Dokument & lagar (80 träffar)

Riksdagens protokoll 1896:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 28. Måndagen den 11 maj. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m ock dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Upplästes ett inkommet läkarebetyg, så lydande: Att Första Kammarens talman herr Grefve G. Sparre på grund af en strupkatarr, som under de senare dagarne försvårats,

1896-05-11

Riksdagens protokoll 1896:28 (pdf, 2104 kB)

Riksdagens protokoll 1896:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 41. Onsdagen den 6 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 29 nästlidne april. 2. Anmäldes och godkändes bevillningsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n:o 50, till Konungen, i anledning af Kong Maj:ts proposition angående ändring i gällande bestämmelser

1896-05-06

Riksdagens protokoll 1896:41 (pdf, 2925 kB)

Riksdagens protokoll 1896:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 40. Måndagen den 4 maj. Kl. 7 e. m. 1- Justerades protokollet för den 27 nästlidne april. 2- Vid föredragning för remiss af herr O. R. Themplanders i senaste sammanträdet bordlagda motion, n:o 242, angående pension åt enkan efter aflidne registratorn i justitieombudsmansexpeditionen

1896-05-02

Riksdagens protokoll 1896:40 (pdf, 3988 kB)

Riksdagens protokoll 1896:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 22. Lördagen den 2 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 25 sistlidne april. Upplästes ett inkommet läkarebetyg, så lydande: Att ledamoten af Riksdagens lista kammare herr Robert Almström är af sjukdom influensa hindrad att deltaga i Riksdagens

1896-05-02

Riksdagens protokoll 1896:22 (pdf, 2542 kB)

Riksdagens protokoll 1896:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o38. Fredagen den 1 maj. Kl. V 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 24 nästförflutna april. Härefter anmäldes och godkändes bevillningsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n.o 39, till Konungen, angående ändring i 65 3 mom. i förordningen angående bevillning

1896-04-30

Riksdagens protokoll 1896:38 (pdf, 3180 kB)

Riksdagens protokoll 1896:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 21. Onsdagen den 29 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 22 i denna månad. Herr statsrådet Wersäll aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anskaffande af tomt till nytt posthus i Stockholm m. m. Föredrogos,

1896-04-29

Riksdagens protokoll 1896:21 (pdf, 4200 kB)

Riksdagens protokoll 1896:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 37. Onsdagen den 29 april. Kl. 11 f. m. l. is:V.Justerades de i kammarens sammanträden den 21 och 22 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen Pehr Andreasson till följd af sjukdom influenza under några dagar

1896-04-28

Riksdagens protokoll 1896:37 (pdf, 3601 kB)

Riksdagens protokoll 1896:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Första Kammaren. N:o 20. Lördagen den 25 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes tre inkomna läkarebetyg, sä lydande: Att hans excellens herr statsminister E. G. Boström till följd af sjukdom tills vidare är nödsakad att hålla sig på sina rum, intygas Stockholm den 24 april 1896.

1896-04-25

Riksdagens protokoll 1896:20 (pdf, 3592 kB)

Riksdagens protokoll 1896:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 34. Fredagen den 24 april. Kl. 3 e. m. 1- Justerades protokollet för den 16 innevarande april. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: l:o Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare herr Johan Nilsson i Skrafvelsjö lider af akut bröstkatarr och derigenom

1896-04-24

Riksdagens protokoll 1896:34 (pdf, 4040 kB)

Riksdagens protokoll 1896:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 19. Lördagen den 18 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. in. Herr statsrådet Wersäll aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa ändringar i gällande förordning angående stämpelafgiften. Justerades protokollet för den 11 i denna månad. Anmäldes

1896-04-20

Riksdagens protokoll 1896:19 (pdf, 4332 kB)

Riksdagens protokoll 1896:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 31. Lördagen den 18 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 11 innevarande april. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten i Riksdagens Andra Kammare, majoren Gust. Nyström i följd af akut gastrit för närvarande är hindrad

1896-04-18

Riksdagens protokoll 1896:31 (pdf, 3079 kB)

Riksdagens protokoll 1896:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 36. Måndagen den 27 april. Kl. 7 e. m. Herr vice talmannen ledde under detta sammantäde kammarens förhandlingar. 1. Föredrogos och bordlädes för andra gången: statsutskottets utlåtanden och memorial n:is 45, 46, 47, 48 och 49 sammansatta stats- och lagutskottets utlåtanden

1896-04-16

Riksdagens protokoll 1896:36 (pdf, 4050 kB)

Riksdagens protokoll 1896:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 26. Torsdagen den 9 april. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 2 innevarande april. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, herr E. J. Ekman, till följd af rheumatism i fotternas ledgångar, är

1896-04-08

Riksdagens protokoll 1896:26 (pdf, 2493 kB)

Riksdagens protokoll 1896:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Första Kammaren. N:o 16. Onsdagen den 1 april. Kammaren sammanträdde kl. 2,30 e. m.ock dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Justerades protokollet för den 24 nästlidne mars. Anmäldes och bordlädes bankoutskottets memorial n:o 8, med förslag till omröstningsproposition i anledning

1896-04-07

Riksdagens protokoll 1896:16 (pdf, 2225 kB)

Riksdagens protokoll 1896:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 22. Torsdagen den 26 mars. Kl. 11 f. m. 1. Justerades de i kammareus sammanträden den 18 och 19 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare löjtnanten Edv. Svensson af sjukdom är hindrad

1896-03-26

Riksdagens protokoll 1896:22 (pdf, 3361 kB)

Riksdagens protokoll 1896:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 15. Fredagen den 27 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 20 i denna månad. Anmäldes och bordlädes bevillningsutskottets betänkande och memorial: n:o 17, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående portoförhöjning för skrymmande småpaket

1896-03-26

Riksdagens protokoll 1896:15 (pdf, 4095 kB)

Riksdagens protokoll 1896:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 20. Tisdagen den 17 mars. Kl. a 3 e. in. 1 Justerades protokollet för den 10 dennes. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: l:o att riksdagsmannen herr O. W. Lindh, på grund af sjukdom inflammation i svalget är tills vidare urståndsatt att infinna

1896-03-16

Riksdagens protokoll 1896:20 (pdf, 3333 kB)

Riksdagens protokoll 1896:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 10. Onsdagen den 11 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 4 i denna månad. Upplästes ett inkommet läkarebetyg, så lydande: Att ledamoten af Riksdagens Första Kammare, landshöfdingen Curry Treffenberg, lider af katarr i de öfre luftvägarne

1896-03-09

Riksdagens protokoll 1896:10 (pdf, 3838 kB)

Riksdagens protokoll 1896:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 12. Fredagen den 28 februari. Kl. 7,7 e. m. I Justerades protokollet för den 21 i denna månad. 2. Upplästes följande till kammaren ankomna protokoll: Protokoll, hållet inför statsrådet och t. f. chefen för kongl. justitiedepartementet den 27 februari 1896. Handlanden Henrik

1896-02-29

Riksdagens protokoll 1896:12 (pdf, 795 kB)

Riksdagens protokoll 1896:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 5. Onsdagen den 12 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 3, 4 och 5 i denna månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtanden: n:o 15, angående föreslagna statsbidrag till vägars anläggning och förbättring, bro- och hamnbyggnader,

1896-02-12

Riksdagens protokoll 1896:5 (pdf, 1417 kB)
Paginering