Dokument & lagar (142 träffar)

Riksdagens protokoll 1908:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1908. Första Kammaren. N:o 37. Torsdagen den 9 april, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr atsrådet diga propositioner till Riksdagen: Ro angående reglering af löneförhållandena m. m. vid kamm arratten j 0T 2o foislag tin förordning angående förbud mot kvinnors användande till arbete

1908-07-24

Riksdagens protokoll 1908:37 (pdf, 4001 kB)

Riksdagens protokoll 1908:64

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1908. Andra Kammaren. N:o 64. Tisdagen den 19 maj. Kl. 1/2 3 e. m. I Justerades protokollen för den 12 och den 13 innevarande maj. 2. Föredrogos, men bordlädes åter konstitutionsutskottets utlåtande n:o 20, statsutskottets utlåtanden och memorial n:is 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,

1908-05-19

Riksdagens protokoll 1908:64 (pdf, 3869 kB)

Riksdagens protokoll 1908:58

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1908. Första Kammaren. N:o 58. Onsdagen den 20 maj, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Upplästes och godkändes sammansatta stats- och lagutskottets förslag till Riksdagens skrifvelser till Konungen: n:o 132, i anledning af dels Kungl. Maj:ts propositioner angående lönereglering för lärarpersonalen

1908-05-19

Riksdagens protokoll 1908:58 (pdf, 2130 kB)

Riksdagens protokoll 1908:52

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1908. Första Kammaren. N:o 52. Onsdagen den 13 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 6 i denna månad. Anmäldes och bordlädes konstitutionsutskottets utlåtanden: n:o 17, i anledning af väckt motion om ändring af 4 tryckfrihetsförordningen, n:o 18, i anledning af väckt

1908-05-10

Riksdagens protokoll 1908:52 (pdf, 3015 kB)

Riksdagens protokoll 1908:57

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1908. Andra Kammaren. N:o 57. Tisdagen den 5 maj. Kl. Vs 3 e. m. 1- Justerades protokollen för den 28 och den 29 nästlidna april. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg. Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare professor K. Warburg lider af febersjukdom och därför tills vidare är oförmögen

1908-05-04

Riksdagens protokoll 1908:57 (pdf, 1811 kB)

Riksdagens protokoll 1908:50

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1908. Första Kammaren. N:o 50. Lördagen den 9 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 2 i denna månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtanden: n:o 113, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående användande af besparingar å vissa extra ordinarie anslag

1908-05-03

Riksdagens protokoll 1908:50 (pdf, 3020 kB)

Riksdagens protokoll 1908:68

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1908. Andra Kammaren. N:o 68. Lördagen den 23 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och tjänstgjorde därvid i anseende till förfall för sekreteraren undertecknad enligt herr talmannens förordnande vid protokollet. 2. Herr talmannen anmälde till fortsatt handläggning

1908-05-01

Riksdagens protokoll 1908:68 (pdf, 5406 kB)

Riksdagens protokoll 1908:55

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1908. Andra Kammaren. N:o 55. Lördagen den 2 maj. Kl. 11 f. m. 1. Upplästes följande till kammaren inkomna protokoll: Protokoll, hållet vid sammanträde med herr talmannen i Riksdagens Andra Kammare och de kammarens ledamöter, som utsetts att jämte herr talmannen tillsätta kammarens kanslipersonal

1908-05-01

Riksdagens protokoll 1908:55 (pdf, 3681 kB)

Riksdagens protokoll 1908:54

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1308 Andra Kammaren. N:o 54. Fredagen den I maj. Kl. 1/2 3 q. m. 1. Justerades protokollet för den 25 sistlidna april. 2. Upplästes ett till kammaren inkommet läkarbetyg, så lydande: Att riksdagsmannen Karl Larsson i Bondarfve, till följd af operativ behandling af fingerkontraktur är förhindrad deltaga

1908-05-01

Riksdagens protokoll 1908:54 (pdf, 230 kB)

Riksdagens protokoll 1908:52

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1908. Ändra Kammaren. N:o 52. Tisdagen den 28 april Kl. y2 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 22 innevarande april. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att ledamoten af Riksdagens andra kammare herr Jöns Åkesson i följd af sjukdom ansiktsros är förhindrad att fr. o. m. den

1908-04-27

Riksdagens protokoll 1908:52 (pdf, 5153 kB)

