Dokument & lagar (1 237 träffar)

Motion 1918:4 Första kammaren - urtima

Motioner i Förda kammaren, Nr 4. it Nr 4. Av herr Ericsson, oilas, m. fl.i anledning av Kungl. Majds proposition om anvisande av medel till bestridande av kostnader för särskilda anordningar för vinnande av mera effektiv tillämpning av prisockerlagen m. tn. I proposition nr 17 till nu pågående riksdag föreslår Kungl.

1918-11-07

Motion 1918:4 Första kammaren - urtima (pdf, 304 kB)

Motion 1918:14 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 14. 1 Nr 14. Av herr Leander m. fl.i anledning ar Kungl. Majits proposition, nr 1, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 och tills ridare under år 1919 åt befattningshavare i statens tjänst. i det statsrådsprotokoll, som bifogats den kungpropositionen nr 1 till innevarande

1918-11-06

Motion 1918:14 Andra kammaren - urtima (pdf, 214 kB)

Motion 1918:10 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 10. 7 Nr 10. Av herr Jungnell, t anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 13, angående extra krig stid stillägg för senare halvåret av 1918 åt vissa lärare vid högre folkskolor. 1 anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 13, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918

1918-11-06

Motion 1918:10 Andra kammaren - urtima (pdf, 113 kB)

Motion 1918:9 Andra kammaren - urtima

Motionär i Andra kammaren, Nr 9. 5 Nr 9. Av herr Jungnell, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 12, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare vid de av landsting och av städer, som icke deltaga i landsting, underhållna småskoleseminarierna. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition,

1918-11-06

Motion 1918:9 Andra kammaren - urtima (pdf, 161 kB)

Motion 1918:8 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, AV 8. 3 Nr 8. Av herr Jungnoll. i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 10, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare vid kommunala mellanskof. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 10, angående extra krigstidstillftgg för senare halvåret av 1918 åt lärare

1918-11-06

Motion 1918:8 Andra kammaren - urtima (pdf, 149 kB)

Motion 1918:6 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 6. 1 Nr 6. Av herr Thore m. fl.i anledning av Kungl. Majts proposition nr 1 angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 och tillsvidare under år 1919 åt befattningshavare i statens tjänst m. m. I nådig proposition nr 1 till innevarande års urtima riksdag angående extra

1918-11-06

Motion 1918:6 Andra kammaren - urtima (pdf, 527 kB)

Motion 1918:3 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr 1 Nr 3. Av herr Clason m. fl.i anledning av Kungl. Maj.ts propositioner angående extra krigstidstillägg åt befattningsinnehavare och f. d. befattningshavare i statens tjänst samt änkor och barn efter statstjänare. I nådig proposition nr i till innevarande års urtima riksdag- angående

1918-11-06

Motion 1918:3 Första kammaren - urtima (pdf, 524 kB)

Motion 1918:3 Andra kammaren - urtima

1 Motioner i Andni kammaren, AV Nr 3. Av herr Lithander m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 1, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 och tills vidare under år 1919 åt befattningshavare i statens tjänst. I 14 av Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 22 mars 1918 angående krigstidstillägg

1918-11-06

Motion 1918:3 Andra kammaren - urtima (pdf, 193 kB)

Motion 1918:12 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 12. 5 Nr 12. Av herrar Bengtsson och von Sneidern, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 16, angående extra krigstidstillägg åt lärare vid statsunderstödda lantmannaskolor samt lärarinnor vid statsunderstödda lanthushållsskolor. Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen,

1918-11-05

Motion 1918:12 Andra kammaren - urtima (pdf, 169 kB)

Motion 1918:11 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr It. 1 Nr 11. Av herrar Bengtsson och von Sneidern, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 14, angående extra krigstidstillägg åt vissa lärare vid statsunderstödda folkhögskolor. Uti Kungl. Maj:ts proposition nr 14 den 25 oktober 1918 angående extra krigstidstillägg åt lärare vid statsunderstödda

