Dokument & lagar (1 237 träffar)

Motion 1918:448 Andra kammaren

Motionär i Andra kammaren, Nr 44A. 3 Nr 448. Av herrar Veilliersteil och Lithailder, i anledning av Kungl. MajUs propositioner, nr 361 och 362, angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén och marinen. I Ivungl. Maj:ts nådiga propositioner nr 361 och 362 har Kungl. Maj:t gjort framställning om beredande

1918-05-15

Motion 1918:448 Andra kammaren (pdf, 184 kB)

Motion 1918:447 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 447. I Nr 447. Av hevr NilssOIl i Kristianstad, i anledning av Kunyl. Majts proposition, nr Stil, angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén. Med anledning av den kungl. propositionen angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén nr 361 får jag härmed

1918-05-15

Motion 1918:447 Andra kammaren (pdf, 175 kB)

Motion 1918:446 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 446: 13 Nr 446. Av herr Röing m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 381, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar rn. rn. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 381, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar m.

1918-05-15

Motion 1918:446 Andra kammaren (pdf, 263 kB)

Motion 1918:445 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 445. 1 Nr 445. Av herr Leo m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 381, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar rn. m. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 381 angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar, tillåta

1918-05-15

Motion 1918:445 Andra kammaren (pdf, 677 kB)

Motion 1918:204 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 201. 1 Nr 204. Av herr Berglund m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar rn. in. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 381 angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar, tillåta

1918-05-15

Motion 1918:204 Första kammaren (pdf, 732 kB)

Motion 1918:449 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 44It. Nr 449. Av herr AndersSOll i Grimbo, i anledning av Kungl. Majds proposition, nr AGA, med förslag till förordning om ändrad lydelse av 17 G mom. i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker m. m. Genom Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen, nr 363, kar föreslagits

1918-05-14

Motion 1918:449 Andra kammaren (pdf, 254 kB)

Motion 1918:444 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 444. 3 Nr 444. Av herrar Sävström och Ingvarson, i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 36imed förslag till förordning angående försäljning av pilsner m. m. I propositionen nr 369 har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen antaga en ny förordning angående försäljning av pilsner.I denna

1918-05-14

Motion 1918:444 Andra kammaren (pdf, 258 kB)

Motion 1918:443 Andra kammaren

Mohoner i A ndra kammaren, Nr 443. 1 Nr 443. Av herr Sjöblom, i anledning av Kungl. Maj.tsproposition, nr 373, angående anslag till rikets allmänna kartverk. I proposition nr 373 har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att godkänna förslag till avlöningsstat och övergångsstat för den civila personalen vid rikets allmänna

1918-05-14

Motion 1918:443 Andra kammaren (pdf, 149 kB)

Motion 1918:441 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 441. 5 Nr 441. Av herr Söderhielm, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 361, angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén. De sakkunniga, vilka enligt den 29 juni 1917 givet nådigt bemyndigande inom lånt- och sjöförsvarsdepartementen biträtt med verkställande av

1918-05-14

Motion 1918:441 Andra kammaren (pdf, 283 kB)

Motion 1918:203 Första kammaren

Motioner i Första hammaren, Nr 203. 7 Nr 203. Av herr Rosén m. fl.i anledning av Kungl. Majds proposition angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén. Med åberopande i huvudsak av den motivering, som anförts i en i andra kammaren av herr Sven Persson m. fl. väckt motion i anledning av Kungl. Maj:ts

1918-05-14

Motion 1918:203 Första kammaren (pdf, 109 kB)

Motion 1918:202 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 202. 3 Nr 202. Av herr G-ullberg m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar m. m. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 381 angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar m. in. tillåta

1918-05-14

Motion 1918:202 Första kammaren (pdf, 264 kB)

Motion 1918:201 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 201. I Nr 201. Av herr Ericson, Hans, och friherre Fleming, i anledning av Kungl. Maj ds propositioner nr 361 och 362, angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén och marinen. I Kungl. Maj:ts nådiga propositioner nr 361 och 362 har framställning gjorts om beredande

1918-05-14

Motion 1918:201 Första kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1918:200 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 200. Nr 200. Av friherre Hermelin, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående inrättande av en dränerings fond m. m. Uti en till innevarande års riksdag avlåten nådig proposition, nr 357, har Kungl. Maj:t för inrättande av en dräneringsfond m. in.bland annat, hemställt, att riksdagen

1918-05-14

Motion 1918:200 Första kammaren (pdf, 281 kB)

Motion 1918:199 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, År 199. I Nr 199. Av herr Bomari i anledning av KungMaj:ts proposition nr 395 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 20 i förordningen den 28 oktober 1910 om inkom stock förmögenhetsskatt m. m. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 395 föreslås viss ändring i lydelsen av 20 av

1918-05-14

Motion 1918:199 Första kammaren (pdf, 261 kB)

Motion 1918:198 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 198. 5 Nr 198. Av herr Ekman, Carl Gustaf, m. fl.i anledning av Klingl. Maj.is proposition med förslag till förordning angående försäljning av pilsner m. m. I propositionen nr 369 har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen antaga en ny förordning angående försäljning av pilsner.I denna proposition

1918-05-14

Motion 1918:198 Första kammaren (pdf, 267 kB)

Motion 1918:197 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 197. I Nr 197. Av herr Magnusson, Carl, i anledning av KungMaj.ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 17 5 mom. i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker m. m. Genom Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen nr 363 har föreslagits sådan

1918-05-14

Motion 1918:197 Första kammaren (pdf, 249 kB)

Motion 1918:196 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 196. Nr 196. Av herr Pålsson, Jons, i anledning av Kungl. Majds proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 17 5 mom. i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker m. m. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 363 föreslås sådan ändrad lydelse av 17 mom.

1918-05-14

Motion 1918:196 Första kammaren (pdf, 273 kB)

Motion 1918:195 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 195. 1 Nr 195. Av herrar Antonsson och Trygger i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén. De sakkunniga, vilka enligt den 29 juni 1917 givet nådigt bemyndigande inom lånt- och sjöförsvarsdepartementen biträtt med verkställande

1918-05-14

Motion 1918:195 Första kammaren (pdf, 296 kB)

Motion 1918:439 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr dä9. o Nr 439. Av lierr Welill, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 260, angående löne- och pensionäreglering för lärarepersonalerna vid de allmänna läroverken, högre lärarinneseminariet, folkskoleseminarierna, folk- och småskolorna, de högre folkskolorna och de kommunala mellanskolorna.

1918-05-11

Motion 1918:439 Andra kammaren (pdf, 330 kB)

Motion 1918:438 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 438. 1 Nr 438. Av herr Welill, i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 260, angående löne- och pensionsreglering för lär a r personalerna vid de allmänna läroverken, högre lärarinneseminariet, folkskoleseminarierna, folk■och småskolorna, de högre folkskolorna och de kommunala mellanskolorna.

1918-05-11

Motion 1918:438 Andra kammaren (pdf, 274 kB)