Dokument & lagar (1 237 träffar)

Motion 1918:424 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 424. 3 Nr 424. Av herr Helger m. fl.i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 260, angående löne- och pensionsreglering för lär ar per sonalernci vid de allmänna läroverken, högre lärarinneseminariet, folkskoleseminarierna, folk- och småskolorna, de högre folkskolorna och de kommunala

1918-05-08

Motion 1918:424 Andra kammaren (pdf, 351 kB)

Motion 1918:423 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 423. 1 Nr 423. Av herrar Nyländer och Tengdahl, i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 361, angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen den 19 april 1918 angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén,

1918-05-08

Motion 1918:423 Andra kammaren (pdf, 192 kB)

Motion 1918:422 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 422. 17 Nr 422. Av herr Nyländer m, fl.i anledning av Kung1. Majds proposition, nr 318, angående uppförande å ordinarie stat av kontrollstyrelsens avdelning för rusdrycksförsäljningsärenden m. m. Genom proposition nr 318 har KungMaj:t föreslagit riksdagen bland annat att godkänna ett genom

1918-05-08

Motion 1918:422 Andra kammaren (pdf, 306 kB)

Motion 1918:185 Första kammaren

Motioner i Företa kammaren, Nr 185. 21 Nr 185. Av herr Bergqvist, om meddelande av viss bestämmelse rörande ålder stillägg för ämneslärare vid allmänna läroverk, högre lärarinneseminariet och folkskoleseminarterna. I Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 260 sid. 172, 207, 277 hemställer statsrådet och chefen för kungl.

1918-05-08

Motion 1918:185 Första kammaren (pdf, 258 kB)

Motion 1918:184 Första kammaren

Motioner i Första kammareNr 184. 19 Nr 184. Av herr Bergqvist, angående ortstillägg åt lärare vid landstingens småskoleseminarier i Västerbottens och Norrbottens län. Genom Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen nr 350 har föreslagits ny lönereglering för lärare vid av landsting eller stad, som ej deltager

1918-05-08

Motion 1918:184 Första kammaren (pdf, 167 kB)

Motion 1918:182 Första kammaren

Motioner i Företa hammaren, Nr 182. 5 Nr 182. Av herr Petrén, Alfred, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i gällande provinsialläkartaxa. Det i Kungl. Maj:ts proposition nr 312 framlagda förslag till ändringar i gällande provinsialläkartaxa avviker på tvenne punkter från provinsialläkarkommitténs

1918-05-08

Motion 1918:182 Första kammaren (pdf, 169 kB)

Motion 1918:181 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 181. 1 Nr 181. Av herr Petrén, Alfred, i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående ändring i avlöning sstaten för förste provinsialläkare och provinsialläkare. Den ändring i avlöningsstaten för förste provinsialläkare och provinsialläkare, som i Kungl. Maj:t.s proposition nr 311 föreslås,

1918-05-08

Motion 1918:181 Första kammaren (pdf, 271 kB)

Motion 1918:179 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 179. 7 Nr 179. Av herr Fant, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om beviljande av anslag till fångvården och statens arbeta anstalter. 1 Kungl. Maj:ts proposition nr 388 har föreslagits, bland annat, att ur den för fångvård sstaten gällande ordinarie staten må från och med år 1919

1918-05-08

Motion 1918:179 Första kammaren (pdf, 279 kB)

Motion 1918:431 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 431. 7 Nr 431. Av herr Vennersten, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 323, med förslag till förordning angående handel med skattefri sprit m. m. I proposition nr 323 har Kungl. Maj:t förelagt riksdagen förslag till statsmonopol å handeln med skattefri sprit, vilken inom riket

1918-05-07

Motion 1918:431 Andra kammaren (pdf, 249 kB)

Motion 1918:429 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 121 Nr 429. Av herr Berggren, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 260, angående löne- och pensionsreglering för lär ar personaler na vid de allmänna läroverken, högre lärarinneseminariet, folkskoleseminarierna, folkoch småskolorna, de högre folkskolorna och de kommunala mellanskolorna.