Riksdagens protokoll 1908:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1908. Första Kammaren. N:o 42. Lördagen den 25 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet grefve Hamilton aflämnade Kungi. Maj:ts nedannamnda nadiga propositioner till Riksdagen: j an8ående åtgärder för underlättande af manskapsrekryteringen vid flottan och kustartilleriet 8 ändring

1908-04-24

Riksdagens protokoll 1908:42 (pdf, 3105 kB)

Riksdagens protokoll 1908:61

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1908. Första Kammaren. N:o 61. Tisdagen den 26 maj. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Justerades protokollet för den 19 i denna månad. Anmäldes ock bordlädes statsutskottets memorial ock utlåtande: n:o 180, i anledning af kamrarnas skiljaktiga beslut i frågor rörande anslag under riksstatens tionde

1908-04-09

Riksdagens protokoll 1908:61 (pdf, 2282 kB)

Riksdagens protokoll 1908:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1908. Första Kammaren. N:o 36. Tisdagen den 7 april. Kammaren sammanträdde kl. 2,30 e. m. Herr statsrådet Swartz aflämnade Kungl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o med förslag till ändrad lydelse af 4 mom. 9 och 5 mom. 10 tryckfrihetsförordningen äfvensom till införande

1908-04-06

Riksdagens protokoll 1908:36 (pdf, 400 kB)

Riksdagens protokoll 1908:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1908 Andra Kammaren. N:o 44. Tisdagen den 7 april. Kl. Va 3 e- m Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde af herr vice talmannen. 1. Justerades protokollet för den 31 nästlidna mars. 2. Herr statsrådet m. m. G. A. Petersson aflämnade Kungl. Maj:ts propositioner till Riksdagen: angående afsättning

1908-04-05

Riksdagens protokoll 1908:44 (pdf, 469 kB)

Riksdagens protokoll 1908:60

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1908. Första Kammaren. N:o 60. Lördagen den 23 maj, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. in.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Anmäldes och bordlädes konstitutionsutskottets utlåtanden: n:o 24, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition med förslag dels till ändrad lydelse af 53

1908-04-03

Riksdagens protokoll 1908:60 (pdf, 3589 kB)

Riksdagens protokoll 1908:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1908. Andra Kammaren. N:o41. Fredagen den 3 april. Kl. Vä 3 e. m. 1. För justering upplästes protokollen för den 26 och den 27 nästlidna mars. Därvid yttrade Herr Hammarlund:Herr talman Det är icke för att göra någon anmärkning mot det nu upplästa protokollet, som jag tager till orda, utan för

1908-04-03

Riksdagens protokoll 1908:41 (pdf, 375 kB)

Riksdagens protokoll 1908:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1908. Andra Kammaren. N:o 39. Onsdagen den 1 april. Kl. 11 f. m. I Upplästes ett till kammaren inkommet sjukbetyg, så lydande: Att baron Theodor Adelswärd på grund af sjukdom influenza är förhindrad att deltaga i Riksdagens förhandlingar, intygar Stockholm den 1 april 1908 Jonas Waern. Med. d:r

1908-04-01

Riksdagens protokoll 1908:39 (pdf, 3436 kB)

Riksdagens protokoll 1908:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1908 Andra Kammaren. N:o 38. Tisdagen den 31 mars. Kl. Va 3 o. in. I Justerades protokollet för den 24 innevarande mars. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna läkarintyg: Att riksdagsman O. Enrtlién som lider af influensa, för när varande är till arbete oförmögen, intygas. Stockholm den 30

1908-03-30

Riksdagens protokoll 1908:38 (pdf, 753 kB)

Riksdagens protokoll 1908:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1908. Första Kammaren. N:o 31. Lördagen den 28 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Sirar tz aflämnade Kungl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående användande af allmänna besparingar å riksstatens femte hufvudtitel till ändrings- och reparationsarbeten

1908-03-27

Riksdagens protokoll 1908:31 (pdf, 3056 kB)

Riksdagens protokoll 1908:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1908. Första Kammaren. N:o 23. Lördagen den 14 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Malm aflämnade Knngl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående pension å allmänna indragningsstaten åt förre muraren J. P. Lindbäck och 2:o angående anslag till en

1908-03-13

Riksdagens protokoll 1908:23 (pdf, 428 kB)