Dokument & lagar (1 527 träffar)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Motion 1918:482 Andra kammaren

Motioner i Andra kammar en, Nr 482. 1 Nr 482. Av herrar Holmdah.1 och Röing, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 445, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid postsparbanken. Uti en den 18 maj 1918 dagtecknad motion, nr 463, har herr Thore m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 382,

1918-05-31

Motion 1918:482 Andra kammaren (pdf, 167 kB)

Motion 1918:481 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 481. 8 Nr 481. Av herr vört Sneidern, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 383, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid telegrafverket m. m. Uti Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 383 angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid telegrafverket m. m. har i stort

1918-05-29

Motion 1918:481 Andra kammaren (pdf, 723 kB)

Motion 1918:480 Andra kammaren

Motioner i Avdra kammaren, Nr 480. Nr Av herr Lindqvist i Kosta, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 428, med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 i lagen den 4 juni 1886 angående ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål. I proposition nr 428 har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen en förändring

1918-05-29

Motion 1918:480 Andra kammaren (pdf, 151 kB)

Motion 1918:479 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 479. 13 Nr 479. Av herr Nilsson i Landeryd, i anledning av Kungl. May.ts proposition, nr 443, angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar. Vid arrendeuppskattningen för förnyad utarrendering av 1 mantal Bredaryd nr 8 Torp och Va mantal

1918-05-28

Motion 1918:479 Andra kammaren (pdf, 295 kB)

Motion 1918:478 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 478. 1 Nr 478. Av herr Andersson i Gävle, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 383, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid telegrafverket m. m. I propositionen nr 383 till innevarande års riksdag har Kungl. Maj:t föreslagit vissa ändringar i nu gällande avlöningsreglemente

1918-05-26

Motion 1918:478 Andra kammaren (pdf, 702 kB)

Motion 1918:477 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren År 477. 7 Nr 477. Av herr Wjlldcil, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 435, angående reglering av löneförhållanden m. m. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare. nådig pi oposition nr 435 till riksdagen angående reglering av löneförhållanden in. in. för vaktmästare

1918-05-28

Motion 1918:477 Andra kammaren (pdf, 277 kB)

Motion 1918:476 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 416. Nr 47 Av herr Söderbergi anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 432, angående förhöjda provisoriska tilläggsavgifter å statens järnvägar. I proposition nr 432 föreslår Kungl. Maj t vissa provisoriska tillläggsavgifter å Statens Järnvägar. Denna föreslagna förhöjning är föranledd

1918-05-28

Motion 1918:476 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1918:475 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 475. 1 Nr 475. Av herr VennerstrÖHl 111. fl.i anledning av Kungl. May.ts proposition, nr 418, angående statsbidrag till v äg ant äg guling a t m. m. I Kungl. Maj:ts proposition nr 418 har Kungl. Maj:t föreslagit eu del åtgärder för förbättring av vägväsendet. Kungl. Maj:ts förslag är byggd

1918-05-25

Motion 1918:475 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1918:474 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 414. 7 Nr 474. Av herr MagUUSSOtt i Skövde 111. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 439, med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring m. m. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 439 med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring

1918-05-25

Motion 1918:474 Andra kammaren (pdf, 133 kB)

Motion 1918:473 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, AV 473. 1 Nr 473. Av herr ÅkerllHld, med förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att erhålla ägostyckning och verkställa jordavsöndring i södra och mellersta Sverige. I proposition den 14 maj 1918, nr 441, har KungMaj:t föreslagit riksdagen att antaga propositionen bifogade

1918-05-22

Motion 1918:473 Andra kammaren (pdf, 396 kB)

Motion 1918:472 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 47ti. Nr T.Av herr Bärg i Katrineholm m. fl.i anledning av Kung31aj:ts proposition, nr 882, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid postverket m. in. I Kungl. Maj:ts proposition nr 382 föreslås tillfällig löneförbättringför tjänstemän vid postverket. Propositionen i. fråga är

1918-01-01

Motion 1918:472 Andra kammaren (pdf, 459 kB)

Motion 1918:471 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 471 1 r 471. Av herr Sjöström m. fl.i ättledning av Kutigl. Maj:tv proprosition, nr 407, angående tillfälliga lönetillägg till tjänstemän i tullverket m. vi. Med anledning av Kung.Maj:ts nådiga proposition ur 407 angående tillfälliga lönetillägg till tjänstemän vid tullverket m. m. få vi

1918-05-25

Motion 1918:471 Andra kammaren (pdf, 444 kB)

Motion 1918:470 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 470. 7 Nr 470. Av herr Berg i Staby i anledning av Kungl. May.ts nådiga proposition, nr 409, angående reglering av avlöningsförhållanden ni. m. för personal vid statens hospital och asyler. I det av Kungl. Maj:t föreslagna avlöningsreglementet för sjukvårdsoch ekonomipersonalen vid statens

1918-05-24

Motion 1918:470 Andra kammaren (pdf, 381 kB)

Motion 1918:469 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 41.0. Nr 469. Av herr Gylfe, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 409, angående reglering av avlöningsförhållanden m. m. för personal vid statens hospital och asyler. I Kungl. Maj ds proposition nr 409 angående reglering av avlöningsförhållanden m. m. för personal vid statens hospital

1918-05-25

Motion 1918:469 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1918:468 Andra kammaren

Motionär i Andra kammaren, Nr 418. 1 Nr 468. Av herr Engberg, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 409, angående reglering av avlöningsförhållanden m. vi. för personal vid statens hospital och asyler. I inlagor till det särskilda utskott, som har att behandla Kung.Maj:ts proposition nr 409 angående reglering av

1918-05-25

Motion 1918:468 Andra kammaren (pdf, 274 kB)

Motion 1918:467 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 467. 3 Nr 467. Av herr Jönsson i Fridhill, i anledning av Kungl. Majds proposition, nr 415, angående vissa ändringar i gällande bestämmelser om understöd av statsmedel åt föreningar för beredande av driftkredit åt idkare av mindre jordbruk. I det förslag till ändrade bestämmelser angående

1918-05-22

Motion 1918:467 Andra kammaren (pdf, 231 kB)

Motion 1918:466 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 406. 1 Nr 466. Av herr Liibeck, i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 384, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens vattenfallsverk m. in. Enligt det förslag till avlöningsreglemente för tjänstemän vid statens vattenfallsverk, som innefattas i Kungl. Maj:ts proposition

1918-05-22

Motion 1918:466 Andra kammaren (pdf, 165 kB)

Motion 1918:465 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 405. 13 Nr 4G5. Av herr Kjellberg, i anledning av Kungi. Maj:ts proposition, nr 435, angående reglering av löneförhållanden m. m. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare. Efter av 1902 års löneregleringskomraitté verkställda, mycket omfattande utredningar rörande avlöningsförhållandena

1918-05-22

Motion 1918:465 Andra kammaren (pdf, 233 kB)

Motion 1918:464 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 464. 11 Nr 464. Av herr JÖIISSOII i Slätåker m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 426, angående försäljning till staden Eslöv av Jcronoegendomen Eslöv nr 15 och 17 i Malmöhus län. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 426 föreslås, att riksdagen måtte medgiva försäljning

1918-05-22

Motion 1918:464 Andra kammaren (pdf, 182 kB)