motion 1918:404 Andra kammaren (pdf, 161 kB)

Motion 1918:403 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 403. 1 Nr 403. Av herr Hildebrand, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående utredning rörande omläggning av första kammarens sammansättning. Rösträttsfrågans historia rullar upp en brokig mångfald av hugskott och förslag av mycket växlande värde. Åsikterna ha stått hårt emot varandra på

1918-05-02

Motion 1918:403 Andra kammaren (pdf, 2635 kB)

Motion 1918:402 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 402. b Nr 402. Av herrar MagllUSSOIl i Tumhult och Riif, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 290, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. m. Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med

1918-05-02

Motion 1918:402 Andra kammaren (pdf, 435 kB)

Motion 1918:401 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 401. 1 Nr 401. Av herr Normali anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 290, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. m. Kungl. propositionen nr 290 innehåller förslag till ändrad lydelse i vissa delar av förordningen

1918-05-02

Motion 1918:401 Andra kammaren (pdf, 256 kB)

Motion 1918:400 Andra kammaren

Motionär i Andra kammaren, Nr 400. 1 Nr 400. Av herr Thore, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 333, angående anslag till nautisk-meteor ologiska byrån in. in. I en till riksdagen avlämnad proposition, nr 333, angående anslag till nautisk-meteorologiska byrån m. m. begäres riksdagens godkännande till ny avlöningsstat

1918-04-30

Motion 1918:400 Andra kammaren (pdf, 579 kB)

Motion 1918:170 Första kammaren

Motioner i Första hammaren, Nr 170. 7 Nr 170. Av herr von Mentzer, om ändring av 17 mom. i riksdagsordningen. Med åberopande av skäl, som anförts i en annan av mig samtidigt härmed väckt motion om vissa ändringar i kungl. förordningen om landsting, får jag vördsamt föreslå, att de i riksdagsordningens 17 mom. 1 förekommande

1918-04-30

Motion 1918:170 Första kammaren (pdf, 101 kB)

Motion 1918:169 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr t Git. 5 Nr 169. Av herr von Mentzer, i anledning av KungI. Maj ds proposition nr 261 med förslag till lagar om ändringar i vissa kommunallagar. Uti Kungl. Majits proposition nr 261 innevarande år föreslås, att val av stadsfullmäktige och landstingsman skola företagas vart fjärde år. I

1918-04-30

Motion 1918:169 Första kammaren (pdf, 194 kB)