1918-11-05

Motion 1918:11 Andra kammaren - urtima (pdf, 266 kB)

Motion 1918:7 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 7. 1 Nr 7. Av herr Jungnell, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 11, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare vid egentliga folkskolor och småskolor. Uti Kungl. Maj:ts proposition, nr 11, rörande extra krigstidstillägg för senare halvåret 1918 åt lärare

1918-11-05

Motion 1918:7 Andra kammaren - urtima (pdf, 176 kB)

Motion 1918:4 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 4. 3 Nr 4. Av herr Lindman, angående extra krigstidstillägg åt innehavare av vissa prästerliga tjänster och prästerliga emeritilöner. Till innevarande års lagtima riksdag framlade Kungl. Maj:t förslag till lag angående krigstidsunderstöd åt vissa präster, varjämte Kungl. Maj:t föreslog riksdagen

1918-11-04

Motion 1918:4 Andra kammaren - urtima (pdf, 259 kB)

Motion 1918:2 Första kammaren - urtima

2 Motioner i Första kammaren, Nr 2. Sr 2. Av herr Holmquist, angående extra avlöningstillågg åt viss hos riksdagen anställd personal. fV, v-v. i:i t i Kungl. Maj:t, som i proposition nr 20 vid denna urtima riksdag föreslagit, att för tiden från och med den 1 juli till och med den 31 december 1918 ett extra krigstidstillägg

1918-11-02

Motion 1918:2 Första kammaren - urtima (pdf, 139 kB)

Motion 1918:1 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 1. 1 Nr 1. Av herr Lithander, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 2, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt f. d. h ef ältning shav axe i statens tjänst. Då det utan tvivel är i full överensstämmelse med syftet för urtima riksdagens sammankallande att söka

1918-11-02

Motion 1918:1 Andra kammaren - urtima (pdf, 411 kB)

Motion 1918:2 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 2. 7 Nr 2. Av herr Molin, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 17, om anvisande av medel för bestridande av kostnader för särskilda anordningar för vinnande av mera effektiv tillämpning av prisockerlagen m. fl. kristidsförfattningar. I proposition nr 17 till innevarande års urtima

1918-11-01

Motion 1918:2 Andra kammaren - urtima (pdf, 249 kB)

Motion 1918:26 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 26. Nr 26. Av herr Llibeck, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 1, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 och tills vidare under år 1919 åt befattningshavare i statens tjänst. Den på grund av 1918 års lagtima riksdags beslut utfärdade kungl. förordningen nr

1918-10-21

Motion 1918:26 Andra kammaren - urtima (pdf, 422 kB)

Motion 1918:482 Andra kammaren

Motioner i Andra kammar en, Nr 482. 1 Nr 482. Av herrar Holmdah.1 och Röing, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 445, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid postsparbanken. Uti en den 18 maj 1918 dagtecknad motion, nr 463, har herr Thore m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 382,

1918-05-31

Motion 1918:482 Andra kammaren (pdf, 167 kB)

Motion 1918:481 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 481. 8 Nr 481. Av herr vört Sneidern, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 383, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid telegrafverket m. m. Uti Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 383 angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid telegrafverket m. m. har i stort

1918-05-29

Motion 1918:481 Andra kammaren (pdf, 723 kB)

Motion 1918:480 Andra kammaren

Motioner i Avdra kammaren, Nr 480. Nr Av herr Lindqvist i Kosta, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 428, med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 i lagen den 4 juni 1886 angående ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål. I proposition nr 428 har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen en förändring

1918-05-29

Motion 1918:480 Andra kammaren (pdf, 151 kB)

Motion 1918:479 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 479. 13 Nr 479. Av herr Nilsson i Landeryd, i anledning av Kungl. May.ts proposition, nr 443, angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar. Vid arrendeuppskattningen för förnyad utarrendering av 1 mantal Bredaryd nr 8 Torp och Va mantal

1918-05-28

Motion 1918:479 Andra kammaren (pdf, 295 kB)