Dokument & lagar (1 495 träffar)

Motion 1918:59 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, AV 59. h Nr 59. Av herr Nilsson i Landeryd, i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. m. Undei nr 44 väcktes i andra kammaren vid arets lagtima riksdag motion om att

1918-12-03

Motion 1918:59 Andra kammaren - urtima (pdf, 122 kB)

Motion 1918:57 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, nr 57. 7 Nr 57. Av herr Tcilfidillll, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. m. I Kungl. Maj:ts proposition nr 34 föreslås lika kommunal rösträtt för alla kommunalt

1918-12-03

Motion 1918:57 Andra kammaren - urtima (pdf, 178 kB)

Motion 1918:27 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr 27. 11 Nr 27. Av herr Eklliail, Karl Johan, om införande i kommunalförordningarna av bestämmelser om proportionellt valsätt vid alla borgerligt- och kyrkligt-kommunala val. I Kungl. Ma,j:ts proposition rörande den kommunala rösträttsfrågan har framhållits såsom en garanti mot missbruk

1918-12-03

Motion 1918:27 Första kammaren - urtima (pdf, 130 kB)

Motion 1918:26 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, AV 26. 7 Nr 26. Av herr GczclillS m. fl.i anledning av Kungl. Majds proposition med förslag till ändring i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet m. m. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 34 med förslag till ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse

1918-12-03

Motion 1918:26 Första kammaren - urtima (pdf, 312 kB)

Motion 1918:58 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 58. 1 Nr 58, Av herr NilssOIl i Landeryd m. fl.i anledning ov Kungl. Maj:ts proposition, nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. m. ioGeuom Kungl. Maj:ts proposition nr 34 till nu pågående riksdag föreslås

1918-12-02

Motion 1918:58 Andra kammaren - urtima (pdf, 269 kB)

Motion 1918:55 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 55. 1 Nr 55. Av herr Lindman in. 11.i anledning av Kungl. Majds proposition, nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om Jcommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. m. Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 34, med förslag till lag om andrad

1918-11-30

Motion 1918:55 Andra kammaren - urtima (pdf, 896 kB)

Motion 1918:25 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr 25. 5 Nr 25. Av herr V011 ESSCII, i anledning av KungMaj:ts förslag till lagar om ändrad lydelse av 15 och 67 utsökning slag en samt om tillägg till lagen den 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller livränta. I det statsrådsprotokoll, som bifogats Kungl. Maj:ts proposition nr

1918-11-30

Motion 1918:25 Första kammaren - urtima (pdf, 192 kB)

Motion 1918:24 Första kammaren - urtima

Motioner i Första hammaren, Nr 24. 1 Nr 24. Av herr Lindblad, om anställande av undersökning rörande inbetalning av kommunal- och kronoutskylder 1917 och 1918. Innan riksdagen går att i fråga om den politiska och kommunala rösträttens ordnande för framtiden i vårt land avskriva de krav, som såväl för högerpartiet

1918-11-30

Motion 1918:24 Första kammaren - urtima (pdf, 273 kB)

Motion 1918:22 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr 22. 1 Nr 22. Av herr Ostberg, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i vissa kommunallagar m. m. I den nu föreliggande kungl. propositionen nr 34 om ändringar i kommunallagarna har man i fråga om rösträtt i kommunen lagt till grund skattskyldigheten och denna

1918-11-30

Motion 1918:22 Första kammaren - urtima (pdf, 279 kB)

Motion 1918:21 Första kammaren - urtima

Motioner i Föräta kammaren, Nr 21. 1 Nr 21. Av herr CltlSOIl, i anledning av Kungl. Maj ds proposition med förslag till ändrade bestämmelser om kommunal rösträtt m. m. Den kommunala rösträtt, som regeringsförslaget förordar, synes mig, så utformad som där skett, lika litet nu som vid årets lagtima riksdag utgöra en

1918-11-30

Motion 1918:21 Första kammaren - urtima (pdf, 500 kB)