1918-05-07

Motion 1918:429 Andra kammaren (pdf, 522 kB)

Motion 1918:421 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 421. 1 Nr 421. Av herr Olsson i Kollungeröd, i anledning av Kiingl. Maj:ts proposition, nr 317, med förslag till stater för lantbruksstgrelsen, statskonsulenter och statens fiskeri administration m. m. Fiskets betydelse för Sveriges befolkning bär varit olika under skilda tider. Medan särskilt

1918-05-07

Motion 1918:421 Andra kammaren (pdf, 996 kB)

Motion 1918:420 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 420. Nr 420. Av herr Andersson i Fiskebäckskil, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 317, med förslag till stater för lantbruksstyrelsen, statskonsulenter och statens fiskeriadministration m. m. Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 317, med förslagtill stater för lantbruksstyrelsen

1918-05-07

Motion 1918:420 Andra kammaren (pdf, 286 kB)

Motion 1918:419 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren Nr 419. 1 Nr 419. Av herrar Berg i Staby och Bengtsson, i anledning av KungMaj:ts proposition, nr 357, angående inrättande av en dränering sfond m. m. Enligt Kungl. Maj:ts nådiga proposition den 23 april 1918, nr 357, skulle för påskjutande av produktionsökning å livsförnödenheter eu lånefond

1918-05-07

Motion 1918:419 Andra kammaren (pdf, 287 kB)

Motion 1918:418 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren. Nr 418. Nr 41S. Av lierr Pehrsson i Bramstorp, i anledning av Kungi. Maj:ts proposition, nr 348, angående anslag för beredande av lindring i de mindre bemedlades levnadsvillkor m. m. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 348 angående anslag för beredande av lindring i de mindre bemedlades levnadsvillkor

1918-05-07

Motion 1918:418 Andra kammaren (pdf, 190 kB)

Motion 1918:417 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 417. 1 Nr 417. Av herr Waldén, i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 363, med förslag till förordning om ändrad lydelse av 175 mom. i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker m. m. I Kung.Maj:ts proposition nr 363 föreslås sådan ändrad lydelse av 17 5 inom.

1918-05-07

Motion 1918:417 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1918:416 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, AV 416. 1 Nr 416. Av herr Adclswiird, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående förändringar i gällande grundlagsbestämmelser om sättet för val till första kammaren m. m. I min motion nr 216 vid 1907 års riksdag yttrades bl. a.En nödvändig förutsättning för en lugn samhällsutveckling måste vara,

1918-05-07

Motion 1918:416 Andra kammaren (pdf, 723 kB)

Motion 1918:415 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 415. 7 Nr 415. Av herr Leander, i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 362, angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid marinen. I det förslag till grunder för tillfällig löneförbättring under åren 1918 och 1919 för viss personal vid marinen, som av Kungl. Magt framlagts

1918-05-07

Motion 1918:415 Andra kammaren (pdf, 172 kB)

Motion 1918:414 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 414. 5 Nr 414. Av herrar Moberger och Larsson i Bondarve, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 311, angående ändring i avlöning sstaten för förste provinsialläkare och provinsialläkare m. m. I det förslag till omorganisation av rikets provinsialläkare- och extra provinsialläkaredistrikt,

1918-05-07

Motion 1918:414 Andra kammaren (pdf, 166 kB)

Motion 1918:413 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 413. 1 Nr 413. Av herr Viklund i 0viken, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 311, angående ändring i avlöning sstaten för förste provinsialläkare och provinsialläkare m. in. i Kungl. Maj:ts proposition nr 311 föreslås en jämkning-i rikets indelning i läkaredistrikt gående ut på

1918-05-07

Motion 1918:413 Andra kammaren (pdf, 291 kB)

Motion 1918:186 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 186. 25 Nr 186. Av herr Bergqvist m. ti.om förhöjd avlöning åt manliga lärare vid småskolor och mindre folkskolor samt biträdande manliga lärare vid folkskolor. I Kung.Maj:ts proposition nr 260 angående lönereglering m. m. för vissa läraregrupper är i fråga om folkskollärare den kontanta

1918-05-07

Motion 1918:186 Första kammaren (pdf, 173 kB)