Dokument & lagar (232 träffar)

Proposition 1911:229

KungMaj.is Nåd. Proposition Nr 229. 1 Nr 229. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till Riksdagen angående provisorisk lönereglering för medicinalstyrelsen m. m.gifven Stockholms slott den 23 maj 1911. Under åberopande af härvid fogadt statsrådsprotokoll öfver civilärende för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1911-05-23

Proposition 1911:229 (pdf, 450 kB)

Proposition 1911:227

KungMaj:ts Nåd. Proposition No 227. 1 N:o 227. KungI. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen med förslag till förordning med tulltaxa för inkommande varor gifven Stockholms slott den 5 maj 1911. Under åberopande af bifogade utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1911-05-05

Proposition 1911:227 (pdf, 16352 kB)

Proposition 1911:228

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 228. 1 N:o 228. Kungl. Mgj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till ändrad lydelse af vissa i förordningarna den 9 juni 1905 angående försäljning af vin och Öl samt angående försäljning af tillagade, alkoholfria drycker samt svagdricka äfvensom förordningen den 7 augusti

1911-05-03

Proposition 1911:228 (pdf, 271 kB)

Proposition 1911:223

Kungl, Maj:ts Nåd, Proposition No 223. I N:o 223. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående täckande af öfverbetalning å reservationsanslaget till flottans öfning ar gifven Stockholms slott den 28 april 1911. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver sjöförsvars ärenden för denna

1911-04-28

Proposition 1911:223 (pdf, 696 kB)

Proposition 1911:225

Kungl. Majds Nåd. Skrifvelse N:o 225. 1 N:o 225. Kungl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen angående fråga om anslag till understöd vid ordnande af kreditförhållandena för det mindre jordbruket gifven Stockholms slott den 21 april 1911. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver jordbruksärenden för

1911-04-21

Proposition 1911:225 (pdf, 318 kB)

Proposition 1911:222

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 222. 1 N:o 222. Kungl. Maj:ts nådigo.proposition till Riksdagen angående de medel af hvilka pensioner, som jämlikt lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehafvares rätt till pension komma att beviljas b ef ältning skafvare i patent- och registreringsverket samt vid tullverket

1911-04-21

Proposition 1911:222 (pdf, 368 kB)

Proposition 1911:219

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 219. 1 N:o 219. Kungl. Majis nådiga proposition till Riksdagen angående ändring i förordningen angående stämpelafgiften den 18 september 1908 gifven Stockholms slott den 21 april 1911. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag vill

1911-04-21

Proposition 1911:219 (pdf, 317 kB)

Proposition 1911:217

Kungl. Maj:ts 1Säd. Proposition Nr 217. 1 Nr 217. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående tilläggspension åt läraren vid musikkonservatorium A. Ander sen gifven Stockholms slott den 21 april 1911. Under åberopande af närlagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill

1911-04-21

Proposition 1911:217 (pdf, 463 kB)

Proposition 1911:215

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 215. 1 No 215. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning af ett område från förra mönsterskrifvarbostället Djurstorp n:r 1 och 3 jämte Djurstorp n:r 4, en utjord, i Kalmar lön gifven Stockholms slott den 21 april 1911. Under åberopande af bilagda utdrag af

1911-04-21

Proposition 1911:215 (pdf, 405 kB)

Proposition 1911:214

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 214. 1 N:o 214. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående öfverförande till domänfonden af köpeskillingarna för vissa försålda kronoegendomar gifven Stockholms slott den 21 april 1911. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver jordbruksärenden

1911-04-21

Proposition 1911:214 (pdf, 479 kB)

Proposition 1911:213

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 213. 7 N:o 218. Kmgl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning af förra kornettsbostället Oppehy n:r 1 med Ellmo-ratorp i Södermanlands län gifven Stockholms slott den 21 april 1911. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver jordbruksärenden

1911-04-21

Proposition 1911:213 (pdf, 364 kB)

Proposition 1911:212

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 212. 1 N:o 212. Kungl. Ma,j:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning af förra sergeantsbostället Stålsbyn n:r 1 i Värmlands län gifven Stockholms slott den 21 april 1911. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver jordbruksärenden för denna dag

1911-04-21

Proposition 1911:212 (pdf, 471 kB)

Proposition 1911:211

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 211. 1 N:o 211. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående utbyte af kronohemmanen Mjölnarbo och Snickarbo med tilllydenheter i Kopparbergs län mot viss Klosters aktiebolag tillhörig mark m. m.gifven Stockholms slott den 21 april 1911. Under åberopande af bilagda utdrag

1911-04-21

Proposition 1911:211 (pdf, 527 kB)

Proposition 1911:206

Kungl, Maj:ts Nåd. Proposition Nr 206. 1 Nr 206. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående förlängning af västra vågbrytaren vid Hand hamn i Mjällby socken af Blekinge län gifven Stockholms slott den 21 april 1911. Under åberopande af bifogade utdrag af statsrådsprotokollet öfver civilärenden för denna

1911-04-21

Proposition 1911:206 (pdf, 907 kB)

Proposition 1911:205

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 205. 1 N:o 205. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse af 6, 23 och 24 i lagen den 13 juli 1887 angående handelsregister, firma och prokura gifven Stockholms slott den 21 april 1911. Under åberopande af bilagda, i statsrådet och lagrådet

1911-04-21

Proposition 1911:205 (pdf, 625 kB)

Proposition 1911:204

Kiingl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 204. 1 N:o 204. KlingMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag om järnvägsaktieolag och till lag om vissa aktiebolag, som drifva lånerörelse gifven Stockholms slott den 21 april 1911. Under åberopande af bilagda, i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl.

1911-04-21

Proposition 1911:204 (pdf, 880 kB)

Proposition 1911:203

Kungl. Majds Nåd. Proposition Nr 203. 1 Nr 203. Kungl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen angående ersättning åt länsmannen A. Egerström för ett husrötebelopp, som han ej kunnat af företrädaren utfå gifven Stockholms slott den 21 april 1911. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden

1911-04-21

Proposition 1911:203 (pdf, 391 kB)

Proposition 1911:202

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 202. 1 Nr 202. Kungl. Majt:s nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag om inskränkning i inmutningsrätten gifven Stockholms slott den 21 april 1911. Under åberopande af bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt 87 regeringsformen,

1911-04-21

Proposition 1911:202 (pdf, 526 kB)

Proposition 1911:201

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 201. 1 Nr 201. Kungl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar gifven Stockholms slott den 21 april 1911. Under åberopande af bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt

1911-04-21

Proposition 1911:201 (pdf, 1537 kB)

Proposition 1911:200

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 200. 1 Nr 200. Kungl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående ordnande af undervisningen i arkitektur vid konsthögskolan m. m.gifven Stockholms slott den 21 april 1911. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl.

1911-04-21

Proposition 1911:200 (pdf, 3007 kB)