Motion 1918:20 Första kammaren - urtima

Motioner i Företa kammaren, Nr 20. 1 Nr 20. Av herr TrygSJCr 111. fl.i anledning av Kungl. Maj ds förslag till ändrade bestämmelser om kommunal rösträtt m. m. Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 31 mars

1918-11-30

Motion 1918:20 Första kammaren - urtima (pdf, 884 kB)

Motion 1918:19 Första kammaren - urtima

Motioner t Första kammaren, Nr 19. 7 Nr 19. Av herr Eklliail, Karl Johan, i anledning av Kungl. Maj:ts förslag till ändring av förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd oeh skolråd ävensom av kyrkostämmoförorå/ningen för Stockholm. I anslutning till den av mig den 29 november väckta motionen om kyrkofullmäktige m.

1918-11-30

Motion 1918:19 Första kammaren - urtima (pdf, 171 kB)

Motion 1918:56 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, AV 56. 1 Nr 56. Av herr Riif, i anledning av Kung1. Maj:ts proposition, nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. m. Ehuru jag vidhåller mina vid årets lagtima riksdag uttalade åsikter i avseende på såväl den

1918-11-29

Motion 1918:56 Andra kammaren - urtima (pdf, 349 kB)

Motion 1918:53 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 53. 1 Nr 53. Av herr OlsSftll i Kam sta, i anledning av KungMaj:ts proposition, nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. m. I Kungl. Majds proposition, nr 34, föreslås sådan ändring i vissa delar av nu

1918-11-29

Motion 1918:53 Andra kammaren - urtima (pdf, 287 kB)

Motion 1918:52 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 52. 23 Nr 52. Av herr Hage 111. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 31, angående nedsättning av försäljningspriset för bränslekommissionens ved. Med anledning av Kungl Maj:ts proposition nr 31 angående nedsättning av försäljningspriset för brännslekommissionens ved tillåta sig

1918-11-29

Motion 1918:52 Andra kammaren - urtima (pdf, 180 kB)

Motion 1918:18 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr IS. I Nr 18. Av herr Eklllilll, Karl Jo il proposition med förslag till lagar om ändring i vissa delar av författningar om kommunal rösträtt m. m. Vid granskningen av KungMaj:ts proposition angående den kommunala rösträttsfrågan jämte vad därmed sammanhänger har undertecknad funnit sig

1918-11-28

Motion 1918:18 Första kammaren - urtima (pdf, 368 kB)

Motion 1918:51 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr Hl. 1 Nr 51. Av herr VelinGrstrÖlll 111. 11. i anledning av Kungl. Ma j ds proposition, nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1362 m. in. Den till riksdagen avlämnade propositionen om nya kommunallagar inleder

1918-11-27

Motion 1918:51 Andra kammaren - urtima (pdf, 1145 kB)

Motion 1918:50 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr dtNr 50. Av herr Sjölander, i anledning av Kung.Maj:ts proposition, nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. m. Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 34, tillåter jag mig på här nedan angivna grunder

1918-11-27

Motion 1918:50 Andra kammaren - urtima (pdf, 251 kB)

Motion 1918:49 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 411 Nr 49. Av herrar Moberger och BcilgtSSOU, i anledning av KungMaj:ts proposition, nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommun al styr vise på landet den 21 mars 1862 m. m. I Kungl. Maj:ts proposition nr 34 med förslag till ändrad lydelse i vissa

1918-11-27

Motion 1918:49 Andra kammaren - urtima (pdf, 254 kB)

Motion 1918:48 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 48. 1 Nr 48. Av herr Lithander, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 31, angående nedsättning av försäljningspriset för bränslekommissionens ved. I Kungl. Maj:ts proposition nr 31 föreslås urtima riksdagen medgiva, att bränslekommissionens må försäljas till de nedsatta pris, som

1918-11-26

Motion 1918:48 Andra kammaren - urtima (pdf, 157 kB)